Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 май 2014 г.

Действия на Комисията в областта на климата: приета е стратегия за ограничаване на въглеродните емисии от тежкотоварни превозни средства

Европейската комисия прие днес стратегия за намаляване на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид (CO2) от камионите, градските и междуградските автобуси. Тежкотоварните превозни средства (ТПС) причиняват около една четвърт от емисиите на CO2 от автомобилния транспорт в ЕС. Ако не се предприемат действия, сегашните неприемливо високи емисии на ТПС се очаква да останат почти на същото равнище през периода 2030—2050 г.

Европейският комисар за действия по климата Кони Хедегор заяви: Днес правим следващите стъпки за ограничаване на емисиите от пътния транспорт. Резултатите от нормативната уредба за леките автомобили и вановете вече са налице — намалели са емисиите, отчита се спад в замърсяването на въздуха в градовете и увеличение на предлагането на пазара на иновативни, икономични превозни средства. Ето защо сега се съсредоточаваме върху камионите и автобусите. В приетата стратегия са очертани нови мерки, чрез които с течение на времето да се намалят емисиите на CO2 от тези превозни средства, да се спестят пари на предприятията и да се намали зависимостта на ЕС от вноса на нефт. 

Ударение върху краткосрочните действия

Наблюдава се спад в емисиите на CO2 от новите превозни средства благодарение на сега действащото законодателство на ЕС. Представената днес стратегия1, обаче, е първата по рода си за борба с емисиите от ТПС.

Стратегията се съсредоточава върху краткосрочните действия с цел сертифициране, докладване и наблюдение на емисиите от тежкотоварни автомобили. Това е важна първа стъпка към ограничаването на емисиите. Досега базата за сравнение на различните ТПС не беше ясно очертана поради голямото разнообразие на съществуващите модели и размери, тъй като те са пригодени към нуждите на пазара и се произвеждат в значително по-малки количества отколкото леките автомобили и вановете.

Комисията разработи инструмента VECTO за компютърно симулиране, предназначен за измерване на емисиите на CO2 от нови превозни средства. Въз основа на този инструмент Комисията възнамерява следващата година да внесе законодателни предложения емисиите на CO2 от новите ТПС да бъдат сертифицирани, докладвани и наблюдавани. Това ще допринесе за по-прозрачен и конкурентен пазар и ще способства за възприемането на енергийно най-ефективните технологии.

Възможни допълнителни мерки в средносрочен план

Комисията би могла да разгледа възможността за прилагане на допълнителни мерки за намаляването на емисиите на CO2 от ТПС, когато това законодателство влезе в сила. Най-очевидният вариант е да се въведат задължителни ограничения за емисиите на CO2 за новорегистрираните ТПС подобно на предприетите мерки за леките автомобили и вановете. Други възможни варианти са развитието на съвременна инфраструктура за ползване на алтернативни горива за ТПС, по-интелигентно ценообразуване за ползването на инфраструктурата, ефективното и съгласувано използване на данъчното облагане на превозни средства от държавите членки и други пазарни механизми. Ще бъде направена оценка на въздействието, за да се установи най-ефективният вариант от гледна точка на разходите.

Проведените при изготвянето на стратегията проучвания показват, че технологиите от последно поколение могат да допринесат за икономически ефективното намаление на емисиите на CO2 с поне 30% за новите ТПС.

Контекст

Емисиите от ТПС представляват около една четвърт от емисиите от автомобилния транспорт и 5 % от общите емисии на парникови газове в ЕС.

Оценката на въздействието, която е в основата на стратегията за ТПС, показва че емисиите на CO2 от транспорта с ТПС са нараснали с около 36 % между 1990 г. и 2010 г.

Прогнозите сочат, че ако политиката за борба с вредните емисии от ТПС не се промени, през периода 2030—2050 г. равнището им в ЕС ще остане близко до това понастоящем, т.е. с около 35 % по-високо в сравнение с 1990 г. Това очевидно е в противоречие с целта за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта с 60 % до 2050 г. в сравнение с техните равнища през 1990 г., изложена в публикуваната през 2011 г. от Комисията Бяла книга за транспорта и Пътната карта за постигане на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност до 2050 г.

Предстоящи стъпки

Стратегията е адресирана до Европейския парламент и до Съвета, които се приканват да я одобрят и допринесат за постигането на очертаните мерки.

Допълнителна информация:

Уебстраница на ГД „Действия по климата“ за тежкотоварни превозни средства

MEMO/14/366

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или e­mail

1 :

Съобщение относно стратегия за намаляване на потреблението на гориво и на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства.


Side Bar