Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. huhtikuuta 2014

Komissio tyytyväinen parlamentin hyväksyttyä merten aluesuunnittelua koskevan lainsäädännön

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään merten aluesuunnittelua koskevan direktiivin, jonka tarkoituksena on auttaa EU-maita koordinoimaan paremmin merellä toteutettavia toimia ja varmistaa, että toimet ovat tehokkaita ja ekologisesti kestäviä.

Rannikko- ja merialueilla samasta tilasta ja resursseista kilpailevat monenlaiset toimet: kalastusalueet, vesiviljelylaitokset ja merten suojelualueet, meri-infrastruktuurit kuten kaapelit, putket ja laivaväylät sekä öljy- ja kaasulaitokset ja tuulivoimalat. Uusi direktiivi auttaa välttämään näinkin erilaisten käyttötarkoitusten välisiä potentiaalisia ristiriitoja ja luomaan vakaan toimintaympäristön, joka houkuttelee sijoittajia ja edistää näin kestävää kasvua.

Meritilan kysyntä kasvaa nopeasti, sillä uudet toiminnot uusiutuvista energialähteistä vesiviljelylaitoksiin tarvitsevat tilaa. Merellisten toimintojen parempi ja johdonmukaisempi suunnittelu on todella tarpeen.

Direktiivissä asetetaan kansallisia merten aluesuunnitelmia koskevat vähimmäisvaatimukset. Näissä suunnitelmissa on tarkoitus yksilöidä kaikki ihmisten toimet merellä ja tehokkain tapa hallinnoida niitä. Maa- ja merialueiden välinen vuorovaikutus on otettava tässä huomioon. Koska monet toimet toteutetaan kansallisten rajojen yli, direktiivi auttaa EU-maita tekemään parempaa yhteistyötä.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki ja ympäristökomissaari Janez Potočnik totesivat tämänpäiväisen äänestystuloksen olevan tärkeä askel. "Parantamalla meriemme hallinnointia kestävällä tavalla voimme luoda uusia kasvumahdollisuuksia kaikilla merialoilla. Vain koordinoimalla merellä tapahtuvia eri toimintoja voimme lisätä merialueille investoimisen ennustettavuutta ja samalla vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia”, sanoivat komissaarit.

Tausta

Merten aluesuunnittelu on keskeinen osa komission sinisen kasvun strategiaa ja EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa. Se auttaa ymmärtämään paremmin meriresurssien jakautumista, ja sijoittajilla on parempi varmuus potentiaalisesta taloudellisesta kehityksestä. Merten aluesuunnittelun myötä toimijat tietävät, mitä toimintaa voi harjoittaa, missä ja kuinka pitkään.

Suunnittelulla myös vähennetään nykyistä ylisääntelyä ja hallinnollisia kiemuroita. Joissakin jäsenvaltioissa on asioitava jopa yhdeksän eri viraston kanssa, jotta voi saada luvan avomeren vesiviljelypaikkaan.

Koordinoinnin parantaminen nopeuttaa menettelyjä ja tuottaa näin taloudellisia hyötyjä. Esim. avomeren vesiviljelyyn tai uusiutuvaan energiaan tehtävien investointien nopeuttaminen 1, 2 tai 3 vuodella voisi tuottaa 60-600 miljoonan euron taloudellisen hyödyn vuoteen 2020 mennessä.

Merten aluesuunnittelu tehostaa myös osaltaan merivesiä koskevan EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja auttaa EU-maita saamaan vesistönsä hyvään kuntoon vuoteen 2020 mennessä. Sen avulla voidaan myös luoda merten suojelualueiden yhtenäisiä verkostoja. Suunnittelussa tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä ja kaikkien sidosryhmien mukanaoloa.

Seuraavat vaiheet

Ministerien hyväksyttyä direktiivin jäsenvaltioiden on saatettava se osaksi omaa kansallista lainsäädäntöään vuoteen 2016 mennessä ja nimettävä merten aluesuunnittelun täytäntöönpanosta vastaava toimivaltainen viranomainen.

Lisäksi niiden on laadittava kansalliset merten aluesuunnitelmat vuoteen 2021 mennessä. Jäsenvaltiot saavat räätälöidä suunnitelmien ja strategioiden sisällön omien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten prioriteettiensa sekä kansallisten alakohtaisten tavoitteidensa ja oikeudellisten perinteidensä mukaan, mutta direktiivin vähimmäisvaatimuksia on noudatettava.

Lisätietoja

MEMO/14/313: Kysymyksiä ja vastauksia merten aluesuunnittelua koskevasta direktiivistä

Merten aluesuunnittelu: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_fi.htm

Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito: http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

Yhteyshenkilöt:

Lisätietoa lehdistölle:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar