Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. jaanuar 2014

Komisjon kaitseb välismaal elavate ELi kodanike õigust hääletada

Euroopa Komisjon esitas täna soovitused liikmesriikidele, kelle õigus võimaldab jätta oma riigi kodanikud ilma õigusest hääletada parlamendivalimistel üksnes seetõttu, et nad on kasutanud õigust vabalt liikuda ELis. Praegu kehtib selline kord viies liikmesriigis: Taanis, Iirimaal, Küproses, Maltas ja Ühendkuningriigis. ELi aluslepingutes on sätestatud, et liikmesriigid otsustavad parlamendivalimiste valijaskonna üle ise. Samal ajal on sellisel valimisõigusest ilmajätmisel negatiivne mõju õigusele ELis vabalt liikuda. See on vastuolus ka ELi kodakondsuse põhiolemusega, s.t põhimõttega, et sellega antakse kodanikule täiendavaid õiguseid, mitte ei võeta neid ära.

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul on õigus hääletada oluline kodakondsusega kaasaskäiv poliitiline õigus. „See on demokraatia tuum. Kodaniku ilmajätmine hääletamisõigusest pärast tema kolimist teise liikmesriiki võrdub tema karistamisega vabalt liikumise õiguse kasutamise eest. Selle tagajärjel võivad neist saada teise klassi kodanikud. Kirjades, petitsioonides ja kodanikega peetud dialoogidel on inimesed meile üheselt mõista andnud, kui oluliseks nad seda küsimust peavad. Seepärast lubas komisjon 2013. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta, et hakkab selle teemaga tegelema. Täna teemegi seda. Kutsume liikmesriike üles näitama suuremat paindlikkust ja anname proportsionaalseid juhtnööre viiele asjassepuutuvale liikmesriigile, et kodanikud saaksid end kanda uuesti valijate nimekirja oma päritoluriigis. Loodan, et liikmesriigid on valmis seda probleemi lahendama, sest kodanikud on valimisõigusest ilmajäämise pärast tõsiselt mures,” lisas volinik.

Praegu kehtivad viies ELi riigis normid, mille kohaselt kaotavad kodanikud hääleõiguse pärast teatava aja elamist välisriigis. Need riigid on Taani, Iirimaa, Küpros, Malta ja Ühendkuningriik. Olukord on riigiti väga erinev: Küprose kodanik kaotab hääleõiguse, kui ta ei ole elanud Küprosel kuus kuud enne valimisi, Briti kodanik peab hääleõiguse allesjäämiseks olema valijaks registreeritud Ühendkuningriigis asuval aadressil varasema 15 aasta jooksul (vt ülevaade lisas). Mõned liikmesriigid on kehtestanud oma ELi kodanikele hääletamisõiguse säilitamiseks teatavad tingimused. Näiteks nõutakse Austrias, et välismaal elavad kodanikud esitavad korrapäraste ajavahemike tagant uuesti taotluse jäämiseks valijate nimekirja. Saksamaal on eelduseks, et kodanik tunneb riigi poliitilist olukorda ja et see mõjutab teda või ta on Saksamaal elanud vähemalt kolm kuud viimase 25 aasta jooksul.

Valimisõigusest ilmajätmise peamise põhjendusena tuuakse asjaolu, et välismaal elades ei olda enam kodus toimuvaga piisavalt kursis. Kuid see ei näi tänapäeva võrgustunud maailmas enam paika pidavat.

Täna avaldatud komisjoni juhistes püütakse selle probleemi lahendamiseks pakkuda proportsionaalseid meetmeid, kutsudes liikmesriike:

jätma oma riigi kodanikele, kes kasutavad õigust vabalt liikuda ELis, alles õiguse hääletada parlamendivalimistel, juhul kui nad näitavad, et on riigi poliitikas toimuvast jätkuvalt huvitatud, näiteks esitades taotluse valijate nimekirja jäämiseks;

võimaldama esitada taotlust valijate nimekirja jäämiseks elektrooniliselt;

kodanikke õigeaegselt ja sobival viisil teavitama tingimustest ja praktilistest korraldustest, mida tuleb järgida, et säilitada parlamendivalimistel hääletamisõigus.

Näited

Taani abielupaar asus tööle Poolasse. Nende tütar jäi aga Taani õpinguid lõpetama. Abielupaar käib sageli Kopenhaagenis oma sugulastel ja sõpradel külas ning on väga hästi kursis Taanis toimuvaga nii poliitikas kui ka sotsiaalsfääris. Neil on plaanis kunagi Taani tagasi pöörduda. Kuid parlamendivalimistel nad hääletada ei saa, sest Taani kodanikud, kes asuvad elama välismaale, saavad jääda valijate nimekirja üksnes siis, kui nad kavatsevad riiki tagasi tulla kahe aasta jooksul.

Briti pensionär kolis pärast pensionilejäämist Prantsusmaale, kuid käib endiselt tihedalt läbi oma sõprade ja perega Ühendkuningriigis. Ta on endiselt korteriomanik Ühendkuningriigis ja jälgib arenguid poliitikas poliitikasündmusi kajastavate briti raadio- ja telesaadete kaudu, mida saab kuulata ja vaadata ka välismaal. Kuid 15 aastat pärast pensionilejäämist ei saa ta enam Briti parlamendivalimistel hääletada.

Taustteave

ELi kodakondsusega kaasneb ELi kodaniku õigus hääletada ja kandideerida elukohariigis kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel samadel tingimustel kui selle riigi kodanikud. Kuid need õigused ei laiene parlamendivalimistele ega piirkondlikele valimistele 13 liikmesriigi piirkondades, kus on oma seadusandlik kogu.

2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta tegi komisjon kindlaks, et ELi kodanikud, kes kasutavad õigust vabalt liikuda, seisavad vastakuti valimisõigusest ilmajäämise probleemiga. Komisjon algatas arutelu, et leida võimalikud lahendused.

19. veebruaril 2013 korraldasid Euroopa Parlament ja komisjon ELi kodakondsuse küsimuses ühise ärakuulamise. Osalesid ELi kodanikud, kodanikuühiskonna esindajad, Euroopa Parlamendi liikmed ja eksperdid. Nad rõhutasid, et praegune poliitika, mis jätab kodanikud ilma valimisõigusest, ja põhjendused sellele poliitikale tuleks ümber hinnata, võttes arvesse suundumusi suurema demokraatliku osaluse poole ELis.

Hiljuti korraldati valimisõiguste kohta Eurobaromeetri uuring. Kaks kolmandikku vastanutest leidis, et see ei ole õige, et nad kaotavad hääletamisõiguse parlamendivalimistel oma kodakondsusriigis pelgalt seetõttu, et elavad teises ELi riigis.

2013. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta on esitatud 12 võimalust, kuidas aidata eurooplasi ELi õiguste paremal kasutamisel alates tööotsingutest mõnes teises ELi riigis lõpetades aktiivsema osalusega liidu demokraatias. Aruandes võttis komisjon kohustuse töötada konstruktiivsete lahenduste kallal, et ELi kodanikud ei kaotaks päritoluriigis oma õigust hääletada parlamendivalimistel.

Lisateave

Pressimaterjal (komisjoni teatis ja soovitus):

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140129_en.htm

Mai 2014: Sinu hääl loeb

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083108

Euroopa Komisjon – ELi kodakondsus – valimisõigused:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Kodanikule: Europe Direct, telefonitsi 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-postiga

LISA

1. Olukord liikmesriikides

Riik

Teises liikmesriigis elavate kodanike hinnanguline arv

Valimisõigusest ilmajäämine pärast

Tingimused

Taani

Teave puudub 

2 aastat

Taani kodanikel on õigus jääda valijate nimekirja, tingimusel et nad annavad teada, et kavatsevad Taani naasta kahe aasta jooksul

Iirimaa

Teave puudub 

18 kuud

Iiri kodanikel on õigus jääda valijate nimekirja, tingimusel et nad annavad teada, et kavatsevad naasta 18 kuu jooksul

Ühendkuningriik

1 000 000

15 aastat

Briti kodanikud jäävad valimisõigusest ilma, kui neid ei ole valijaks registreeritud Ühendkuningriigis asuval aadressil viimase 15 aasta jooksul

Malta

Teave puudub 

18 kuud

Malta kodanikud jäävad valimisõigusest ilma, kui nad ei ole Maltal elanud vähemalt kuus kuud 18 kuu jooksul vahetult enne parlamendivalimiste toimumist

Küpros

Teave puudub 

6 kuud

Küprose kodanikud jäävad valimisõigusest ilma, kui nad ei ole Maltal elanud kuue kuu jooksul vahetult enne parlamendivalimiste toimumist


Side Bar