Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 21. maijā

Klimata politika: Komisija izstrādājusi stratēģiju, lai samazinātu kravas automašīnu un autobusu radītās CO2 emisijas

Kravas automašīnas un autobusi patērēs mazāk degvielas un radīs mazāk oglekļa dioksīda (CO2) emisiju — tā iecerēts šodien pieņemtajā Eiropas Komisijas stratēģijā. Šādi smagdarba transportlīdzekļi rada apmēram ceturto daļu no visa ES autotransporta emitētā CO2. Ja neko nedarīsim lietas labā, autobusu un kravas automašīnu CO2 emisijas 2030.–2050. gadā nebūs necik daudz mainījušās, un to līmenis nebūs ilgtspējīgs.

Klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: “Šodien mēs sākam nākamos pasākumus, lai samazinātu ceļu satiksmē radušās emisijas. Vispirms mēs pieņēmām noteikumus par vieglajām automašīnām un mikroautobusiem: CO2 emisijas ir kritušās, gaisa piesārņojums lielpilsētās samazinās, un patērētāji var izvēlēties modernākus un ekonomiskākus auto. Tagad pienākusi kārta kravas automobiļiem un autobusiem. Stratēģijā ir ietverti jauni pasākumi, kas laika gaitā samazinās šo transportlīdzekļu CO2 emisijas, ietaupīs uzņēmumiem naudu un mazinās ES atkarību no naftas importa.”

Jāpievēršas īstermiņa pasākumiem

Jaunu vieglo automašīnu un mikroautobusu radītās CO2 emisijas, pateicoties nesen pieņemtajiem ES tiesību aktiem, jau ir samazinājušās. Šodien pieņemtā stratēģija1 būs pirmā, kas attieksies uz autobusiem un kravas automobiļiem.

Stratēģijā galvenā uzmanība ir pievērsta īstermiņa pasākumiem, lai sertificētu, paziņotu un pārraudzītu smagdarba transportlīdzekļu radītās emisijas. Tas ir būtisks pirmais solis, lai ierobežotu emisiju apjomu. Dažādus smagdarba transportlīdzekļus līdz šim bija grūti salīdzināt, jo kravas automašīnām ir daudz dažādu lielumu modeļu, kas tiek ražoti atbilstoši tirgus vajadzībām un krietni mazākā skaitā nekā vieglās automašīnas un mikroautobusi.

Komisija ir izstrādājusi datorsimulācijas rīku VECTO, lai novērtētu jaunu transportlīdzekļu radītās CO2 emisijas. Uz tā pamata Komisija ir iecerējusi nākošgad nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, kas paredz sertificēt, paziņot un pārraudzīt autobusu un kravas automašīnu radītās CO2 emisijas. Tas veicinās pārredzamību un konkurētspēju tirgū un energoefektīvāku tehnoloģiju ieviešanu.

Vidējā termiņā iespējami vēl citi pasākumi

Kad šie tiesību akti būs spēkā, Komisija varētu apsvērt vēl citus pasākumus, lai samazinātu autobusu un kravas automašīnu radītās CO2 emisijas. Reālākais no tiem būtu obligāti vidējo CO2 emisiju limiti jaunreģistrētiem autobusiem un kravas automašīnām (kā tas pašlaik paredzēts vieglajiem auto un mikroautobusiem). Citas iespējas varētu būt modernas infrastruktūras izveide alternatīvās degvielas izmantošanai, viedāka infrastruktūras izmantošanas tarifikācija un efektīva un saskaņota transportlīdzekļu nodokļu sistēma dalībvalstīs, kā arī citi tirgus mehānismi. Tiks izstrādāts ietekmes novērtējums, lai apzinātu visekonomiskākās iespējas.

Stratēģijas sagatavošanas gaitā tika veikti pētījumi, kas liecina, ka modernas tehnoloģijas jaunu autobusu un kravas auto CO2 emisijas varētu samazināt vismaz par 30 %.

Konteksts

Autobusu un kravas automobiļu CO2 emisijas atbilst apmēram ceturtajai daļai no visām autotransporta radītajām emisijām un 5 % no ES siltumnīcefekta gāzu emisiju kopapjoma.

Ietekmes novērtējumā, kas bija sagatavots smagdarba transportlīdzekļu stratēģijai, teikts, ka autobusu un kravas automobiļu CO2 emisijas no 1990. līdz 2010. gadam ir palielinājušās par aptuveni 36 %.

Ja īstenotos prognozes, kuru pamatā ir nemainītas politikas scenārijs, 2030.–2050. gadā kopējais smagdarba transportlīdzekļu CO2 emisiju līmenis daudz neatšķirtos no pašreizējā un būtu par 35 % augstāks nekā 1990. gadā. Tas neatbilst mērķim līdz 2050. gadam samazināt transporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas par aptuveni 60 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, kā norādīts Komisijas 2011. gada baltajā grāmatā par transporta politiku un ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā.

Turpmākie pasākumi

Stratēģija ir iesniegta Eiropas Parlamentam un Padomei, kuri ir aicināti to atbalstīt un palīdzēt īstenot minētos pasākumus.

Sīkāka informācija:

Klimata politikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne par smagdarba transportlīdzekļiem

MEMO/14/366

Kontaktpersonas:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Informatīvais dienests Europe Direct, tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts

1 :

Paziņojums par stratēģiju, ar ko paredzēts samazināt smagdarba transportlīdzekļu degvielas patēriņu un CO2 emisijas.


Side Bar