Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. mai 2014

Euroopa Komisjon pakub välja strateegia, et vähendada veoautode ning lähiliini- ja kaugsõidubusside süsihappegaasiheidet

Euroopa Komisjonis täna vastu võetud strateegia alusel kulutaksid veoautod ning lähiliini- ja kaugsõidubussid vähem kütust ja tekitaksid vähem süsihappegaasiheidet (CO2). Selliste raskeveokite arvel on ligikaudu neljandik Euroopa Liidu maanteetranspordi tekitatud süsihappegaasiheitest. Kui meetmeid ei võetaks, jääks raskeveokite heide aastatel 2030–2050 praeguste kavade kohaselt samale mittekestlikule tasemele.

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Täna astume samme maanteetranspordi põhjustatud heite vähendamiseks. Sõiduautode ja kaubikute heidet on juba reguleeritud ja selle tulemusi võime juba näha: heidet tekib vähem, linnaõhk muutub puhtamaks ja tarbijad saavad kasutada uuenduslikke kütusesäästlikke sõidukeid. Sellepärast pöörame oma tähelepanu nüüd veokitele ja bussidele. Kõnealuses strateegias pakutakse välja uusi meetmeid, mis aitavad aja jooksul vähendada selliste sõidukite tekitatud süsihappegaasiheidet, hoida kokku ettevõtjate raha ja muuta Euroopa Liidu sisseveetavast autokütusest vähem sõltuvaks."

Tähelepanu keskmes on lähitulevikumeetmed

Sõiduautode ja kaubikute süsihappegaasiheidet on õnnestunud vähendada tänu Euroopa Liidu õigusaktidele, mistõttu täna vastuvõetud strateegias1 pööratakse eelkõige tähelepanu raskeveokite heitele.

Mainitud strateegias keskendutakse raskeveokite heite sertifitseerimise, aruandluse ja seire lühiajalistele meetmetele. See on oluline esimene samm heite vähendamiseks, sest seni on raskeveokite võrdlemine olnud üsna keeruline, kuna raskeveokeid on väga erineva suurusega ja nende mudeleid on mitmesuguseid ning vastavalt turu vajadustele toodetakse neid ka väiksemates kogustes kui sõiduautosid ja kaubikuid.

Komisjon on välja töötanud arvutisimulatsioonivahendi VECTO, mille abil saab mõõta uute sõidukite süsihappegaasiheidet. Selle vahendi abil kavatseb komisjon esitada järgmisel aastal õigusakti ettepaneku, millega nõutakse uute raskeveokite heite sertifitseerimist, aruandlust ja seiret. See aitab kaasa läbipaistvama ja konkurentsivõimelisema turu kujundamisele ning kõige energiatõhusamate tehnoloogiate kasutuselevõtmisele.

Täiendavad meetmed, mida on võimalik rakendada keskpikas perspektiivis

Kui kõnealused õigusaktid on jõustunud, võib komisjon kaaluda täiendavate meetmete võtmist süsihappegaasiheite vähendamiseks. Kõige ilmsem valik on seada uutele registreeritavatele raskeveokitele keskmise süsihappegaasiheite piirnorm, nagu praegu on seatud sõiduautodele ja kaubikutele. Teise võimalusena võiks luua alternatiivkütuste taristu raskeveokite jaoks või aruka taristu kasutamise hinnakujunduse koos sõidukite tõhusa ühtse maksustamisega liikmesriikides ja muid turupõhiseid mehhanisme. Koostatakse mõjuhinnang, et teha kindlaks, millised oleksid kõige kulutõhusamad meetmed.

Strateegia ettevalmistamise ajal tehtud uuringud näitavad, et kõrgetasemeliste tehniliste lahendustega on võimalik uute raskeveokite süsihappegaasiheidet vähendada vähemalt 30 %.

Taustteave

Raskeveokite heide moodustab umbes veerandi maanteetranspordi heitest ja 5 % ELi kasvuhoonegaaside koguheitest.

Raskeveokite strateegiat toetavast mõju hindamisest nähtub, et raskeveokitest põhjustatud süsihappegaasiheide suurenes aastatel 1990–2010 ligikaudu 36%.

Prognoosid, mis põhinevad senise poliitika jätkumisel, näitavad, et aastatel 2030–2050 püsib kogu ELi raskeveokite heide praeguse taseme lähedal ning on seega umbes 35% suurem kui 1990. aastal. See on selgelt vastuolus eesmärgiga vähendada 2050. aastaks transpordist pärinevate kasvuhoonegaaside heidet 60 % 1990. aasta tasemega võrreldes, nagu on sätestatud komisjoni 2011. aasta transpordipoliitika valges raamatus ja tegevuskavas „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050”.

Edasised sammud

Strateegia on adresseeritud Euroopa Parlamendile ja nõukogule, keda kutsutakse üles toetama ja kaasa aitama kavandatud meetmete elluviimisele.

Lisateave

Kliimameetmete peadirektoraadi raskeveokite veebileht

MEMO/14/366

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post

1 :

Teatis: strateegia raskeveokite kütusekulu ja CO2-heite vähendamiseks


Side Bar