Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. juli 2014

Havovervågning: Europa-Kommissionen allierer sig med medlemsstaterne om at skabe sikre have og oceaner

Europa-Kommissionen har i dag taget næste skridt i indsatsen for en mere effektiv og omkostningsbesparende overvågning af de europæiske have. Ved at samle overvågningsdata fra civile og militære myndigheder såsom kystvagten, flåden, trafik- og miljøovervågning, forureningsforebyggelse, fiskeri og grænsekontrol kan man undgå dobbeltarbejde og opnå besparelser på op til 400 mio. EUR om året. Et øget samarbejde og øget dataudveksling vil desuden betyde, at man mere effektivt kan håndtere realtidsbegivenheder på havet, herunder f.eks. ulykker, forureningsulykker, kriminalitet og sikkerhedstrusler. CISE, den fælles ramme for informationsudveksling på det maritime område, har til formål at samle alle relevante parter og facilitere udvekslingen af data og er således en af byggestenene i den nyligt vedtagne europæiske maritime sikkerhedsstrategi.

EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, udtaler: "Vi kan kun sikre bæredygtig økonomisk vækst i den maritime sektor, hvis vore have og oceaner er sikre. CISE har til formål at sikre, at alle, der er involveret i havovervågning, har det fulde overblik over alle hændelser på havet. Udveksling af sådanne oplysninger er afgørende, hvis vi skal undgå dobbeltarbejde for så vidt angår indsamling af data og brugen af patruljeskibe, fly, helikoptere og satellitter i de samme havområder. I dag indsamles ca. 40 % af dataene adskillige gange og mellem 40 og 80 % af disse data deles ikke mellem de interesserede brugere. Vi har ikke råd til den slags spild af ressourcer og penge."

Den meddelelse, som Kommissionen offentliggør i dag, beskriver den positive udvikling, der har fundet sted på såvel EU-plan som nationalt plan, siden CISE-køreplanen blev udarbejdet i 2010, foruden de involverede parters stærke engagement på området. Desuden foreslår den retningslinjer og prioriteter for fremtidige tiltag på både nationalt plan og EU-plan. Der bør således primært være fokus på at øge dataudvekslingen, især mellem civile og militære myndigheder, for på den måde at forbinde eksisterende havovervågningssystemer bedre med hinanden og gøre dem indbyrdes kompatible. Dét vil føre til øget produktivitet, kvalitet, reaktionsevne og koordinering af havovervågningsoperationer i EU-farvande og andre geografiske områder, hvor EU har vigtige interesser. Det vil også være med til at skabe et mere sikkert investeringsklima for blå vækst og øge EU-borgernes velstand og sikkerhed.

Kommissionen påtænker i den nærmeste fremtid at lancere et projekt under EU's syvende rammeprogram for forskning, der skal afprøve CISE for det maritime område på en større skala. Projektet vil sammen med medlemsstaterne også udgive en håndbog med henstillinger om bedste praksis i brugen af CISE på baggrund af erfaringerne fra eksisterende systemer og pilotprojekter som f.eks. MARSUNO, Bluemassmed og Cooperation. Kommissionen vil også fortsat støtte foranstaltninger til udvikling af standarder, der skal sikre, at systemerne er indbyrdes kompatible.

Baggrund

EU's medlemsstater foretager på nuværende tidspunkt deres egen havovervågning, og det vil de fortsat gøre. Adskillige overvågningsmyndigheder i Europa har imidlertid utilstrækkelig adgang til hinandens data. Ved brug af den sidste nye teknologi vil CISE arbejde på at integrere de nuværende overvågningssystemer og netværk og gøre dem indbyrdes kompatible.

Øget dataudveksling mellem de maritime overvågningsmyndigheder er et af de vigtigste strategiske mål i EU's integrerede havpolitik og en vigtig byggesten i den europæiske maritime sikkerhedsstrategi. Styrkelse af sikkerheden på havene er desuden en vigtig del af dagsordenen for blå vækst, der skal skabe vækst og beskæftigelse i den maritime sektor.

EU har stor interesse i maritime spørgsmål såvel inden for EU som på verdensplan og skal derfor være i stand til at beskytte disse interesser på tilstrækkelig og effektiv vis.

Blandt EU's 28 medlemsstater er der 23 kyststater og 26 flagstater.

EU's medlemsstater er ansvarlige for overvågningen af en kyststrækning, der er mere end 90 000 km lang og grænser op til to verdenshave og fire andre have, og for en række oversøiske territorier og nationale sikkerhedsanlæg i andre verdenshave. Tilsammen har de mere end 1 200 kommercielle havne, mere end 8 100 skibsfartøjer (på over 500 BT), der fører deres flag, 4 300 registrerede skibsfartsvirksomheder, 764 større havne og mere end 3 800 havneanlæg. Derudover har medlemsstaterne udpeget 80 registrerede sikkerhedsoperatører.

90 % af EU's udenrigshandel og 40 % af den interne handel transporteres ad søvejen.

Europæiske redere tegner sig for 30 % af alle skibsfartøjer i verden og for 35 % af verdens skibstonnage - bl.a. 55 % af alle containerskibe og 35 % af alle tankskibe, svarende til 42 % af værdien af den globale søbårne handel.

Mere end 400 mio. passagerer passerer hvert år gennem EU's havne.

Over 20 % af verdens skibstonnage er registreret under et EU-flag og over 40 % af verdens skibsflåde kontrolleres af EU-virksomheder.

Ca. 300 offentlige myndigheder er aktive inden for havovervågning i EU og dens medlemsstater.

Yderligere oplysninger

MEMO/14/467

Meddelelsen og yderligere oplysninger findes på:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_da.htm

Pressehenvendelser:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar