Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 juni 2014

Bonnkonferensen - EU vill höja ambitionen för de globala klimatåtgärderna

Europeiska unionen kommer under FN:s klimatförhandlingar den 4–15 juni i Bonn i Tyskland att redogöra för sina insatser för ambitiösare globala klimatåtgärder fram till 2020. Konferensen sker huvudsakligen på tjänstemannanivå, men diskussioner mellan ministrarna anordnas den 5 och 6 juni.

Det 10 dagar långa mötet blir ett tillfälle att ta nya steg mot det framtida globala klimatavtalet för perioden efter 2020 som ska slutföras nästa år, samt mot en intensifiering av de globala klimatåtgärderna fram till 2020. Sådana åtgärder behövs för att överbrygga den stora klyfta som finns mellan ländernas nuvarande åtaganden om utsläppbegränsningar av växthusgaser och vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C jämfört med den förindustriella temperaturen.

Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatpolitik, har följande kommentar:
–Även om våra blickar redan är riktade bortom 2020 är det ändå viktigt att intensifiera åtgärderna under tiden fram till dess. EU kommer fram till 2020 med råge att överträffa sina utsläppsmål enligt Kyotoprotokollet. Det beror i hög grad på resoluta politiska åtgärder som i mer än ett årtionde vidtagits av EU och dess medlemsstater. Våra insatser är väsentliga för att krympa ”ambitionsklyftan” mellan vad världen måste göra och vad länderna avser att göra fram till 2020. EU kommer nu i oktober att fatta beslut om sina insatser för det framtida klimatavtalet. Och vi uppmanar andra stora ekonomier att lägga fram konkreta åtgärder som höjer deras ambitioner.

Den grekiske miljöministern Giannis Maniatis (Grekland innehar för närvarande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd), tillägger:
–På mötet måste vi göra solida framsteg för att nå enighet om vilken information som länderna ska lämna när de presenterar sina insatser för att minska utsläppen inom ramen för det framtida klimatavtalet. Enighet om denna information är avgörande för att insatserna ska bli transparenta och beräkningsbara. Bonnkonferensen ska också bana väg för ett beslut om hur de globala utsläppen kan minskas ytterligare före 2020. EU vill ha beslut i dessa båda frågor på klimatkonferensen i Lima i december.

Ministrarnas rundabordssamtal den 5 juni koncentreras på hur man kan höja ambitionen för de utvecklade ländernas klimatåtgärder inom ramen för Kyotoprotokollet, under protokollets andra åtagandeperiod, dvs. 2013–2020. Den 6 juni kommer ministrarna att diskutera det framtida globala klimatavtalet samt hur ambitionsnivån kan höjas för alla länder före 2020.

Vid ministermötena kommer EU att redogöra för sina erfarenheter av att uppfylla och överträffa sina utsläppsmål och framföra sina idéer om utformningen av det framtida globala avtalet.

EU har chans att överträffa sitt mål fram till 2020 med 5,5 miljarder ton

EU har lyckats bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser. Utsläppen minskades med 19 % 1990–2012 samtidigt som EU:s ekonomi växte med mer än 44 %. De närapå halverade utsläppen per BNP-enhet gör EU till en av de mest energieffektiva ekonomierna i världen.

Vid rundabordssamtalen inom ramen för Kyotoprotokollet kommer EU därför att visa att man överträffat sitt officiella mål för protokollets första åtagandeperiod (2008–2012) med uppskattningsvis 4,2 miljarder ton (gigaton (Gt) koldioxidekvivalenter. Under den andra perioden räknar man med att målet kan överträffas med ytterligare 1,3 Gt, vilket innebär att det totala växthusgasutsläppet från EU och Island1 2020 skulle ligga cirka 24,5 % under nivåerna för det fastställda basåret (1990 i de flesta fall).

Räknar man samman resultaten från den första och den andra åtagandeperioden kan den totala utsläppsminskningen år 2020 bli 5,5 Gt större än EU:s och Islands ålagda andel. Detta motsvarar drygt ett års utsläpp: År 2012 låg utsläppen från EU och Island på totalt 4,55 Gt.

Utöver denna stora insats för att minska ”ambitionsklyftan” kommer EU att förnya erbjudandet om att höja sitt officiella mål om minskade utsläpp av växthusgaser fram till 2020 från 20 % till 30 %, om andra stora ekonomier vidtar motsvarande åtgärder.

En av EU:s prioriteringar i Bonn blir att förbereda ett beslut på FN:s klimatkonferens i Lima i december om konkreta sätt att höja ambitionen för de globala klimatåtgärderna fram till 2020.

Tydlig information behövs om ländernas insatser

Som ett led i diskussionerna om ett framtida klimatavtal kommer fokus vid Bonnkonferensen att ligga på att nå samförstånd kring vilken information länderna ska lämna när de föreslår insatser för att minska utsläppen inom ramen för avtalet, så att insatserna blir beräkningsbara och kan granskas.

Avsikten är att fatta beslut om denna information i Lima. Alla länder har lovat att presentera sina insatser i god tid före Pariskonferensen i december 2015 då avtalet för perioden efter 2020 enligt planerna ska antas, och om så är möjligt redan under första kvartalet 2015.

EU:s pressinformationsmöten

EU kommer att hålla tre informationsmöten för pressen i Bonn: den 4 juni, kl. 14:00 (lokal tid), den 6 juni, kl. 14:30 (lokal tid) med kommissionären Hedegaard och miljöminister Maniatis samt den 15 juni, kl. 14:00 (lokal tid). Informationsmötena sänds både direkt på webben och på beställning via www.unfccc.int

Kontaktpersoner:

För journalister:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­-post

1 :

EU:s åtagande om utsläppsminskning för andra Kyotoperioden kommer att uppfyllas gemensamt med Island. Enligt åtagandet ska utsläppen av växthusgaser i EU:s medlemsstater och Island åren 2013–2020 i genomsnitt ligga 20 % under nivåerna för det fastställda basår (1990 i de flesta fall). EU:s förnyade erbjudande om en 30-procentig minskning om andra stora ekonomier gör jämförbara ansträngningar är en del av åtagandet.


Side Bar