Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. aprill 2014

Komisjonil on hea meel, et parlament kiitis heaks uue Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi

Euroopa Parlament kinnitas täna ülekaaluka häälteenamusega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) käsutuses olevad vahendid. Aastateks 2014–2020 eraldatud 6,5 miljardi euro suuruse eelarvega fondi vahenditest aidatakse rahastada uut ühist kalanduspoliitikat ning toetatakse kalureid, kalakasvatajaid ja rannikualade kogukondi muudetud eeskirjadega kohanemisel. Fondi vahenditest rahastatakse ka projekte, mis on suunatud nn sinise majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks ELi integreeritud merenduspoliitika raames.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles selle sündmuse puhul järgmist: „Muudetud kalanduspoliitika kindlustab Euroopa kalanduse tugeva jalgealusega nüüd ja edaspidi. Kalureid ja kogu sektorit ootavad ees suured muudatused, mille puhul meie rahaline toetus on väga vajalik. Me kaasrahastame liikmesriikide projekte, millega kalurid ja rannikualade kogukonnad saavad välja arendada jätkusuutliku mereannitööstuse, mis saab piltlikult alguse kalavõrgust ja lõpeb taldrikul.”

Jätkusuutliku kalanduse rahastamine

Ühise kalanduspoliitika reformiga astus EL kindlalt ülemäärase püügi ja soovimatute kalade merre viskamise vastu. Uus EMKF loob kaluritele, kalakasvatajatele ja rannikualade kogukondadele investeerimis- ja rahastamisvõimalusi, millega vähendada kalapüügi mõju merekeskkonnale ja taastada kalavarud. Selektiivsemate kalapüügivahendite soetamise rahastamisega aitab fond kaasa ka sellele, et väiksem osa saagist visatakse vette tagasi ja nii raisatakse vähem – see on uue poliitika üks peamisi aspekte.

ELi raha ei kulutata uute kalalaevade ehitamisele või muudele algatustele, mis oleksid suunatud püügivõimsuse suurendamisele. Pigem on esmatähtis väikekalurite toetamine kõrgemate toetuse osakaalu määrade kaudu, samuti noorte kalurite ja kaluriperekondade toetamine. Lisaks sellele toetatakse fondi vahenditest kalakasvatajaid, et nad oleksid konkurentsivõimelisemad ja suunduksid uutele turgudele. EMFK aitab seega tagada tarbijatele stabiilse mereandidega varustatuse, toetab innovatsiooni, aitab kogukondadel majandustegevust mitmekesistada, rahastab projekte, millega luuakse juurde töökohti, ning parandab märgatavalt Euroopa rannikualadel elavate kodanike elukvaliteeti.

Lisaks rahastatakse fondi vahenditest kalandust käsitleva teabe kogumist, et saaks vastu võtta otsuseid, mis põhinevad põhjalikel tõenditel, ning tõhustatakse kalanduse kontrollimeetmeid, et tagada seda, et kõik austaksid ja järgiksid vastutustundliku ja jätkusuutliku kalanduse põhimõtteid. Fond toetab ka seda, et uut ühist kalanduspoliitikat kujundatakse piirkondade tasandil ja kõigil sidusrühmadel on võimalus osaleda.

Nn sinise majanduskasvu toetamine

Esmakordselt toetakse fondi vahenditest integreeritud merenduspoliitika arendamist lihtsustades piiriülest ja sektoritevahelist koordineerimist. Vahendeid eraldatakse eelkõige neile algatustele, mis toovad kasu mitme valdkonna lõikes, kuid mida ei saa toetada ühe sektori põhiselt või ühes liikmesriigis, näiteks mereruumi planeerimine, integreeritud mereseire ja merendusalased teadmised.

Edasised sammud

Pärast Euroopa Parlamendis täna toimunud hääletamist arutatakse fondi tegevust nõukogus liikmesriikide kalanduspoliitikaga tegelevate ministrite kokkusaamisel, kus tehakse lõplik otsus, mille tulemusena on võimalik fondi tegevusega alustada käesoleva aasta juunis.

EMKF kaasrahastab projekte kõrvuti riiklike vahenditega ning igale liikmesriigile kuulub osa kogueelarvest. Liikmesriigid koostavad oma tegevuskavad, milles on täpsustatud, kuidas nad neile eraldatud rahalisi vahendeid kasutada soovivad, ning pärast komisjonipoolset heakskiitmist otsustavad riiklikud ametiasutused, milliseid projekte nad soovivad toetada.

Lisateave

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_et.htm

MEMO/14/311

Kontaktisikud:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Kodanikule: Europe Direct, telefon00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar