Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 септември 2014 г.

Гаранция за младежта: Комисията прави преглед на 18 пилотни проекта

Европейската комисия се среща с координаторите на 18 пилотни проекта, свързани с гаранцията за младежта на семинар в Брюксел днес. На срещата ще бъде обсъдено постигнатото и наученото до момента. Пилотните проекти представляват конкретни начини за прилагане на гаранцията за младежта на практика, например чрез засилване на връзките между работодателите и училищата и чрез подобряване на помощта за младите хора от публичните служби по заетостта (за повече подробности вж. MEMO/14/521).

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Гаранцията за младежта е структурна реформа, която изисква от страните от ЕС да подобрят политиката си за заетост на младите на всички равнища. Пилотните проекти показват, че този подход е ефективен и дава резултати. Гаранцията за младежта се превръща в най-бързо прилаганата структурна реформа на ЕС. Комисията работи непосредствено с всички държави членки, за да се гарантира пълното и бързото прилагане на гаранцията за младежта.“

18 пилотни проекта, свързани с гаранцията за младежта, стартираха между август и декември 2013 г. Продължителността на всеки от тях е около 12 месеца. В момента тези проекти се изпълняват в седем страни: Ирландия, Италия, Литва, Полша, Румъния, Испания и Обединеното кралство. Целта на проектите е да осигурят практически опит на държавите от ЕС в прилагането на националните схеми за гаранцията за младежта и на свързани с тях действия с помощта на Европейския социален фонд и инициативата за младежка заетост.

Контекст

На 22 април 2013 г. Съветът на министрите на ЕС официално прие препоръка за гаранция за младежта (вж. MEMO/13/152) по предложение на Комисията от декември 2012 г. (вж. IP/12/1311 и MEMO/12/938), която бе одобрена от Европейския съвет през юни 2013 г. По линия на гаранцията за младежта страните от ЕС трябва да гарантират, че в срок от четири месеца, след като напуснат училище или изгубят работата си, младите хора могат да намерят подходяща за тяхното образование, умения и опит работа или да придобият образование, умения и опит, необходими за намиране на работа в бъдеще.

28-те държави членки представиха планове за прилагане на гаранцията за младежта и са в процес на създаване на съответните схеми. По искане на Европейския парламент от 2012 г. бяха създадени 18 пилотни проекта за гаранцията за младежта.

Европейският социален фонд ще бъде основният източник на европейско финансиране за прилагане на гаранцията за младежта, като за периода 2014—2020 г. чрез него се осигуряват над 10 милиарда евро на година на държавите членки. Прилагането на гаранцията за младежта е основен приоритет в споразуменията за партньорство, приети до момента от 16 държави членки за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014-2020 г. (Дания, Германия, Полша, Гърция, Словакия, Кипър, Латвия, Естония, Литва, Португалия, Румъния, България, Франция, Нидерландия, Чешка република, Унгария). Споразуменията за партньорство на останалите държави в момента се разглеждат от Комисията.

За да допълнят наличните европейски средства в подкрепа на регионите, в които младежката безработица и липса на заетост са най-разпространени, Съветът и Европейският парламент се договориха да създадат специална инициатива за младежка заетост с бюджет 6 милиарда евро в помощ на държавите членки, в които младежката безработица надхвърля 25 %. Това финансиране включва 3 милиарда евро от специален нов ред в бюджета на ЕС, посветен на младежката заетост (предвиден в бюджета за 2014—2015 г.), допълнени от поне 3 милиарда евро от средствата, предвидени за отделните държави членки по линия на Европейския социален фонд.

Чрез инициативата за младежка заетост се увеличава подкрепата, предоставяна от Европейския социален фонд за прилагане на гаранцията за младежта, като се финансират дейности за пряко подпомагане на младите хора на възраст до 25 години (или дори до 29 години, ако държавите сметнат за уместно), които не работят, не учат и не се обучават. Средствата по тази инициатива могат да се използват например за субсидии за наемане на работа, за подкрепа за млади хора, започващи бизнес, за осигуряване на първи работен стаж или на стажове, допълнително образование и обучение.

За средства по инициативата за младежка заетост могат да кандидатстват 20 страни от ЕС, тъй като в тях има региони, в които младежката безработица е над 25 %. Средствата са програмирани като част от Европейския социален фонд за 2014-2020 г., като разходите са допустими от 1 септември 2013 г. и финансирането може да влезе в сила със задна дата от миналата година. Националните органи трябва да представят за одобрение на Комисията оперативни програми с мерки за използване на средствата по инициативата. Засега Комисията е приела две оперативни програми, свързани с инициативата за младежка заетост — за Франция (IP/14/622) и за Италия (IP/14/826). Програмите в останалите държави са процес на подготовка.

За повече информация:

Вж. MEMO/14/521

Пилотни проекти за гаранцията за младежта — първи наблюдения

Младежка заетост

Уебсайт на Ласло Андор

Следете съобщенията на Ласло Андор в Twitter

Абонирайте се за издавания от Европейската комисия безплатен електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar