Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, an 8 Bealtaine 2014

An AE ag féachaint ar nuálaíocht sna farraigí mar fhoinse fáis inbhuanaithe

Tá dhá thrian an phláinéid faoi na haigéin agus na farraigí. Má bhainistímid ar bhealach freagrach iad, is féidir linn bia, leigheas agus fuinneamh a bhaint astu agus caomhnófar éiceachórais do na glúine atá le teacht. Ach le go mbeidh sé sin indéanta, ní mór dúinn níos mó eolais a bheith againn faoi na farraigí agus faoi na haigéin. Dá bhrí sin, tá plean gníomhaíochta maidir le nuálaíocht sa 'Gheilleagar Gorm' chun cuidiú linn úsáid inbhuanaithe a bhaint as acmhainní na farraige agus borradh a chur faoi fhás agus faoi fhostaíocht san Aontas Eorpach.

Is é a dúirt Maria Damanaki, an Coimisinéir Eorpach um Ghnóthaí Muirí agus Iascach: "Inniu a chuirimid an dúshraith síos le go mbeidh ag na glúine d'Eorpaigh a thiocfaidh inár ndiaidh an t-eolas agus na scileanna lenár bhfarraigí a bhainistiú ar bhealach níos fearr agus le gach leas a bhaint astu, agus cothromaíocht éiceachóras na mara á urramú san am céanna." Lean sí ar aghaidh mar seo: "Mar shampla, lenár dtionscamh léarscáil dhigiteach a chruthú de ghrinneall na mara faoi uiscí na hEorpa ina iomláine méadófar ar intuarthacht, rud a chuidíonn le gnólachtaí infheistiú, a laghdaíonn costais agus a spreagann tuilleadh nuálaíochta i gcomhair fáis ghoirm inbhuanaithe."

Tá roinnt bacainní sainaitheanta ag an gCoimisiún nach mór a shárú: is teoranta ár n-eolas ar an bhfarraige fós, níl an taighde muirí atá á dhéanamh sna Ballstáit nasctha le chéile, agus beidh níos mó innealtóirí agus eolaithe de dhíth ó lucht saothair na hEorpa amach anseo chun teicneolaíochtaí nua a chur i bhfeidhm i dtimpeallacht na mara.

Is é a dúirt an Coimisinéir Eorpach um Thaighde agus Nuálaíocht, Máire Geoghegan-Quinn: "Is dócha go bhfuil níos mó eolais againn faoi dhromchla na gealaí agus faoi Mhars féin ná faoi ghrinneall na farraige móire. D'fhéadfadh ár ngeilleagar tairbhe as cuimse a bhaint as an nuálaíocht mhuirí, agus cuideoidh an nuálaíocht chéanna linn dul i ngleic le dúshláin amhail an t-athrú aeráide agus slándáil bia. Dá bhrí sin, tá an Fás Gorm ina shainréimse in Fís 2020, ár gclár nua taighde agus nuálaíochta."

Tá an méid seo a leanas beartaithe sa phlean gníomhaíochta a chuir an Coimisiún i láthair inniu:

Léarscáil dhigiteach a chur i gcrích de ghrinneall na mara faoi uiscí na hEorpa ina iomláine faoi 2020.

Ardán faisnéise ar líne a chruthú, a bheidh oibríochtúil faoi dheireadh 2015, i gcomhair tionscadal taighde mara de chuid chlár Fís 2020 agus taighde mara atá á mhaoiniú go náisiúnta, chun torthaí tionscadal críochnaithe a roinnt.

Fóram Gnó agus Eolaíochta don Gheilleagar Gorm a chur ar bun ina mbeidh an earnáil phríobháideach, eolaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha páirteach chun cuidiú le múnlú an gheilleagair ghoirm mar a bheidh sé amach anseo agus chun smaointe agus torthaí a roinnt. Reáchtálfar an chéad chruinniú ar imeall na hócáide i gcomhair Lá Muirí 2015 i bPiréas na Gréige.

Lucht taighde, gnó agus oideachais a spreagadh leis na riachtanais agus na scileanna a leagan amach, faoi 2016, a bheidh de dhíth ar an lucht saothair san earnáil mhuirí amach anseo.

An fhéidearthacht a scrúdú go bhféadfadh gníomhaithe móra in earnálacha an taighde, an ghnó agus an oideachais teacht le chéile chun Pobal Eolais agus Nuálaíochta a chruthú (PEN) don gheilleagar gorm tar éis 2020. Is féidir le Pobail Eolais agus Nuálaíochta, ar cuid den Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht iad, nuáil a spreagadh ar go leor bealaí, mar shampla trí chláir oiliúna agus oideachais a reáchtáil, trí thacú tuilleadh leis an réimse sin ó thaighde chuig an margadh agus trí thionscadail nuála agus gorlanna gnó a chur ar bun.

Cúlra

Tá geilleagar muirí nó 'gorm' an AE ollmhór. Tá breis is 5 milliún duine fostaithe in earnálacha éagsúla amhail iascach, iompar, biteicneolaíocht mhara agus foinsí in-athnuaite fuinnimh amach ón gcósta.

Idir 2007 agus 2013, chuir an Coimisiún Eorpach €350 milliún in aghaidh na bliana ar an meán isteach i dtaighde mara agus muirí tríd an seachtú Clár Réime. Déantar méid mór taighde mhara trí na cláir atá ag na Ballstáit freisin (tuairim is €300 milliún in aghaidh na bliana sa Fhrainc agus sa Ghearmáin mar shampla). Tá an fás gorm ina 'shainréimse' faoin gclár nua Fís 2020. Tá buiséad €145 sannta go sonrach dó do na blianta 2014-1025, agus tá deiseanna eile tríd an gclár ar fad.

Tá thart ar 30% de ghrinneall na farraige san Eoraip nach bhfuil suirbhé déanta air go fóill. Tá 5% de Bhá na Bioscáine agus den Chósta Ibéarach atá gan suirbhé a bheith déanta air, ach breis is 40% den Mhuir Thuaidh, den Mhuir Iónach agus den Mheánmhuir Láir. Le tuiscint níos fearr ar a bhfuil ar siúl faoin bhfarraige is fearr an t-eolas a bheidh againn ar acmhainní na farraige agus ar conas is féidir iad a úsáid go hinbhuanaithe.

Faoi láthair, níl dóthain daoine a bhfuil na scileanna cuí acu ar fáil in earnáil an fhuinnimh gaoithe. B'ionann an earnáil fuinnimh gaoithe amach ón gcósta agus 10% den acmhainneacht fuinnimh gaoithe a suiteáladh in 2012, agus bhí 58,000 duine fostaithe go díreach nó go hindíreach inti ar fud na hEorpa. Tuartar gur suiteálacha fuinnimh gaoithe amach ón gcósta a bheidh i 30% den acmhainneacht fuinnimh gaoithe a bheidh á suiteáil in aghaidh na bliana faoi 2020. Is ionann sin agus 191,000 post faoi 2020, ag méadú go 318,000 faoi 2030. Ach d'fhéadfadh easpa daoine le scileanna a bheith san earnáil a rachadh ó 7,000, mar atá sé faoi láthair, go 14,000 coibhéiseach lánaimseartha, mura mbeadh na scileanna cuí ag an lucht saothair amach anseo i gcothabháil agus i monarú mar shampla.

Tuilleadh eolais

Nuálaíocht sa Gheilleagar Gorm: Leas a bhaint as ár bhfarraigí agus ár n-aigéin le poist agus fás a chruthú:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_en.htm

MEMO/14/336: Ceisteanna agus freagraí faoi nuáil sa gheilleagar gorm

MEMO/14/337: Nuálaíocht sa Gheilleagar Gorm: samplaí de thaighde mara an AE

Bróisiúr faoi thionscadail taighde an AE i ndáil le 'Oceans of Tomorrow' (comhad PDF)

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ocean-of-tomorrow-2014_en.pdf

Fís 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Fás gorm san AE – tacar staidéar:

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/community/msexperts/articles/blue-growth-eu-set-studies

Daoine teagmhála:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

Don phobal: Europe Direct ar an bhfón 00 800 6 7 8 9 10 11 nó trí ríomhphost


Side Bar