Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET HU PL RO

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 januari 2014

Antitrust: Commissie legt producenten van schuim voor matrassen, zitbanken en autostoelen een boete van 114 miljoen EUR op in het kader van een kartelschikking

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de vier grootste producenten van flexibel polyurethaanschuim - Vita, Carpenter, Recticel en Eurofoam - aan een kartel hebben deelgenomen, en heeft boetes opgelegd van in totaal 114 077 000 EUR. Flexibel polyurethaanschuim wordt voornamelijk in meubelen gebruikt zoals matrassen en zitbanken. Toepassingen in de auto-industrie – met name voor autostoelen – maken voorts ongeveer een kwart van de totale markt voor flexibel polyurethaanschuim uit.

De ondernemingen spanden gedurende bijna vijf jaar, van oktober 2005 tot juli 2010, samen om de verkoopprijzen van verschillende soorten schuim in tien lidstaten (Oostenrijk, België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Nederland, Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk) te coördineren. Vita kreeg geen boete omdat deze onderneming de Commissie over het bestaan van het kartel had ingelicht en derhalve op grond van de Clementieregeling van de Commissie van 2006 recht had op immuniteit tegen geldboeten. Eurofoam (een joint venture tussen Recticel en Greiner Holding AG), Recticel en Greiner kregen uit hoofde van dezelfde regeling een vermindering van hun geldboete omdat zij medewerking aan het onderzoek hebben verleend. Daar alle ondernemingen bereid waren een schikking met de Commissie te treffen, werden hun boetes met nog eens 10% verminderd.

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Commissie en belast met het concurrentiebeleid, verklaarde: "Kartels schaden onze gehele economie en kunnen niet worden getolereerd. Deze zaak toont aan hoe belangrijk het is om dergelijk onwettig gedrag te blijven bestrijden en bestraffen: in dit geval is het kartelproduct niet alleen een essentieel bestanddeel van de meubelen die door alle burgers worden gekocht, zoals matrassen en zitbanken, maar ook een belangrijke grondstof voor bepaalde bedrijven, zoals autofabrikanten."

Met het kartel werd beoogd de prijsstijgingen van de grondstoffen voor bulkchemicaliën aan de klanten door te berekenen en agressieve prijsconcurrentie tussen de vier producenten te voorkomen. Hiertoe organiseerden de kartelleden prijscoördinatiebijeenkomsten op alle bestuurlijke niveaus van hun Europese ondernemingen. De deelnemers kwamen bijeen in de wandelgangen van bijeenkomsten van Europese en nationale brancheverenigingen en hadden veelvuldig telefonische en andere bilaterale contacten. Het kartel functioneerde bijna vijf jaar, van oktober 2005 tot juli 2010.

Geldboeten

De totale opgelegde geldboeten zijn als volgt:

Vermindering op grond van de clementieregeling

Vermindering op grond van de mededeling inzake schikkingen

Boete (EUR)

Vita

100%

10%

0

Carpenter

10%

75 009 000

Recticel (voor de eigen deelname)

50%

10%

7 442 000

Voor het gedrag van Eurofoam1:

- Eurofoam, Recticel en Greiner

- Greiner en Recticel

- Recticel

50%

10%

14 819 000

9 364 000

7 443 000

Totaal

114 077 000

Dit houdt in dat Eurofoam aansprakelijk is voor een bedrag van maximaal 14 819 000 EUR, Greiner voor maximaal 24 183 000 EUR, en Recticel (zowel voor de eigen betrokkenheid als die van Eurofoam) voor maximaal 39 068 000 EUR.

De geldboeten zijn vastgesteld op basis van de Richtsnoeren boetetoemeting van de Commissie van 2006 (zie IP/06/857 en MEMO/06/256).

Bij het bepalen van de hoogte van de geldboeten heeft de Commissie rekening gehouden met de omvang van de verkopen van de betrokken producten door de ondernemingen in de genoemde lidstaten, met de zwaarte van de inbreuk, de geografische reikwijdte en de duur ervan.

Vita kreeg volledige immuniteit omdat deze onderneming het bestaan van het kartel heeft onthuld, en ontliep daarmee een boete van 61.7 miljoen EUR voor haar deelname aan het kartel.

Recticel, Eurofoam en Greiner werden op grond van de clementieregeling van 2006 voor hun medewerking beloond met een verlaging van hun geldboete met 50%. Hierbij werd het tijdstip van hun medewerking in aanmerking genomen evenals de mate waarin het door hen verstrekte bewijsmateriaal de Commissie heeft geholpen het bestaan van het kartel aan te tonen.

Daarnaast heeft de Commissie de aan alle ondernemingen opgelegde geldboeten op basis van haar Mededeling inzake schikkingsprocedures van 2008 met 10% verlaagd omdat zij hun deelname aan het kartel en hun aansprakelijkheid erkenden.

De aansprakelijkheid van Carpenter werd vastgesteld op grond van haar rechtstreekse deelname aan de gedragingen van haar Europese dochterondernemingen, terwijl Carpenter Co slechts als moederonderneming aansprakelijk werd geacht.

Achtergrond

Flexibel polyurethaanschuim kan worden onderverdeeld in "comfortschuim" dat wordt gebruikt voor de opvulling van meubelen en matrassen, en "technisch schuim" dat wordt gebruikt voor toepassingen in de auto-industrie en andere industriële sectoren. Het kartel had betrekking op comfortschuim en bepaalde soorten flexibel schuim.

Het onderzoek van de Commissie begon met onaangekondigde inspecties in juli 2010 (zie MEMO/10/359).

Meer informatie over deze zaak komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, onder zaaknummer 39801 beschikbaar in het publieke zaakregister op de website van DG Concurrentie van de Commissie. Meer informatie over het optreden van de Commissie tegen kartels is te vinden op de website kartels van de Commissie.

Schikkingsprocedure

Het onderhavige besluit is het tiende schikkingsbesluit sinds de invoering van de schikkingsprocedure voor kartelzaken in juni 2008 (zie IP/08/1056 en MEMO/08/458). Bij een schikking geven ondernemingen die aan een kartel hebben deelgenomen, toe dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een inbreuk en dat zij daarvoor aansprakelijk zijn. De schikkingsprocedure is gebaseerd op antitrustverordening, Verordening (EG) nr. 1/2003, en biedt de Commissie de mogelijkheid een vereenvoudigde procedure toe te passen en aldus de duur van het onderzoek te beperken. Dit is goed voor consumenten en belastingbetalers doordat kosten worden teruggedrongen, het is goed voor de handhaving van de antitrustvoorschriften omdat middelen worden vrijgemaakt waarmee andere gevallen van vermoedelijke inbreuk kunnen worden aangepakt, en het is goed voor de ondernemingen zelf omdat er sneller besluiten worden genomen en hun geldboete met 10% wordt verlaagd.

De Commissie heeft in het verleden schikkingen getroffen met deelnemers aan kartels op het gebied van DRAM's (zie IP/10/586), diervoederfosfaten (zie IP/10/985), waspoeder (zie IP/11/473), glas voor kathodestraalbuizen (zie IP/11/1214), compressoren voor koelkasten (zie IP/11/1511), waterbeheerproducten (zie IP/12/704), kabelbeschermbuizen (zie IP/13/673), en rentederivaten in euro en in yen (zie IP/13/1208).

Schadevorderingen

Particulieren of ondernemingen die van concurrentiebeperkende praktijken zoals in deze zaak nadeel ondervinden, kunnen de zaak voor de nationale rechter brengen en schadevergoeding eisen. Zowel de rechtspraak van de EU-rechter als Verordening (EG) nr. 1/2003 bevestigen dat een besluit van de Commissie voor de nationale rechter als bindend bewijsmateriaal kan worden gebruikt dat de praktijken hebben plaatsgevonden en verboden waren. Zelfs indien de Commissie de betrokken ondernemingen geldboeten heeft opgelegd, kunnen toch schadevergoedingen worden toegekend zonder dat deze worden verlaagd omdat de Commissie al een geldboete heeft opgelegd.

In juni 2013 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een richtlijn die het voor slachtoffers van concurrentieverstorende praktijken gemakkelijker moet maken om schadevergoeding te krijgen (zie IP/13/525 en MEMO/13/531). Meer informatie over schadevorderingen in mededingingszaken, met onder meer een praktische gids over de begroting van de schade die doorgaans door inbreuken op de mededingingsregels wordt veroorzaakt, de publieke consultatie en een publiekssamenvatting, is te vinden op: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

1 :

De boete die is opgelegd aan Recticel, Greiner en Eurofoam voor het gedrag van Eurofoam (een joint venture tussen Recticel en Greiner) komt deels ten laste van deze ondernemingen vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid van moeder- en dochterondernemingen. Eurofoam is aansprakelijk voor de verkopen in vijf lidstaten (Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Roemenië), terwijl Recticel rechtstreeks aansprakelijk is voor de verkopen in de vijf overige lidstaten (Frankrijk, België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Estland) en indirect aansprakelijk voor het gedrag van haar dochteronderneming.


Side Bar