Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 22. ledna 2014

Životní prostředí: Evropská komise doporučuje minimální zásady pro plyn z břidlic

Evropská komise dnes přijala doporučení, které má za cíl zajistit řádnou ochranu životního prostředí a klimatu při „frakování“ – vysokoobjemovém hydraulickém štěpení, které se používá zejména při těžbě plynu z břidlic. Doporučení by mělo všem členským státům, které hodlají tento postup používat, pomoci řešit rizika pro zdraví a životní prostředí a zlepšit transparentnost pro občany. Rovněž je základem pro nastolení rovných podmínek pro průmysl a stanoví jasnější rámec pro investory.

K doporučení je připojeno sdělení, které popisuje příležitosti a problémy spojené s používáním „frakování“ k těžbě uhlovodíků. Oba dokumenty jsou součástí širší iniciativy Komise, která má za cíl zavést integrovaný rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky na období do roku 2030.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Plyn z břidlic je v některých částech Evropy nadějí, ale také zdrojem obav veřejnosti. Komise na výzvy k přijetí opatření odpovídá vydáním minimálních zásad, které členské státy mohou použít v zájmu řešení obav o zdraví a životní prostředí a poskytnutí potřebné předvídatelnosti provozovatelům a investorům.“

Doporučení staví na stávajících právních předpisech EU a doplňuje je tam, kde je to zapotřebí. Zejména vyzývá členské státy, aby:

plánovaly do budoucna, nezaostávaly za vývojem a před udělením licencí vyhodnotily všechny možné kumulativní účinky,

pečlivě posuzovaly dopady a rizika, pokud jde o životní prostředí,

zajistily integritu vrtů podle osvědčených postupů a norem,

před zahájením činností zkontrolovaly kvalitu místních vod, půdy a ovzduší, aby bylo možné sledovat případné změny a řešit vzniklá rizika,

pomocí jímání plynů kontrolovaly emise do ovzduší, včetně emisí skleníkových plynů,

informovaly veřejnost o chemikáliích použitých v jednotlivých vrtech,

zajistily, aby provozovatelé v rámci celého projektu používali osvědčené postupy.

Komise bude nadále podporovat výměnu informací o ekologických hlediscích záměrů v oblasti plynu z břidlic s členskými státy, průmyslem a organizacemi občanské společnosti.

Další kroky

Členské státy EU se vyzývají, aby zásady použily ve lhůtě šesti měsíců a počínaje prosincem 2014 informovaly každý rok Komisi o zavedených opatřeních. Komise bude uplatňování tohoto doporučení sledovat a formou veřejně dostupného přehledu porovnávat situaci v různých členských státech. Účinnost tohoto postupu přezkoumá za 18 měsíců.

Souvislosti

Konvenční zemní plyn je zachycen v podzemních ložiscích. V případě plynu z břidlic je tomu jinak – jde sice rovněž o zemní plyn, je však zadržen uvnitř hornin. Ty je třeba narušit (odtud název „štěpení“ nebo „frakování“), aby se plyn uvolnil. V EU jsou doposud jen omezené zkušenosti s velkoobjemovým hydraulickým štěpením ve velkém měřítku a s velkou intenzitou. Tento postup zahrnuje vtláčení velkého množství vody, písku a chemikálií do vrtu, v důsledku čehož hornina popraská a plyn lze vytěžit. Zkušenosti v Evropě se doposud zaměřovaly v zásadě na nízkoobjemové hydraulické štěpení v některých ložiscích konvenčního a horninami zadrženého plynu, většinou ve svislých vrtech, a představují jen malou část činností v oblasti těžby ropy a plynu v EU. Na základě zkušeností ze Severní Ameriky, kde se vysokoobjemové hydraulické štěpení široce používá, nyní provozovatelé dále zkoušejí tento postup v EU.

Je nutné patřičně řešit dopady a rizika, pokud jde o životní prostředí. Jelikož k získání stejného množství plynu jako z konvenčních vrtů je třeba vyvrtat více vrtů ve větší oblasti, je třeba řádně posoudit a zmírnit kumulativní dopady.

Většina právních předpisů EU v oblasti životního prostředí pochází z doby před zavedením vysokoobjemového hydraulického štěpení do praxe. Některé environmentální aspekty proto ve stávajících předpisech nejsou řešeny komplexně, což vedlo k obavám veřejnosti a výzvám k přijetí opatření na úrovni EU.

Podrobnější informace:

Sdělení a doporučení lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Další podrobnosti týkající se politiky v oblasti klimatu a energetiky:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

Viz také:

Na adrese tvlink.org lze stáhnout audiovizuální materiály, včetně video zprávy o plynu z břidlic a rozsáhlých doplňkových video materiálů.

MEMO/14/42

Kontaktní osoba:

Joe Hennon (+32 22953593)


Side Bar