Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. toukokuuta 2014

Ilmastotoimet: Komissio hyväksyi strategian kuorma- ja linja-autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään strategian, jolla pyritään siihen, että kuorma- ja linja-autot käyttäisivät vähemmän polttoainetta ja aiheuttaisivat vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Nämä raskaat hyötyajoneuvot aiheuttavat lähes neljänneksen EU:n alueen tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä. Jos toimia ei toteuteta, raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen ennustetaan pysyvän vuosina 2030–2050 lähes nykyisellä, kestämättömällä tasolla.

"Otamme tänään uusia askelia tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi", totesi ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard. "Olemme jo rajoittaneet henkilö- ja pakettiautojen päästöjä ja tulokset ovat näkyvissä: päästöt ovat vähentyneet, kaupunkien ilma on puhtaampaa ja kuluttajille on tarjolla innovatiivisempia ja polttoainetehokkaampia ajoneuvoja. Nyt on aika suunnata toimet kuorma- ja linja-autoihin. Tässä strategiassa esitellään uusia toimenpiteitä, jotka ajan myötä vähentävät raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä, säästävät toiminnanharjoittajilta rahaa ja vähentävät EU:n riippuvuutta tuontiöljystä." 

Keskiössä ovat lyhyen aikavälin toimet

Vaikka uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä on vähennetty onnistuneesti viimeaikaisella EU:n lainsäädännöllä, tänään hyväksyttävä strategia1 on ensimmäinen raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjä koskeva strategia.

Strategian keskiössä ovat lyhyen aikavälin toimenpiteet raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen sertifioimiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä niiden seuraamiseksi. Tämä on tärkeä ensimmäinen askel päästöjen rajoittamiseksi. Raskaiden ajoneuvojen mallit ja koot ovat vaihdelleet merkittävästi, joten niiden vertaaminen on ollut hankalaa. Nämä ajoneuvot ovat yleensä erikoisvalmisteisia ja räätälöityjä markkinoiden tarpeisiin. Niitä tuotetaan pienemmissä erissä kuin henkilö- ja pakettiautoja.

Komissio on laatinut tietokonesimulointityökalun, VECTOn, jolla voidaan mitata uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. Komissio aikoo hyödyntää tätä työkalua ensi vuonna laatiessaan ehdotusta lainsäädännöksi, joka edellyttäisi, että uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt sertifioidaan ja että niistä raportoidaan ja niitä seurataan. Tämä lisää avoimuutta markkinoilla ja siten kilpailua. Se edistää myös energiatehokkaimpien teknologioiden käyttöönottoa.

Lisätoimet mahdollisia keskipitkällä aikavälillä

Komissio voi harkita lisätoimia raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, kun tämä lainsäädäntö on voimassa. Ilmeisin vaihtoehto on pakollisten rajoitusten asettaminen ensirekisteröityjen raskaiden hyötyajoneuvojen keskimääräisille hiilidioksidipäästöille. Näin on jo toimittu henkilö- ja pakettiautojen osalta. Muita vaihtoehtoja saattaisivat olla nykyaikaiset infrastruktuurit, joilla tuetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä raskaissa hyötyajoneuvoissa, infrastruktuurin käytön älykkäämpi hinnoittelu, ajoneuvojen verotuksen tehokas ja johdonmukainen käyttö jäsenvaltioissa ja muut markkinapohjaiset mekanismit. Ehdotuksista laaditaan vaikutusten arviointi kustannustehokkaimman vaihtoehdon tai vaihtoehtojen löytämiseksi.

Strategian valmistelun aikana tehdyt tutkimukset osoittavat, että parhaalla saatavilla olevalla teknologialla voidaan vähentää kustannustehokkaasti uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä vähintään 30 prosentilla.

Tausta

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt muodostavat noin neljänneksen EU:n tieliikenteen päästöistä ja noin viisi prosenttia EU:n kasvihuonepäästöjen kokonaismäärästä.

Tähän strategiaan liittyvässä vaikutusten arvioinnissa osoitetaan, että raskaiden hyötyajoneuvon hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet noin 36 prosenttia vuosina 1990–2010.

On ennustettu, että jos uusia toimia ei toteuteta, raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt pysyisivät EU:ssa vuosina 2030–2050 lähes nykyisellä tasolla, eli noin 35 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuonna 1990. Tämä ei missään vastaa tavoitetta, joka esitettiin komission vuonna 2011 julkaisemassa liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa ja siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 koskevassa etenemissuunnitelmassa. Tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä vuoteen 2050 mennessä noin 60 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna.

Seuraavat vaiheet

Strategia on osoitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle, joita pyydetään kannattamaan sitä ja auttamaan esitettyjen toimien toteuttamisessa.

Lisätietoja:

Ilmastoasioiden pääosaston raskaita hyötyajoneuvoja koskevat verkkosivut

MEMO/14/366

Yhteydenotot:

Isaac Valero Ladron (+32-2)296 49 71

Mirna Bratoz (+32-2)298 72 78

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh.00 800 6 7 8 9 10 11 sähköposti

1 :

Tiedonanto: Strategia raskaiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.


Side Bar