Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 maj 2014

Klimatpolitik: Kommissionen fastställer en strategi för att begränsa koldioxidutsläppen från lastbilar och bussar

Lastbilar och bussar skulle använda mindre bränsle och släppa ut mindre mängder koldioxid (CO2) med en ny strategi som EU-kommissionen antar idag. Dessa tunga fordon står för cirka en fjärdedel av koldioxidutsläppen från vägtransporter i EU. Utan åtgärder beräknas utsläppen från tunga fordon i perioden 2030–2050 ligga kvar på en nivå nära nuvarande ohållbara nivåer.

– Idag tar vi nästa steg för att begränsa utsläppen från vägtransporter. Vi började med åtgärder mot bilar och varubilar och vi kan nu se resultaten av dessa: utsläppen har minskat, luftföroreningarna i städerna minskar och fler innovativa och bränsleeffektiva fordon finns nu på marknaden. Därför går vi nu vidare med lastbilar och bussar. Denna strategi innehåller nya åtgärder som på sikt kommer att minska koldioxidutsläppen för dessa fordon, spara pengar åt alla aktörer och göra EU mindre beroende av importerad olja, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard.

Fokus på kortsiktiga åtgärder

Även om koldioxidutsläppen från nya bilar och varubilar framgångsrikt har börjat att minska genom den nyligen antagna EU-lagstiftningen, är dagens strategi1 den första som angriper utsläppen från tunga fordon.

I strategin fokuseras på kortsiktiga åtgärder för att certifiera, rapportera och övervaka utsläppen från tunga fordon. Detta är ett nödvändigt första steg i riktning mot att begränsa utsläppen, då det hittills har varit svårt att jämföra tunga fordon, särskilt på grund av att de finns i så många olika modeller och storlekar vilka i hög grad är anpassade till marknadens behov, och att de produceras i betydligt mindre kvantiteter än bilar och varubilar.

Kommissionen har utvecklat ett datorsimuleringsverktyg, Vecto, för att mäta koldioxidutsläppen från nya fordon. Med stöd av detta verktyg planerar kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag nästa år med krav på att koldioxidutsläppen från nya tunga fordon certifieras, rapporteras och övervakas. Detta kommer att bidra till en öppnare och mer konkurrensutsatt marknad och till ökad anvädning av de mest energieffektiva teknikerna.

Ytterligare åtgärder är möjliga på medellång sikt

När denna lagstiftning har trätt i kraft kan kommissionen överväga ytterligare åtgärder för att begränsa koldioxidutsläppen från tunga fordon. Det alternativ som ligger närmast tillhands är att införa obligatoriska genomsnittliga gränsvärde för koldioxidutsläpp, vilket redan har gjorts för bilar och varubilar. Bland andra alternativ kan nämnas utbyggnaden av en modern infrastruktur som stödjer alternativa bränslen för tunga fordon, smartare prissättning på användning av infrastruktur, effektiv och enhetlig användning av fordonsbeskattning i medlemsstaterna och andra marknadsbaserade mekanismer. En konsekvensbedömning kommer att göras för att se vilka alternativ som är mest kostnadseffektiva.

Studier som har genomförts under förberedandet av strategin tyder på att modern teknik kan uppnå kostnadseffektiva minskningar av koldioxidutsläppen från nya tunga fordon på minst 30 %.

Bakgrund

Utsläppen från tunga fordon utgör cirka en fjärdedel av vägtransportutsläppen och 5 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.

Konsekvensbedömningen som stödjer strategin för tunga fordon visar att koldioxidutsläppen från tunga transporter ökade med cirka 36 % mellan 1990 och 2010.

Prognoser som är baserade på ett scenario med oförändrad politik tyder på att EU:s totala utsläpp från tunga fordon i perioden 2030–2050 skulle ligga nära nuvarande nivåer och således cirka 35 % högre än de gjorde 1990. Detta är självklart inte förenligt med målen att till 2050 minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med cirka 60 % jämfört med nivåerna 1990, såsom fastställs i kommissionens vitbok om transporter från 2011 och färdplanen för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050.

Nästa steg

Strategin riktar sig till Europaparlamentet och rådet som uppmanas att godkänna den och bidra till att genomföra de beskrivna åtgärderna.

Mer information:

GD Klimatpolitiks webbsida om tunga fordon

MEMO/14/366

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

För allmänheten: Europe Direct tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via epost

1 :

Meddelande: Strategi för att minska tunga fordons bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp


Side Bar