Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. mai 2014

Kalandus: Euroopa Komisjon tegi ettepaneku täielikult keelata triivvõrgud

Euroopa Komisjon tahab alates 1. jaanuarist 2015 keelata kalapüügi triivvõrkudega ELi vetes. Kuigi eeskirjadega on juba keelatud triivvõrkude kasutamine teatavate siirdekalade püügiks, teeb selline püügiviis suurt muret, kuna triivvõrkudesse püütakse tahtmatult ka mereimetajaid, merikilpkonni ja merelinde, kes ELi õiguse kohaselt on enamasti kaitstud liigid. Seadusest möödahiilimise vastu võitlemiseks tegi komisjon ettepaneku täielikult keelata triivvõrgupüük ja triivvõrkude hoidmine kalalaeva pardal. Lisaks täpsustatakse ettepanekus ebaselguse vältimiseks triivvõrgu määratlust.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: „Triivvõrgupüük hävitab mereelupaiku, ohustab mereloomi ja jätkusuutlikku kalapüüki. Olen veendunud, et selged eeskirjad, mida ei saa mitmeti tõlgendada, on ainus viis selle lõpetamiseks. Vaja on kaotada kõik lüngad eeskirjades ja lihtsustada riikide ametiasutustel kontrollimist ja jõustamist. Nii jääb töö alles ka kohusetundlikele kaluritele, kes on viimaste aastate jooksul järginud eeskirju. Keeld saadab selge sõnumi, et me ei kavatse taluda vastutustundetut käitumist.”

Triivvõrgud on triivivad kalavõrgud, mida kasutatakse veepinnal või selle lähedal, et püüda veesamba ülemises osas liikuvaid kalaliike. Alates 2002. aastast on ELi vetes keelatud kasutada pika rändega liikide, nagu tuuni- või mõõkkala püüdmiseks mis tahes triivvõrke, olenemata nende suurusest.

Praegune ELi õigusraamistik on osutunud aga puudulikuks ja lünklikuks. Triivvõrke kasutavate laevade tegevuse vähene ulatus ja asjaolu, et nad tegutsevad üksikult laiadel aladel, on võimaldanud neil järelevalvest, kontrollist ja eeskirjadest kõrvale hoida. Jätkuvalt tuleb teateid, et ELi kalalaevad kasutavad triivvõrke ebaseaduslikult, ja Euroopa Liitu on kritiseeritud tema rahvusvaheliste kohustuste täitmata jätmise pärast.

Triivvõrkude keelamine vastab uue ühise kalanduspoliitika eesmärgile minimeerida kalapüügi mõju mere ökosüsteemidele ja vähendada soovimatut püüki nii palju kui võimalik. Sõltuvalt liikmesriikide prioriteetidest võib üleminekuks täielikule keelule saada toetust Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF), kui konkreetsed tingimused on täidetud.

Taust

Võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone, milles nõuti moratooriumi suurte (st üle 2,5 km pikkuste) triivvõrkude kasutamisele pelaagiliste liikide püügiks, keelas EL 90. aastatel selliste võrkude kasutamise.

Praegune triivvõrgupüüki käsitlev ELi õigusraamistik jõustus täielikult 1. jaanuaril 2002. Selle kohaselt on ELi vetes keelatud triivvõrkude (olenemata nende suurusest) kasutamine pika rändega liikide, nagu tuuni- või mõõkkala püüdmiseks.

Läänemerel on alates 1. jaanuarist 2008 keelatud pardal hoida või kasutada mis tahes triivvõrke.

Kogu see reguleeriv raamistik on küll kehtestatud, kuid eeskirjadest ei peeta paraku kinni. Seepärast avaldas komisjon 2013. aasta aprillis ELi triivvõrgupüügi korra läbivaatamise tegevuskava, viis läbi kaks uuringut1 ning korraldas avaliku arutelu väiksemahulise triivvõrgupüügi kohta (lõppes septembris 2013), et saada ülevaade sektorist, hinnata triivvõrgupüügi mõju keelatud ja kaitsealustele liikidele ning otsustada, kas ja kuidas vaadata läbi sellist püüki käsitlevate ELi eeskirjade rakendamine.

Lisateave

MEMO/14/351

Ettepanek keelata triivvõrgupüük

Triivvõrkude tegevuskava (aprill 2013)

Avalik arutelu (september 2013)

Kontaktisikud:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e–post

1 :

Uuringud „Identification and characterisation of the small scale driftnet fisheries in the Mediterranean” ja Study in support of the review of the EU regime on the small-scale driftnet fisheries”.


Side Bar