Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. mája 2014

Opatrenia v oblasti klímy: Komisia stanovuje stratégiu na zníženie emisií CO2 z nákladných áut, autobusov a autokarov

Nákladné autá, autobusy a autokary budú mať podľa novej stratégie, ktorú dnes prijala Európska komisia, menšiu spotrebu paliva a nižšie emisie oxidu uhličitého (CO2). Takéto ťažké úžitkové vozidlá (ďalej len „HDV“) zodpovedajú približne za jednu štvrtinu emisií CO2 z cestnej dopravy v EÚ. Odhaduje sa, že bez prijatia opatrení by emisie z HDV v období rokov 2030 až 2050 zostali približne na súčasných, neudržateľných úrovniach.

Komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Dnes sme prijali ďalšie kroky na zníženie emisií z cestnej dopravy. Najprv sme regulovali osobné autá a dodávky, a teraz sa dostavili výsledky: emisie sa znížili, znečistenie ovzdušia je na ústupe a inovačnejšie vozidlá s nižšou spotrebou paliva sú dnes dostupné pre spotrebiteľov. Preto sa teraz zameriavame na nákladné autá a autobusy. V stratégii sú načrtnuté nové opatrenia, ktorými sa časom znížia emisie CO2 z týchto vozidiel, ušetria peniaze prevádzkovateľov a zredukuje závislosť EÚ na dovoze ropy.“

Zameranie na krátkodobé opatrenia

Hoci emisie CO2 z nových osobných áut a dodávok sa vďaka nedávno prijatým právnym predpisom EÚ darí úspešne znižovať, dnešná stratégia1 je prvou, ktorá sa zaoberá emisiami z HDV.

Stratégia sa zameriava na krátkodobé opatrenia, ktorých cieľom je potvrdzovanie, hlásenie a monitorovanie emisií z HDV. Je to dôležitý prvý krok na ceste k zníženiu emisií, keďže doteraz bolo náročné porovnávať ťažké úžitkové vozidlá, a to najmä z toho dôvodu, že dostupné modely a veľkosti nákladných áut sa do značnej miery líšia v dôsledku ich výrazného prispôsobovania potrebám trhu a zároveň sa vyrábajú v oveľa menších množstvách ako osobné autá a dodávky.

Komisia vyvinula nástroj počítačovej simulácie – VECTO – na meranie emisií CO2 z nových vozidiel. S podporou tohto nástroja má Komisia v úmysle predložiť na budúci rok legislatívne návrhy, podľa ktorých by sa museli emisie CO2 z nových HDV potvrdzovať, hlásiť a monitorovať. Prispeje to k transparentnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu trhu, ako aj k prijatiu energeticky najúčinnejších technológií.

Ďalšie možné opatrenia v strednodobom horizonte

Po nadobudnutí účinnosti týchto právnych predpisov môže Komisia zvážiť ďalšie opatrenia na zníženie emisií CO2 z HDV. Najzrejmejšou možnosťou je stanoviť záväzné obmedzenia priemerných emisií CO2 z novozaevidovaných HDV, ako je to už praxou v prípade osobných áut a dodávok. Medzi ďalšie možnosti patrí rozvoj modernej infraštruktúry na podporu alternatívnych palív pre HDV, inteligentnejšia tvorba cien na používanie infraštruktúry, účinné a koherentné využívanie zdaňovania vozidiel členskými štátmi a ostatných trhových mechanizmov. Na identifikáciu nákladovo najefektívnejších možností sa vykoná posúdenie vplyvu.

Zo štúdií uskutočnených v rámci prípravy stratégie vyplýva, že najmodernejšími technológiami sa môže dosiahnuť nákladovo efektívne zníženie emisií CO2 z nových HDV o najmenej 30 %.

Kontext

Emisie z HDV predstavujú približne štvrtinu emisií z cestnej dopravy a 5 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Z posúdenia vplyvu, ktoré je základom stratégie pre HDV, vyplýva, že emisie CO2 z dopravy HDV vzrástli v období od roku 1990 do roku 2010 približne o 36 %.

Prognózy na základe scenára „nezmenenej politiky“ naznačujú, že v období rokov 2030 – 2050 by mali celkové emisie z HDV v EÚ zostať zhruba na súčasnej úrovni, a teda by mali byť približne o 35 % vyššie ako v roku 1990. Toto je jednoznačne nezlučiteľné s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov z dopravy o približne 60 % úrovne z roku 1990 do roku 2050, ako sa stanovuje v bielej knihe Komisie o doprave z roku 2011 a v Pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050.

Ďalšie kroky

Stratégia je určená Európskemu parlamentu a Rade, ktorým je adresovaná výzva, aby stratégiu podporili a pomohli zrealizovať načrtnuté opatrenia.

Ďalšie informácie:

Webová stránka GR pre oblasť klímy venovaná ťažkým úžitkovým vozidlám

MEMO/14/366

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 4971)

Mirna Bratoz (+32 2 298 7278)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

1 :

Oznámenie: Stratégia na zníženie spotreby paliva a emisií CO2 pri ťažkých úžitkových vozidlách


Side Bar