Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 4. kesäkuuta 2014

EU:lta vahva panos kunnianhimoisempiin maailmanlaajuisiin ympäristötoimiin Bonnin konferenssissa

Euroopan unioni esittää 4.–15. kesäkuuta Bonnissa, Saksassa pidettävissä YK:n ilmastoneuvotteluissa oman panoksensa vuoteen 2020 ulottuvien kansainvälisten ilmastotoimien tavoitetason nostamiseen. Vaikka neuvottelut käydään pääasiassa virkamiestasolla, ministeritason keskusteluja käydään 5. ja 6. kesäkuuta.

Tämä kymmenpäiväinen kokous tarjoaa mahdollisuuden edetä neuvotteluissa kohti vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaa maailmanlaajuista ilmastosopimusta, joka on määrä saada aikaan ensi vuonna, sekä kohti toimia, joiden tarkoituksena on tehostaa vuoteen kansainvälisiä ilmastotoimia ennen vuotta 2020. Näitä toimia tarvitaan, koska maiden tämänhetkiset sitoumukset rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä ja vähennykset, joita tosiasiallisesti tarvitaan ilmaston lämpenemisen pitämiseksi alle kahdessa celsiusasteessa esiteolliseen aikaan verrattuna, ovat vielä kaukana toisistaan.

Ilmastotoimista vastaava EU-komissaari Connie Hedegaard totesi seuraavaa: "Vaikka varaudumme jo seuraavaan vuosikymmeneen, meidän on myös tärkeää tehostaa toimia ennen vuotta 2020. EU saavuttaa ja jopa ylittää vuoteen 2020 ulottuvat päästövähennystavoitteensa, jotka perustuvat Kioton pöytäkirjaan. Tämä on suurelta osin tulosta EU:n ja sen jäsenmaiden määrätietoisista toimista kymmenen viime vuoden aikana. Annamme merkittävän panoksen siihen, että kuilu ("ambition gap") sen välillä, mitä maailmanlaajuisesti on tarpeen tehdä ja mitä maat suunnittelevat tekevänsä, saataisiin kurottua umpeen tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. EU:n on lokakuuhun mennessä päätettävä osuudestaan vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaan kansainväliseen ilmastosopimukseen. Pyydämme myös muita suuria talouksia esittämään konkreettisia keinoja tavoitetason nostamiseksi.”

Tämänhetkisen EU:n puheenjohtajamaan Kreikan ympäristö-, energia- ja ilmastonmuutosministeri Yannis Maniatis katsoi lisäksi, että nyt pidettävässä kokouksessa on vakaasti edistyttävä sen sopimisessa, mitä tietoja maiden olisi toimitettava, kun ne ehdottavat osuuttaan päästöjen vähentämiseksi vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan sopimuksen puitteissa. Maniatisin mukaan "näistä tiedoista sopiminen on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että maiden ponnistelut ovat avoimia ja täysin ymmärrettävissä. Bonnissa on myös pohjustettava päätöstä siitä, miten päästöjen vähentämistä voidaan maailmanlaajuisesti tehostaa ennen vuotta 2020. EU haluaa, että molemmista kysymyksistä päätetään Liman ilmastokonferenssissa joulukuussa.”

Ministeritason pyöreän pöydän kokouksessa 5. kesäkuuta keskitytään siihen, miten voidaan parantaa teollisuusmaiden ilmastotoimien tavoitteellisuutta Kioton pöytäkirjan toisella velvoitekaudella 2013–2020. Kesäkuun 6. päivän ministeritason keskusteluissa käsitellään tulevaa maailmanlaajuista ilmastosopimusta sekä sitä, miten voidaan nostaa kaikkien maiden ennen vuotta 2020 toteuttamien toimien tavoitetasoa.

Ministerikokouksissa EU jakaa kokemuksiaan päästötavoitteidensa saavuttamisesta ja ylittämisestä sekä esittää näkemyksensä tulevan maailmanlaajuisen sopimuksen laatimisesta.

EU voi ylittää tavoitteensa 5.5 miljardilla tonnilla vuoteen 2020 mennessä

EU on onnistunut purkamaan talouskasvun ja kasvihuonekaasupäästöjen välisen yhteyden. Vuosina 1990 – 2012 EU:n päästöt vähenivät 19 prosentilla, vaikka sen talous kasvoi yli 44 prosentilla. Tämä tarkoittaa, että päästöjä on vähennetty miltei puolella BKT-yksikköä kohden ja EU:sta on tullut yksi maailman energiatehokkaimmista talouksista.

Tämän tuloksena EU voi Kioton pöytäkirjaan liittyvissä pyöreän pöydän keskusteluissa osoittaa, että se on saavuttanut ja jopa ylittänyt pöytäkirjaan perustuvan virallisen tavoitteen ensimmäisellä velvoitekaudella (2008–2012). Ylitys on arviolta noin 4,2 miljardia tonnia (gigatonnia) hiilidioksidiekvivalenttina. Tavoite ylittyy toisella velvoitekaudella mahdollisesti vielä 1,3 gigatonnilla. EU:n ja Islannin1 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen odotetaan vuonna 2020 olevan noin 24,5 prosenttia valitun perusvuoden (useimmissa tapauksissa vuosi 1990) tason alapuolella.

Tavoitteiden yhteenlasketut ylitykset ensimmäisellä ja toisella velvoitekaudella johtaisivat vuoteen 2020 mennessä 5,5 gigatonnin kokonaisvähennyksiin sen lisäksi, mihin EU:n ja Islannin edellytettiin yltävän. Tämä vastaa yli vuoden päästöjä: vuonna 2012 EU:n ja Islannin päästöt olivat yhteensä 4,55 gigatonnia.

Sen lisäksi, että EU antaa merkittävän panoksen tavoitetasoa koskevan kuilun ("ambition gap") kuromiseksi umpeen, se haluaa tehdä selväksi, että sen tarjous nostaa virallinen vuodelle 2020 asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoite 20 prosentista 30 prosenttiin on edelleen voimassa, jos muut suuret taloudet tekevät samanlaiset sitoumukset.

EU:n ensisijaisena tavoitteena on, että Bonnissa saavutetaan edistymistä, jonka pohjalta Limassa joulukuussa pidettävässä YK:n ilmastokokouksessa voidaan päättää konkreettisista tavoista tehostaa maailmanlaajuisten ilmastotoimien tavoitetasoa ennen vuotta 2020.

Tarvitaan tietoja päästöosuuksien selventämiseksi

Bonnin kokouksessa vuoden 2020 jälkeisestä ilmastosopimuksesta käytävissä keskusteluissa keskitytään merkittävissä määrin tavoittelemaan yhteisymmärrystä tiedoista, jotka maiden olisi toimitettava, kun ne ehdottavat osuuttaan päästöjen vähentämiseksi tulevassa sopimuksessa. Tiedot ovat tarpeen, jotta maiden osuuksia voidaan ymmärtää ja ne voidaan tarkistaa.

Tarkoituksena on, että näitä tietoja koskeva päätös saadaan aikaan Limassa. Kaikki maat ovat sitoutuneet esittämään osuutensa hyvissä ajoin ennen joulukuussa 2015 pidettävää Pariisin konferenssia, jossa on tarkoitus hyväksyä vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskeva sopimus, ja jo vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, mikäli mahdollista.

EU:n tiedotustilaisuudet

EU pitää Bonnissa kolme tiedotustilaisuutta: 4. kesäkuuta klo 14.00 Keski-Euroopan aikaa (CEST), 6. kesäkuuta klo 14.30 Keski-Euroopan aikaa (CEST) (komissaari Hedegaard ja ministeri Maniatis) sekä 15. kesäkuuta klo 14.00 Keski-Euroopan aikaa. Tilaisuuksia voi seurata suorina lähetyksinä ja myöhemmin osoitteessa www.unfccc.int

Yhteyshenkilöt:

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Isaac Valero Ladron (+32 2) 296 49 71

Mirna Bratoz (+32 2) 298 72 78

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh.00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

1 :

EU:n velvoitteet vähentää päästöjä Kioton pöytäkirjan toisella velvoitekaudella täytetään yhteisesti Islannin kanssa. EU:n ja Islannin päästöjä on yhteisesti vähennettävä vuosina 2013–2020 keskimäärin 20 prosentilla valitun perusvuoden (useimmissa tapauksissa vuosi 1990) tason alapuolelle. Osana sitoumuksiaan EU on tarjoutunut vähentämään päästöjä 30 prosentilla, jos muut suuret taloudet toteuttavat vastaavia toimia, ja tarjous on edelleen voimassa.


Side Bar