Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 16 d.

Komisija palankiai vertina Parlamento patvirtintą naują Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą

Europos Parlamentas didžiąja balsų dauguma šiandien patvirtino Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF). Iš šio fondo, kuriam 2014–2020 m. bus skirta 6,5 mlrd. eurų, bus finansuojami naujos pertvarkytos bendros žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimo projektai ir teikiama parama žvejams, žuvų augintojams ir pakrančių bendruomenėms, kad jie prisitaikytų prie pasikeitusių taisyklių. Iš fondo taip pat bus finansuojami projektai, kuriais skatinamas mėlynasis augimas ir darbo vietų kūrimas pagal ES integruotą jūrų politiką.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki palankiai įvertino patvirtintą fondą: „Pertvarkyta žuvininkystės politika visiems laikams taps tvariu Europos žuvininkystės pagrindu. Šiuo tikslu žvejai ir visas sektorius turės įgyvendinti esminius pokyčius, o tam būtina mūsų finansinė parama. Valstybėse narėse vykdomiems konkretiems projektams bus skiriamas bendras finansavimas, kad žvejai ir pakrančių bendruomenės galėtų vystyti tvarią jūros gėrybių pramonę – nuo tinklo iki lėkštės“.

Tausios žvejybos finansavimas

Pertvarkydama bendrą žuvininkystės politiką ES kovoja su peržvejojimu ir sužvejotų nepageidaujamų žuvų išmetimu atgal į jūrą. Naujasis EJRŽF suteiks investavimo ir finansavimo galimybių žvejams, žuvų augintojams ir pakrančių bendruomenėms, kad šie padėtų mažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai ir atkurti žuvų išteklius. Labai svarbu tai, kad finansuodamas, pavyzdžiui, selektyvesnius žvejybos įrankius, fondas taip pat padės įgyvendinti pagrindinį naujosios politikos aspektą – išvengti bereikalingo priegaudos išmetimo į jūrą.

ES lėšos nebus skiriamos naujiems žvejybos laivams statyti arba kitoms iniciatyvoms, kuriomis didinami žvejybos pajėgumai, įgyvendinti. Pirmiausiai bus padedama smulkiems žvejams – jiems bus skiriama intensyvesnė pagalba, taip pat jauniems žvejams ir žvejų šeimoms. Fondas taip pat teiks paramą žuvų augintojams, kad šie ieškotų naujų rinkų, ir taip didins jų konkurencingumą. Tokiu būdu EJRŽF padės užtikrinti pastovų vartotojų aprūpinimą tausiais jūros produktais, skatinti inovacijas, o bendruomenėms – įvairinti savo ekonomiką, iš jo bus finansuojami projektai, kuriais kuriamos naujos darbo vietos, ir galiausiai – jis prisidės prie geresnės gyvenimo Europos pakrantėse kokybės.

Be to, fondo lėšos taip pat bus skiriamos žuvininkystės duomenims rinkti, kad sprendimai būtų priimami remiantis patikimais įrodymais, ir žuvininkystės kontrolės programoms griežtinti, kad visi laikytųsi atsakingos ir tausios žvejybos taisyklių. Fondas taip pat parems naujosios BŽP formavimą regionuose, kad į šį procesą galėtų visapusiškai įsitraukti visi suinteresuotieji subjektai.

Mėlynojo augimo skatinimas

Pirmą kartą fondo lėšomis, palengvinant valstybių ir sektorių tarpusavio koordinavimą, bus skatinama integruota jūrų politika. Bus finansuojamos įvairiems sektoriams naudingos iniciatyvos, kurių negalima įgyvendinti vykdant vienam sektoriui skirtą politiką arba tik vienoje valstybėje narėje, pavyzdžiui, jūrų erdvės planavimas, integruotas jūrų stebėjimas ir jūrų pažinimas.

Tolesni veiksmai

Po šiandieninio balsavimo Europos Parlamente fondą galutinai turės patvirtinti Žuvininkystės ministrų taryba – tuomet fondas galės pradėti veikti jau šių metų birželio mėn.

Projektai bus bendrai finansuojami EJRŽF ir nacionalinėmis lėšomis – kiekvienai valstybei narei bus skirta atitinkama visų fondo lėšų dalis. Valstybės narės parengs nacionalines veiksmų programas, kuriose nurodys, kaip jos ketina panaudoti skirtas lėšas, o kai tas programas patvirtins Komisija, nacionalinės valdžios institucijos spręs, kokius projektus jos norėtų remti.

Daugiau informacijos

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm

MEMO/14/311

Asmenys ryšiams:

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštas


Side Bar