Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 juli 2014

Övervakning till sjöss: Samarbete med medlemsländerna för säkrare hav och oceaner

EU-kommissionen tog i dag ytterligare ett steg mot en bättre och kostnadseffektivare övervakning av Europas hav. Genom att lägga ihop övervakningsdata från civila och militära myndigheter som kustbevakning, flottor, trafikövervakning, miljöövervakning och övervakning av föroreningar, fiske och gränskontroll kan dubbelarbete undvikas och besparingar på upp till 400 miljoner euro per år kan göras. Ökat samarbete och utbyte av uppgifter skulle bidra till en effektivare hantering av händelser till sjöss, t.ex. olyckor, föroreningar, brottslighet och säkerhetshot. CISE (en gemensam miljö för informationsutbyte på sjöfartsområdet) syftar till samarbete och utbyte av uppgifter mellan alla relevanta aktörer. CISE är en av hörnstenarna i EU:s strategi för sjöfartsskydd som antogs nyligen.

– Hållbar ekonomisk tillväxt inom sjöfartssektorn kan bara garanteras om våra hav och oceaner är säkra och trygga. Syftet med CISE är att alla aktörer inom havsövervakningen ska ha en fullständig bild av alla händelser till sjöss. Utbyte av sådan information är avgörande för att dubbelarbete ska kunna undvikas vid datainsamling, och för användningen av patrullfartyg, flygplan, helikoptrar eller satelliter i samma områden. I dag samlas omkring 40 % av information in flera gånger och 40–80 % av informationen sprids inte bland de berörda användarna. Vi kan inte tillåta oss ett sådant slöseri med ansträngningar och pengar, säger EU-kommissionens ledamot med ansvar för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki.

I dagens meddelande från kommissionen presenteras de stora framsteg som gjorts på EU-nivå och nationellt sedan färdplanen för CISE utarbetades 2010, och det starka engagemanget från alla aktörer inom detta område. Det innehåller också förslag till riktlinjer och prioriteringar för framtida insatser både nationellt och på EU-nivå. Fokus ska främst ligga på att ytterligare öka informationsutbytet, särskilt mellan civila och militära myndigheter, för att bättre sammanlänka befintliga system för övervakning till sjöss och göra dem driftskompatibla. Detta kommer att leda till ökad effektivitet samt bättre kvalitet, reaktionsförmåga och samordning när det gäller övervakningen till sjöss i EU:s vatten samt i alla andra geografiska områden där EU har ett avgörande intresse. Det ska bidra till att skapa ett säkrare investeringsklimat för blå tillväxt och öka välståndet och säkerheten för människor i EU.

Kommissionen har för avsikt att inom den närmaste framtiden inleda ett projekt inom ramen för EU:s sjunde ramprogram för forskning, i syfte att testa CISE på sjöfartsområdet i stor skala. Kommissionen kommer också att tillsammans med medlemsländerna ta fram en handbok med rekommendationer om bästa praxis för hur CISE ska användas, på grundval av erfarenheterna från befintliga system och pilotprojekt som t.ex. MARSUNO, Bluemassmed och Cooperation. Kommissionen kommer också att fortsätta att stödja åtgärder för utveckling av standarder för driftskompatibilitet mellan systemen.

Bakgrund

EU:s medlemsländer bedriver sjöövervakning och kommer att fortsätta med detta. Tillsynsmyndigheterna i Europa har emellertid otillräcklig tillgång till varandras information. Genom användning av den senaste tekniken ska CISE integrera befintliga system och nätverk för övervakning och göra systemen driftskompatibla.

Att förbättra informationsutbytet mellan tillsynsmyndigheterna är ett av de viktigaste strategiska målen för EU:s integrerade havspolitik och en viktig byggsten för den nya strategin för sjöfartsskydd. Bättre säkerhet på hav och oceaner är också en viktig del av handlingsplanen för blå tillväxt som syftar till tillväxt och sysselsättning i den maritima ekonomin.

EU har avgörande intresse av maritima frågor i EU och globalt och måste kunna skydda dessa intressen på ett lämpligt och effektivt sätt.

Av de 28 medlemsländerna är 23 kuststater och 26 flaggstater.

EU:s medlemsländer ansvarar för kontrollen av 90 000 kilometer kust längs två oceaner och fyra hav, utöver utomeuropeiska territorier och nationella säkerhetsanläggningar i andra världshav. Tillsammans har de mer än 1 200 kommersiella hamnar, mer än 8 100 flaggade fartyg (över 500 bruttoton), 4 300 registrerade rederier, 764 stora hamnar och mer än 3 800 hamnanläggningar. Det finns 80 registrerade säkerhetsoperatörer som utsetts av medlemsländerna.

90 % av EU:s utrikeshandel och 40 % av dess inrikeshandel transporteras sjövägen.

Europeiska redare förvaltar 30 % av fartygen i världen och 35 % av den internationella sjöfartens tonnage – bland annat 55 % av containerfartygen och 35 % av tankfartygen, vilket motsvarar 42 % av värdet av den internationella sjöburna handeln.

Mer än 400 miljoner passagerare passerar EU:s hamnar varje år.

Över 20 % av tonnaget i världen seglar under EU-flagg och över 40 % av världens fartygsflotta kontrolleras av EU-företag.

Omkring 300 myndigheter är verksamma inom sjöövervakning i EU och dess medlemsländer.

Mer information:

MEMO/14/467

Meddelandet och ytterligare information:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_sv.htm

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e-­post


Side Bar