Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 juli 2014

Tyck till om forskningens framtid: offentligt samråd om Science 2.0

Idag inledde Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om "Science 2.0", för att diskutera trenden mot ett mer öppet, datadrivet och människoorienterat sätt att bedriva forskning och innovation. Forskare använder digitala verktyg för att få tusentals människor att delta i forskning, t.ex. genom att uppmana dem att rapportera om de får influensan för att övervaka utbrott och förutse eventuella epidemier. Forskare är också öppnare: de delar med sig av sina resultat online i ett tidigt skede och jämför och diskuterar sina arbeten för att göra dem bättre. Allt fler vetenskapliga publikationer finns gratis på Internet. Enligt vissa beräkningar har 90 procent av alla tillgängliga data i världen genererats under de senaste två åren, och mängden vetenskapliga data växer med 30 procent per år.

I samrådet kommer man att titta på medvetenheten om och deltagandet i dessa trender, och försöka få synpunkter på de möjligheter som skapats genom "Science 2.0" för att stärka konkurrenskraften för europeisk vetenskap och forskning. Svaren ska vara inne senast den 30 september 2014.

– Science 2.0 håller på att revolutionera sättet vi bedriver forskning på – från analys och delning av data och publikationer till samarbete över hela världen. Det gör det också möjligt för medborgarna att delta i sökandet efter ny kunskap. Hela den vetenskapliga processen blir öppnare och effektivare, men detta gör också att frågor om integritet och kvalitet uppstår. Vi vill höra medborgarnas åsikter om hur vi kan garantera att Science 2.0 utvecklas på ett sätt som är positivt för Europa, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn.

Tack vare digitala tekniklösningar och verktyg kan vi få en ny omvandling. Vi kan förbättra forskning och innovation och göra dessa områden mer relevanta för medborgarna och samhället. Trenden går mot en öppen, digital vetenskap – en utveckling som är gradvis men ohejdbar. Denna trend, och viljan att bejaka den, kommer inte från politikerna, utan från de vetenskapliga och akademiska institutionerna själva. Och jag är fast besluten att stödja den, säger Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan.

Europeiska kommissionen har redan integrerat vissa aspekter av ”Science 2.0” i sin politik. Så är t.ex. öppen tillgång till vetenskapliga publikationer obligatoriskt för forskning inom ramen för Horisont 2020, EU:s nya program för forskning och innovation. Ett pilotprojekt för öppna forskningsdata har också inletts. EU finansierar genom sina forskningsprogram även forskningsprojekt som drivs med deltagande av allmänheten och stöder viss e-infrastruktur som gör möjliggör Science 2.0.

Figur: Pågående förändringar som påverkar hela forskningscykeln, från start till bedömning och publicering.

Samrådet samt bakgrundsinformation finns på Europeiska kommissionens webbplats Din röst i Europa (http://ec.europa.eu/research/science-2.0). Du kan följa debatten på sociala medier, med hashtag #Science 20.

Bakgrund

Science 2.0 sprider sig i rask takt världen över tack vare den digitala tekniken. Det är ett sätt att komma åt brister i forskningen, som t.ex. den långsamma och kostsamma vetenskapliga publikationsprocessen, kritiken av systemet med kollegial granskning och svårigheten att återskapa forskningsresultat till följd av bristen på återanvändbara och reproducerbara uppgifter.

Utvecklingen sker mot bakgrund av flera stora trender som är knutna till varandra:

En betydande ökning av vetenskaplig produktion och en utveckling mot öppen tillgång till vetenskaplig information och öppet forskningssamarbete (forskningssamarbete på distans).

Stadigt ökande antal aktörer inom vetenskapen (det finns idag ett större antal forskare än någonsin), och medborgarna engagerar sig alltmer i forskningen (antingen i själva forskningsverksamheten eller som finansiärer eller beslutsfattare).

Nya sätt att forska tack vare tillgången till stora datamängder (90 % av alla data i världen har genererats under de senaste två åren) och konstant ökande datorkraft.

Länkar

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Den digitala agendan: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16) Twitter: @RyanHeathEU

Siobhan Bright (32 2 295 73 61) Email: comm-kroes@ec.europa.eu

För allmänheten: Europa direkt på tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller på e­post


Side Bar