Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 maj 2014

Havsrelaterad innovation kan bidra till hållbar tillväxt

Två tredjedelar av jordens yta täcks av hav. Om vi förvaltar dem på ett ansvarsfullt sätt kan de bidra med mat, läkemedel och energi, samtidigt som ekosystemen bevaras för framtida generationer. För att detta ska bli möjligt måste vi få mer kunskap om haven. Kommissionen har därför i dag lagt fram en handlingsplan för innovation inom den ”blå ekonomin”. Planen ska bidra till en hållbar användning av havets resurser och stimulera tillväxt och sysselsättning i Europa.

– I dag lägger vi grunden för att framtida generationer ska få de kunskaper och verktyg som behövs för att förvalta haven på ett bättre sätt och dra full nytta av deras potential. Samtidigt tar vi hänsyn till den ekologiska balansen i haven, säger Maria Damanaki, som är EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske. Vårt initiativ för att skapa en digital karta över havsbottnen i hela EU-området kommer t.ex. att öka förutsägbarheten för företag som vill investera och samtidigt sänka kostnaderna och stimulera ytterligare innovation för hållbar ”blå” tillväxt.

Kommissionen har identifierat en rad hinder som måste övervinnas: vår kunskap om havet är fortfarande begränsad, medlemsstaternas insatser på havsforskningsområdet är inte samordnade och det kommer att behövas fler ingenjörer och forskare för att tillämpa ny teknik i den marina miljön.

– Vi vet förmodligen mer om månens eller mars yta än om djuphavsbottnen, säger Máire Geoghegan-Quinn, som är den EU-kommissionär som ansvarar för forskning och innovation. Havsrelaterad innovation har en enorm ekonomisk potential, och den kommer att hjälpa oss att möta utmaningar som klimatförändringar och livsmedelsförsörjning. Blå tillväxt är därför ett fokusområde för Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.

Den handlingsplan som kommissionen lägger fram i dag syftar till att:

Senast 2020 ta fram en digital karta över hela havsbottnen i europeiska vatten.

Senast i slutet av 2015 skapa en informationsplattform på internet om olika havsforskningsprojekt inom Horisont 2020 och nationellt finansierad havsforskning, samt sprida resultat från slutförda projekt.

Inrätta ett vetenskapligt och ekonomiskt forum för den blå ekonomin. Detta kommer att involvera den privata sektorn, forskare och icke-statliga organisationer, och syftet är att utforma framtidens blå ekonomi och dela idéer och resultat. Ett första möte kommer att äga rum i anslutning till 2015 års upplaga av Havets dag, i Pireus i Grekland.

Uppmuntra berörda parter inom forskning, näringsliv och utbildning att senast 2016 kartlägga behov och färdigheter för morgondagens arbetskraft inom den marina sektorn.

Undersöka möjligheten att låta de viktigaste aktörerna inom forskning, utbildning och näringsliv bilda en kunskaps- och innovationsgrupp för den blå ekonomin efter 2020. Kunskaps- och innovationsgrupper ingår i Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), och de kan främja innovation på många sätt, bl.a. genom att driva utbildnings- och fortbildningsprogram, förkorta vägen från forskning till marknad och inrätta innovationsprojekt och företagskuvöser.

Bakgrund

EU:s marina eller ”blå” ekonomi är mycket stor, med över 5 miljoner anställda inom så skilda sektorer som fiske, transporter, marin bioteknik och förnybara havsbaserade energikällor.

Mellan 2007 och 2013 bidrog Europeiska kommissionen via det sjunde ramprogrammet med i genomsnitt 350 miljoner euro per år till havs- och sjöfartsforskning. En stor del av den marina forskningen får också stöd från medlemsstaternas nationella forskningsprogram. Blå tillväxt är dessutom ett s.k. fokusområde i det nya ramprogrammet Horisont 2020. Det har en öronmärkt budget på 145 miljoner euro bara för 2014–2015, och programmet ger också andra möjligheter på detta område.

Omkring 30 % av den europeiska havsbottnen har ännu inte kartlagts. Siffran varierar från 5 % i Biscayabukten och längs den iberiska kusten till mer än 40 % i Nordsjön, Joniska havet och centrala Medelhavet. En bättre förståelse för vad som händer under havsytan kommer att ge större kunskaper om havets resurser och en bättre förståelse av hur dessa kan utnyttjas på ett hållbart sätt.

Det råder redan brist på kompetens inom sektorn för vindkraft. 2012 svarade sektorn för havsbaserad energi för 10 % av den årliga vindkraftskapaciteten, och den sysselsatte 58 000 personer direkt och indirekt i Europa. Man uppskattar att den havsbaserade vindkraften 2020 kommer att svara för 30 % av den installerade vindkraftskapaciteten. Detta innebär 191 000 arbetstillfällen fram till 2020, och 318 000 fram till 2030. Men kompetensbristen inom sektorn riskerar också öka från nuvarande 7 000 till 14 000 heltidsekvivalenter om den framtida arbetskraften inte har tillräcklig kompetens på områdena underhåll och tillverkning.

Ytterligare information

Innovation i den blå ekonomin: att förverkliga havens potential för sysselsättning och tillväxt: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_sv.htm

MEMO/14/336: Frågor och svar om innovation i den blå ekonomin

MEMO/14/337: Innovation i den blå ekonomin: exempel på havsforskning i EU

Broschyr om EU:s forskningsprojekt på temat ”Morgondagens hav” (pdf-fil) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ocean-of-tomorrow-2014_en.pdf

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Studier av blå tillväxt i EU:

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/community/msexperts/articles/blue-growth-eu-set-studies

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88), Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

För allmänheten: Europe Direct, tfn 00 800 678 910 11 eller e­-post


Side Bar