Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. gegužės 21 d.

Klimato politika. Komisija pateikia strategiją, kaip sumažinti sunkvežimių ir autobusų išmetamo CO2 kiekį

Pagal Europos Komisijos šiandien priimtą strategiją sunkvežimiai ir autobusai turėtų naudoti mažiau degalų ir išmesti mažiau anglies dioksido (CO2). Šios sunkiosios transporto priemonės išmeta maždaug ketvirtadalį kelių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio Europos Sąjungoje. Jei nebus imtasi veiksmų, numatoma, kad 2030–2050 m. sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis liks panašus į dabartinį lygį, kuriuo neužtikrinamas tvarumas.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard: „Šiandien imamės tolesnių veiksmų sumažinti kelių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Pirmiausia priėmėme automobilių ir furgonų reguliavimo priemones ir dabar matome rezultatus: teršalų išmetama jau ne tiek daug, mažėja oro tarša miestuose, o vartotojams siūloma novatoriškesnių, efektyviau degalus naudojančių transporto priemonių. Štai kodėl dabar imamės sunkvežimių ir autobusų. Šioje strategijoje išdėstomos naujos priemonės, dėl kurių ilgainiui sumažės šių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis, veiklos vykdytojai sutaupys lėšų, o ES bus mažiau priklausoma nuo importuojamos naftos.“ 

Dėmesys trumpalaikiams veiksmams

Neseniai priimtais ES teisės aktais sėkmingai mažinamas naujų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekis, o šiandienos strategija1 pirmą kartą sprendžiama sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų problema.

Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama trumpalaikiams veiksmams, kuriais siekiama sertifikuoti sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, teikti jo ataskaitas ir jį stebėti. Tai labai svarbus pirmas žingsnis siekiant mažinti išmetamuosius teršalus. Iki šiol lyginti sunkiąsias transporto priemones buvo sunku visų pirma dėl didelės esamų sunkvežimių modelių ir dydžių įvairovės: jie labai pritaikyti prie rinkos poreikių ir gaminami daug mažesniais kiekiais negu automobiliai ir furgonai.

Komisija parengė kompiuterinę modeliavimo priemonę VECTO, skirtą naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekiui matuoti. Pasitelkusi šią priemonę Komisija ketina kitąmet pateikti teisės aktų pasiūlymus, kuriais būtų reikalaujama sertifikuoti naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, teikti jo ataskaitas ir jį stebėti. Tai padės užtikrinti, kad rinka būtų skaidresnė ir konkurencingesnė, ir diegti energiją efektyviausiai naudojančias technologijas.

Vidutinės trukmės laikotarpiu galimos tolesnės priemonės

Kai šie teisės aktai įsigalios, Komisija gali svarstyti tolesnes priemones mažinti sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį. Akivaizdžiausia galimybė – nustatyti naujai registruojamų sunkiųjų transporto priemonių vidutinio išmetamo CO2 kiekio privalomas ribas, kaip jau nustatyta automobiliams ir furgonams. Kitos galimybės galėtų būti šiuolaikinės infrastruktūros, kuria būtų skatinama naudoti alternatyvius sunkiųjų transporto priemonių degalus, sukūrimas, pažangesnė mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra kainodara, veiksmingas ir nuoseklus transporto priemonių mokesčių taikymas valstybėse narėse ir kiti rinka grindžiami mechanizmai. Siekiant nustatyti ekonomiškai efektyviausią (-ias) galimybę (-es) bus atliktas poveikio vertinimas.

Iš rengiant strategiją atliktų tyrimų matyti, kad pažangiausiomis technologijomis galima ekonomiškai efektyviai sumažinti naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį bent 30 %.

Pagrindiniai faktai

Sunkiosios transporto priemonės išmeta apie ketvirtadalį kelių transporto priemonių išmetamų teršalų. Tai 5 % viso ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

Poveikio vertinimas, kuriuo grindžiama sunkiųjų transporto priemonių strategija, rodo, kad sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis 1990–2010 m. padidėjo maždaug 36 %.

Prognozuojama, kad jei politika nebūtų keičiama, 2030–2050 m. bendras ES sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis išliktų panašus į dabartinį lygį, taigi būtų maždaug 35 % didesnis negu 1990 m. Akivaizdu, kad tai nedera su tikslu transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2050 m. sumažinti maždaug 60 %, palyginti su 1990 m. lygiu, kaip išdėstyta Komisijos 2011 m. Baltojoje knygoje dėl transporto politikos ir Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane.

Tolesni veiksmai

Strategija skirta Europos Parlamentui ir Tarybai. Jie raginami ją patvirtinti ir padėti įgyvendinti išdėstytus veiksmus.

Daugiau informacijos

Sunkiosioms transporto priemonėms skirtas Klimato politikos GD interneto puslapis

MEMO/14/366

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron, tel. +32 2 296 49 71

Mirna Bratoz, tel. +32 2 298 72 78

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 67891011, e. paštas

1 :

Komunikatas „Sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo strategija“


Side Bar