Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. maj 2014

Fiskeri: Kommissionen foreslår fuldt forbud mod drivgarn

Europa-Kommissionen vil forbyde brugen af enhver form for drivgarn til fiskeri i alle EU-farvande fra 1. januar 2015. Selvom der allerede findes lovgivning, som forbyder anvendelse af drivgarv til fiskeri af visse vandrende fiskearter, giver denne praksis fortsat grund til bekymring på grund af den utilsigtede fangst af havpattedyr, havskildpadder og havfugle, som ofte er beskyttede af EU-lovgivningen. For at bekæmpe omgåelse af reglerne foreslår Kommissionen et fuldt forbud mod drivgarnsfiskeri i EU samt forbud mod at have drivgarn med om bord på fiskerfartøjer. For at undgå uklarheder indeholder forslaget desuden en ny definition af drivgarn.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtalte: "Fiskeri med drivgarn ødelægger havenes levesteder og truer det marine dyreliv og det bæredygtige fiskeri. Jeg er overbevist om, at den eneste måde at stoppe denne praksis på en gang for alle er ved at indføre klare regler, som ikke giver plads til fortolkning. Vi bliver nødt til at lukke ethvert muligt smuthul og forenkle de nationale myndigheders kontrol og håndhævelse. Det vil i sidste ende også sikre levebrødet for de fiskere, som har overholdt reglerne hidtil. Forbuddet sender et klart signal om, at vi ikke længere accepterer uansvarlig adfærd."

Drivgarn er fiskenet, der kan drive, og som anvendes tæt på eller i haveoverfladen og målrettes fiskearter, som lever i den øverste del af vandsøjlen. Siden 2002 har alle drivgarn uanset størrelse været forbudt i EU-farvande, hvis de var tiltænkt fangst af vandrende arter såsom tun og sværdfisk.

Men den gældende EU-lovgivning har vist sig at have svagheder og smuthuller. De involverede fiskerfartøjers ikkeindustrielle karakter og det faktum, at de ikke opererer sammen i de samme områder, har gjort det lettere for dem at undgå overvågning, kontrol og ordentlig håndhævelse. Der indberettes fortsat ulovlige drivgarnsaktiviteter udført af EU-fiskerfartøjer, og det har været genstand for kritik i forbindelse med EU's overholdelse af gældende internationale forpligtelser.

Et forbud mod drivgarn er i tråd med målet i den nye fælles fiskeripolitik om at mindske fiskeriets indflydelse på havenes økosystemer og begrænse uønskede fangster så meget som muligt. Afhængig af medlemslandenes prioriteter kan Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) bruges til at støtte overgangen mod et totalt forbud, forudsat at visse betingelser opfyldes.

Baggrund

På grundlag af FN's Generalforsamlings særlige resolutioner, som opfordrede til et moratorium for "store pelagiske drivgarn" (dvs. længere end 2,5 km) udviklede EU i 1990'erne en række bestemmelser for at gennemføre et sådan forbud mod store drivgarn.

EU's nuværende lovramme for drivgarnsfiskeri trådte fuldt ud i kraft den 1. januar 2002. Den forbyder al brug af drivgarn uanset størrelse i EU-farvande, hvis de er tiltænkt fangst af meget vandrende arter såsom tun og sværdfisk.

I Østersøen har der siden 1. januar 2008 været et fuldstændigt forbud mod at anvende eller medbringe nogen form for drivgarn om bord.

På trods af denne retlige ramme er reglerne ikke blevet overholdt fuldt ud. I april 2013 offentliggjorde Kommissionen derfor en køreplan for en gennemgang af EU's ordning for drivgarnsfiskeri og iværksatte to undersøgelser1 og en offentlig høring (afsluttet i september 2013) om ikkeindustrielt drivgarnsfiskeri. Formålet var at danne et overblik over sektoren, vurdere drivgarnsfiskeriets indflydelse på forbudte eller beskyttede arter og afgøre, om og hvordan gennemførelsen af EU-reglerne om ikkeindustrielt drivgarnsfiskeri skal gennemgås.

Yderligere oplysninger

MEMO/14/351

Forslag om forbud mod drivgarnsfiskeri

Køreplan for drivgarn (april 2013)

Offentlig høring (september 2013)

Pressehenvendelser:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

1 :

"Identifikation og karakterisering af ikkeindustrielt drivgarnsfiskeri i Middelhavet" og "Undersøgelse til støtte for gennemgangen af EU's ordning for ikkeindustrielt drivgarnsfiskeri".


Side Bar