Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. gegužės 14 d.

Žuvininkystė. Europos Komisija siūlo visiškai uždrausti žvejybą dreifuojančiaisiais tinklais

Europos Komisija nori nuo 2015 m. sausio 1 d. visiškai uždrausti ES vandenyse naudoti bet kokio dydžio dreifuojančiuosius tinklus. Nors jau yra taisyklės, draudžiančios dreifuojančiaisiais tinklais žvejoti tam tikras migruojančias rūšis, šis žvejybos būdas ir toliau kelia susirūpinimą, nes dreifuojančiaisiais tinklais žvejojama vandens paviršiuje arba arti jo, todėl į tinklus patenka jūros žinduolių, jūros vėžlių ir jūros paukščių, kurių daugumą saugo ES teisės aktai. Siekiant, kad nebūtų bandoma apeiti reikalavimų, Komisijos pasiūlyme numatyta ne tik visiškai uždrausti žvejybą dreifuojančiaisiais tinklais, bet ir jų turėti žvejybos laive. Be to, siekiant visiško aiškumo, pasiūlyme patikslinama dabartinė dreifuojančiojo tinklo apibrėžtis.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Žvejojant dreifuojančiaisiais tinklais ardomos jūrų buveinės, keliama grėsmė laukiniams gyvūnams ir tvariai žuvininkystei. Esu įsitikinusi, kad vienintelis būdas šią problemą išspręsti visiems laikams – nustatyti aiškias taisykles, kurios negalėtų būti įvairiai interpretuojamos. Turime panaikinti visas galimas spragas ir supaprastinti nacionalinių valdžios institucijų vykdomą kontrolę bei reikalavimų vykdymo užtikrinimą. Galiausiai taip išsaugosime pastaruosius kelerius metus sąžiningai žvejojusių žvejų pragyvenimo šaltinį. Šiuo draudimu aiškiai patvirtiname, kad neatsakinga žvejyba nebebus toleruojama.

Dreifuojantieji tinklai yra žvejybos tinklai, kurie gali dreifuoti ir laikosi jūros vandens paviršiuje arba netoli jo ir kuriais žvejojamos žuvys, plaukiojančios viršutinėje vandens storymės dalyje. Nuo 2002 m. ES vandenyse draudžiama naudoti bet kokio dydžio dreifuojančiuosius tinklus, jei jais siekiama sužvejoti toli migruojančias rūšis, tokias kaip tunai ir durklažuvės.

Tačiau paaiškėjo, kad dabartinė ES reglamentavimo sistema turi trūkumų ir spragų. Šio tipo žvejybos priemones naudoja nedideli laivai, be to, tame pačiame rajone jie žvejoja atskirai, todėl juos sunkiau stebėti, kontroliuoti ir užtikrinti, kad jie laikytųsi reikalavimų. Nuolat gaunama pranešimų apie ES laivų vykdomą neteisėtą žvejybą dreifuojančiaisiais tinklais, todėl Sąjunga susilaukia kritikos už atitinkamų tarptautinių įsipareigojimų nevykdymą.

Dreifuojančiųjų tinklų draudimas atitinka naujos bendrosios žuvininkystės politikos tikslą kuo labiau sumažinti žvejybos poveikį jūrų ekosistemoms ir nepageidaujamą priegaudą. Atsižvelgiant į valstybių narių prioritetus, jei patenkinamos tam tikros sąlygos, iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) lėšų galėtų būti skiriama parama perėjimui prie visiško draudimo.

Pagrindiniai faktai

Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai priėmus specialių rezoliucijų, kuriomis raginta skelbti žvejybos „dideliais pelaginiais dreifuojančiaisiais tinklais“ (t. y. kurių ilgis didesnis kaip 2,5 km) moratoriumą, ES paskutiniame praeito amžiaus dešimtmetyje priėmė to draudimo naudoti didelius dreifuojančiuosius tinklus įgyvendinimo priemonių.

Dabartiniai žvejybą dreifuojančiaisiais tinklais reglamentuojantys ES teisės aktai visiškai įsigaliojo 2002 m. sausio 1 d. Jie draudžia ES vandenyse naudoti bet kokio dydžio dreifuojančiuosius tinklus, jei jais siekiama sužvejoti toli migruojančias rūšis, tokias kaip tunai ir durklažuvės.

Baltijos jūroje naudoti dreifuojančiuosius tinklus ir laive turėti bet kokio dydžio dreifuojančiųjų tinklų draudžiama nuo 2008 m. sausio 1 d.

Nepaisant visos šios reguliavimo sistemos, ne visuomet taisyklių buvo laikomasi. Todėl 2013 m. balandžio mėn. Komisija paskelbė ES tvarkos, taikomos žvejybai nedideliais dreifuojančiaisiais tinklais, peržiūros planą ir pradėjo du tyrimus1 ir viešas konsultacijas (jos baigėsi 2013 m. rugsėjo mėn.) dėl žvejybos nedideliais dreifuojančiaisiais tinklais, siekdama susidaryti vaizdą apie šio sektoriaus padėtį, įvertinti dreifuojančiųjų tinklų poveikį draudžiamoms ir saugomoms rūšims ir nuspręsti, ar reikia peržiūrėti nedidelių dreifuojančiųjų tinklų ES taisyklių įgyvendinimą ir, jei taip, kaip geriausia tai padaryti.

Daugiau informacijos

MEMO/14/351

Pasiūlymas uždrausti žvejybą dreifuojančiaisiais tinklais

ES dreifuojančiųjų tinklų tvarkos peržiūros planas (2013 m. balandžio mėn.)

Viešos konsultacijos (2013 m. rugsėjo mėn.)

Asmenys ryšiams:

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas e-mail

1 :

Žvejybos nedideliais dreifuojančiaisiais tinklais Viduržemio jūroje identifikavimas ir apibūdinimasir „Tyrimas, kuriuo grindžiama ES galiojančios žvejybos nedideliais dreifuojančiaisiais tinklais tvarkos peržiūra“.


Side Bar