Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 16. aprīlī

Komisija atzinīgi vērtē Parlamenta atbalstīto jaunā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda izveidi

Eiropas Parlaments šodien ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) izveidi. Ar 2014.–2020. gadam paredzēto budžetu 6,5 miljardu eiro apmērā fonds finansēs projektus, ar kuriem tiks īstenota reformētā kopējā zivsaimniecības politika un tiks atbalstīti zvejnieki, zivjaudzētāji un piekrastes reģioni, lai tie varētu pielāgoties mainītajiem noteikumiem. Fonds finansēs arī projektus, kas vērsti uz straujāku jūras nozaru izaugsmi un lielāku nodarbinātību, kā to paredz ES integrētā jūrlietu politika.

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki pēc fonda izveides atbalstīšanas sacīja: “Mūsu reformētā zivsaimniecības politika reizi par visām reizēm nodrošinās Eiropas zvejniecību ilgtspēju. Lai to panāktu, radikāli jāmainās gan zvejniekiem, gan visai nozarei, kam vajadzīgs Savienības sniegtais finansiālais atbalsts. Mēs dalībvalstīs līdzfinansēsim konkrētus projektus, kuri palīdzēs zvejniekiem un piekrastes reģioniem attīstīt nozari, kas ar ilgtspējīgām metodēm iegūtus jūras produktus nogādā no zvejas tīkla līdz pat patērētāja šķīvim”.

Ilgtspējīgas zvejniecības finansēšana

Eiropas Savienība ar kopējās zivsaimniecības politikas reformu ir centusies novērst pārzveju un izskaust praksi, kad nevēlamās zivis tiek izmestas atpakaļ jūrā. Jaunveidojamais fonds piedāvās investīciju un finansējuma iespējas zvejniekiem, zivjaudzētājiem un piekrastes reģioniem, lai samazinātu zvejniecību ietekmi uz jūras vidi un atjaunotu zivju krājumus. Būtiski ir tas, ka fonds, piemēram, finansējot selektīvākus zvejas rīkus, palīdzēs izskaust arī izšķērdīgo izmešanas praksi; šāda izskaušana ir svarīgs jaunās politikas aspekts.

ES līdzekļi netiks tērēti jaunu zvejas kuģu būvei vai citām iniciatīvām, kuras varētu sekmēt zvejas kapacitātes palielināšanu. Fonda piedāvātais finansējums drīzāk paredzēts zvejniekiem, kuri zvejo mazos apjomos un gūs labumu no lielākas atbalsta intensitātes, kā arī gados jauniem zvejniekiem un zvejnieku ģimenēm. Turklāt fonds veicinās zivjaudzētāju konkurētspēju, palīdzot tiem apgūt jaunus tirgus. Tādējādi EJZF veicinās arī stabilu, ar ilgtspējīgām metodēm ražotu jūras produktu piedāvājumu patērētājiem, sekmēs jauninājumus, palīdzēs piekrastes reģioniem dažādot to darbību, finansēs projektus, kas rada jaunas darbvietas, un vispēdīgi uzlabos dzīves kvalitāti Eiropas jūru piekrastes iedzīvotājiem.

Turklāt tas finansēs arī zivsaimniecības datu vākšanu, kas vajadzīgi, lai pieņemtu uz stingriem pierādījumiem balstītus lēmumus, un pastiprinās zvejniecību kontroles programmas, lai nodrošinātu, ka itin visi ievēro noteikumus par atbildīgu un ilgtspējīgu zveju. Fonds atbalstīs arī jaunās kopējās zivsaimniecības politikas veidošanu reģionu līmenī un sekmēs visu ieinteresēto personu pilnīgu iesaistīšanos.

Jūras nozaru izaugsmes veicināšana

Sekmējot darbību koordināciju pāri robežām un nozaru starpā, fonds pirmo reizi ievērojami veicinās integrēto jūrlietu politiku. Fonda finansējums galvenokārt tiks paredzēts tādām iniciatīvām, kuras sniedz labumu dažādām nozarēm, bet kuras nav iespējams īstenot ar atsevišķu nozaru politiku vai kuru īstenošana nav pa spēkam vienai pašai dalībvalstij, kā, piemēram, jūras telpiskā plānošana, integrētā jūras uzraudzība un zināšanas par jūru.

Turpmākie pasākumi

Pēc šodien notikušā Eiropas Parlamenta balsojuma regula par fonda izveidi tagad tiks nosūtīta zivsaimniecības ministriem galīgajai pieņemšanai Padomē, tādējādi EJZF stāsies spēkā šā gada jūnijā.

EJZF līdzfinansēs projektus, kuros dalībvalstis piedalīsies arī ar savu finansējumu, un katrai dalībvalstij tiks iedalīta noteikta kopējā budžeta daļa. Dalībvalstis izstrādās darbības programmas, kurās tās precizēs, kā plānots izmantot piešķirtos līdzekļus, un pēc šo programmu apstiprināšanas Komisijā dalībvalstu iestādes lems, kurus projektus tās vēlas atbalstīt.

Plašāka informācija

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_lv.htm

MEMO/14/311

Kontaktpersonas:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabiedrībai: Europe Direct, tālr. 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e–pasts


Side Bar