Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. ledna 2014

Evropská komise vystupuje na obranu hlasovacích práv občanů EU v zahraničí

Evropská komise dnes vydala pokyny pro členské státy EU, které uplatňují předpisy, jež mohou vést k tomu, že občané ztratí hlasovací právo ve vnitrostátních volbách jen kvůli tomu, že využili své právo na volný pohyb v rámci EU. Pět členských států (Dánsko, Irsko, Kypr, Malta a Spojené království) v současnosti takové předpisy uplatňuje. Členské státy jsou sice podle stávajících smluv EU oprávněny stanovit, kdo má právo volit ve vnitrostátních volbách, praxe odnímání hlasovacího práva může ale negativně ovlivnit využívání práva EU na volný pohyb. Tato praxe je rovněž v rozporu se zakládajícím předpokladem občanství EU, které má zajistit občanům další práva, a nikoli je jejich práv zbavovat.

„Hlasovací právo je jedním ze základních občanských politických práv. Je pilířem demokracie. „Upírat občanům jejich právo volit poté, co se přestěhují do jiné země EU, je v podstatě totéž, jako je trestat za to, že využili své právo na volný pohyb. Hrozí, že se z nich tímto stanou druhořadí občané“, uvedla místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. Z dopisů, petic a dialogů s občany jasně vyplývá, že jak je tato otázka pro Evropany důležitá. Proto se Evropská komise ve své zprávě o občanství EU za rok 2013 zavázala problém řešit. Dnes tento závazek naplňujeme. Vyzýváme členské státy k tomu, aby prokázaly větší pružnost, a vydáváme přiměřené pokyny pro příslušných pět zemí, aby se jejich občané mohli vrátit na seznam voličů své domovské země. Doufám, že členské státy budou schopny tuto situaci, neboť odnětí hlasovacího práva není pro dotčené jednotlivce nepodstatnou záležitostí.

Pět zemí EU v současné době uplatňuje vnitrostátní pravidla, která vedou ke ztrátě vnitrostátních hlasovacích práv v důsledku pobytu v zahraničí (Dánsko, Irsko, Kypr, Malta a Spojené království). Pravidla se značně liší: kyperští občané např. ztratí právo volit, pokud nepobývali na Kypru šest měsíců před volbami, britští občané musí být před příslušnými volbami zapsáni na adrese ve Spojeném království po dobu předchozích 15 let, aby zde mohli volit (viz přehled v příloze). Jiné členské státy umožňují občanům EU zachovat si volební hlas za určitých podmínek, jako například Rakousko, které vyžaduje, aby občané žijící v zahraničí svůj zápis na seznamu voličů pravidelně obnovovali, nebo Německo, které vyžaduje, aby občané byli s vnitrostátní politikou obeznámení, aby se jich přímo dotýkala, nebo aby v Německu pobývali během posledních 25 let nejméně tři měsíce.

Hlavní důvod pro uplatňování pravidel odnímajících právo volit, totiž že občané žijící v zahraničí již nemají dostatečné spojení se svou domovskou zemi, se v současném vzájemně propojeném světě jeví jako zastaralý.

Dnešní pokyny vydané Evropskou komisí mají za cíl problém přiměřeným způsobem řešit tak, že členské státy vyzývají, aby:

svým státním příslušníkům, kteří využívají práva na volný pohyb v rámci EU, umožnily zachovat si právo volit ve vnitrostátních volbách, pokud prokážou trvající zájem o politický život země. Mohou tak učinit mimo jiné žádostí o setrvání na seznamu voličů;

zajistily, aby státní příslušníci s bydlištěm v jiném členském státě EU mohli o zachování svého volebního hlasu požádat elektronicky;

občany včas a vhodně informovaly o podmínkách a praktických opatřeních pro zachování práva volit ve vnitrostátních volbách.

Příklady

Dánský pár se přestěhoval za prací do Polska (jejich dcera přitom zůstala v Dánsku, kde studuje). Často jezdí do Kodaně, aby navštívili rodinu a přátele, a aktivně sledují politické a společenské dění v Dánsku, kam se hodlají jednou vrátit. Nemohou ovšem volit ve vnitrostátních volbách, neboť jakožto dánští občané, kteří opustili zemi, smějí zůstat na seznamu voličů, jen pokud plánují návrat do dvou let.

Britský důchodce se po odchodu do důchodu přestěhoval do Francie, ale zůstává v úzkém kontaktu s přáteli a rodinou ve Spojeném království. Stále ve Spojeném království vlastní byt a sleduje politický vývoj ve své zemi prostřednictvím pořadů britského rozhlasu a televize o aktuálním dění, které jsou v jiných zemích EU široce dostupné. Patnáct let po odchodu do důchodu však již nemůže volit v britských vnitrostátních volbách.

Souvislosti

Občanství EU dává občanům EU právo volit a kandidovat v místních a evropských volbách v členském státě EU, kde mají bydliště, a to za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Tato práva se však nevztahují na vnitrostátní volby a — ve 13 členských státech, v nichž jsou regionům svěřeny zákonodárné funkce – volby regionální.

Ve Zprávě o občanství EU za rok 2010 označila Evropská komise „zbavení hlasovacího práva“ za problém pro občany EU, kteří využívají svého práva na volný pohyb, a zahájila diskusi o možných řešeních.

Dne 19. února 2013 Evropský parlament a Komise uspořádaly společné slyšení o občanství EU. Účastníci tohoto slyšení, včetně dotčených občanů, zástupců občanské společnosti, poslanců Evropského parlamentu a odborníků, zdůraznili potřebu přehodnotit stávající politiky, které občany zbavují hlasovacího práva, jakož i důvody pro jejich uplatňování, v kontextu současného vývoje směrem k inkluzivnější demokratické účasti na dění v rámci EU.

Kromě toho se v rámci nedávného průzkumu Eurobarometr o hlasovacích právech dvě třetiny respondentů vyslovily v tom smyslu, že nepovažují za odůvodněné ztratit hlasovací právo ve vnitrostátních volbách své země původu jen kvůli tomu, že mají bydliště v jiné zemi EU.

Ve Zprávě o občanství EU za rok 2013 je uvedeno 12 konkrétních opatření, která mají Evropanům pomoci lépe využívat práv evropského občanství, ať již jde o práva při hledání zaměstnání v jiné zemi EU či o zajištění větší účasti na demokratickém životě Evropské unie. Evropská komise se ve zprávě zavázala nalézt konstruktivní řešení, která občanům EU umožní zachovat si právo volit ve vnitrostátních volbách země jejich původu.

Další informace

Tiskové materiály (sdělení a doporučení Komise):

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140129_en.htm

Květen 2014: Přijďte k volbám

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083108

Evropská komise — Občanství EU — Volební právo:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

GŘ pro spravedlnost EU na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail

PŘÍLOHA

1. Situace v členských státech

ZEMĚ

Odhadovaný počet státních příslušníků žijících jinde v EU

Odebrání hlasovacího práva po uplynutí období

Podmínky

Dánsko

Údaje nejsou k dispozici. 

2 let

Dánským občanům je dovoleno zůstat na seznamu voličů, jen pokud uvedou, že se hodlají do Dánska vrátit do 2 let.

Irsko

 Údaje nejsou k dispozici. 

18 měsíců

Irským občanům je dovoleno zůstat na seznamu voličů, jen pokud uvedou, že se hodlají do Irska vrátit do 18 měsíců.

Spojené království

1 000 000

15 let

Občanům Spojeného království je odebráno hlasovací právo, pokud nejsou před příslušnými volbami zapsáni na adrese ve Spojeném království po dobu předchozích 15 let.

Malta

Údaje nejsou k dispozici.  

18 měsíců

Občanům Malty je odebráno hlasovací právo, pokud nepobývali na Maltě nejméně šest měsíců v průběhu 18 měsíců bezprostředně před vnitrostátními volbami.

Kypr

Údaje nejsou k dispozici.  

6 měsíců

Občanům Kypru je odebráno hlasovací právo, pokud nepobývali na Kypru v průběhu šesti měsíců bezprostředně před vnitrostátními volbami.


Side Bar