Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 16. travnja 2014.

Komisija pozdravlja odluku Parlamenta o novom Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo

Europski parlament danas je velikom većinom odobrio Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Iz proračuna od 6,5 milijardi EUR za razdoblje 2014. – 2020. financirat će se projekti za provedbu nove izmijenjene zajedničke ribarstvene politike i pružiti podrška ribarima, uzgajivačima riba i priobalnim zajednicama u prilagodbi na izmijenjena pravila. Sredstvima iz fonda financirat će se i projekti za poticanje „plavog” rasta i otvaranja radnih mjesta u okviru integrirane pomorske politike EU-a.

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki pozdravila je odluku Parlamenta: „Reformom naše ribarstvene politike europskom ćemo ribarstvu osigurati održive temelje jednom zauvijek. Kako bi se to postiglo, bit će potrebne radikalne promjene među našim ribarima i u cijelom sektoru za što je potrebna naša financijska potpora. Sufinancirat ćemo konkretne projekte u državama članicama za potporu ribarima i priobalnim zajednicama u razvoju održive industrije morskih plodova – od mreže do tanjura.”

Financiranje održivog ribarstva

Reforma zajedničke ribarstvene politike odgovor je EU-a na pretjerani izlov ribe i praksu vraćanja neželjene ribe u more. Ribarima, uzgajivačima riba i priobalnim zajednicama u okviru novog EFPR-a otvaraju se mogućnosti ulaganja i financiranja kojima će se pridonijeti smanjenju učinka ribarstva na morski okoliš i postupnoj obnovi ribljih stokova. Ključno je napomenuti da će se, primjerice, financiranjem selektivnijih ribolovnih alata u okviru fonda pridonijeti napuštanju štetnih praksi odbacivanja ulova, što je ključni aspekt nove politike.

Sredstvima EU-a neće se financirati izgradnja novih ribarskih plovila ili ostalih inicijativa kojima bi se pridonijelo povećanju ribolovnog kapaciteta. Sredstva će prvenstveno biti namijenjena potpori malim ribarima, koji će imati koristi od više stope intenziteta potpore, mladim ribarima i obiteljima ribara. U okviru fonda također će se pomoći uzgajivačima riba da postanu konkurentniji pružajući im potporu pri ulasku na nova tržišta. Zahvaljujući EFPR-u osigurat će se stalna opskrba održivim morskim prehrambenim proizvodima za potrošače, potaknuti inovacije, pomoći će se zajednicama u diverzifikaciji njihovih gospodarstava, financirat će se projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta te će se u konačnici poboljšati kvaliteta života na europskim obalama.

Iz fonda će se financirati i prikupljanje podataka o ribarstvu kako bi se odluke temeljile na čvrstim dokazima i jačanje programa nadzora i kontrole ribarstva kako bi se osiguralo da svi poštuju i slijede pravila o odgovornom i održivom ribarstvu. U okviru fonda potpora će se pružati i regionaliziranom donošenju politika u okviru nove zajedničke ribarstvene politike, a omogućit će se i puno sudjelovanje svih dionika u tom postupku.

Poticanje plavog rasta

Prvi put će se u okviru fonda poticati integrirana pomorska politika tako što će se olakšati koordinacija među zemljama i sektorima. Financirat će se inicijative od kojih će koristi imati sektori na svim razinama, a koje se ne mogu ostvariti u okviru jedne sektorske politike ili države članice, kao što je planiranje pomorskoga prostora, integrirani pomorski nadzor i znanje o moru.

Sljedeći koraci

Nakon današnjeg glasovanja u Europskom parlamentu odluka o fondu bit će proslijeđena ministrima ribarstva u Vijeću na konačno donošenje, što će omogućiti stupanje na snagu EFPR-a u lipnju ove godine.

Iz EFPR-a će se sufinancirati projekti koji se financiraju iz nacionalnih izvora pri čemu će svakoj državi članici biti dodijeljen dio ukupnih sredstava. Države članice sastavit će svoje nacionalne operativne programe u kojima će opisati kako namjeravaju utrošiti dodijeljena sredstva, a nakon što ih Komisija odobri, nacionalna tijela odlučit će koje projekte žele poduprijeti.

Dodatne informacije

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm

MEMO/14/311

Osobe za kontakt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar