Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 16. april 2014

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet vedtager den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond

Europa-Parlamentet godkendte i dag Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) med et overvældende flertal. Med et budget på 6,5 mia. EUR for 2014-2020 vil fonden finansiere projekter, hvormed den nye reform af den fælles fiskeripolitik (FFP) gennemføres, og yde finansiel støtte til fiskere, fiskeopdrættere og kystsamfund i deres bestræbelser på at tilpasse sig de ændrede regler. Fonden vil også finansiere projekter, der skal skabe "blå" vækst og beskæftigelse under EU’s integrerede havpolitik (IMP).

EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, glædede sig over vedtagelsen: "Med vores reform af fiskeripolitikken gøres det europæiske fiskeri bæredygtigt én gang for alle. Opfyldelsen af dette mål vil medføre radikale ændringer for vore fiskere og hele sektoren, som har behov for vores finansielle støtte. Vi vil samfinansiere konkrete projekter i medlemsstaterne for at hjælpe fiskere og kystsamfund med at gøre fiskeindustrien bæredygtig — fra båd til bord".

Finansiering med sigte på et bæredygtigt fiskeri

Med reformen af den fælles fiskeripolitik griber EU ind over for overfiskning og praksis med at smide uønskede fisk tilbage i havet. Den nye EHFF vil skabe investerings- og finansieringsmuligheder for fiskere, fiskeopdrættere og kystsamfund for derigennem at bidrage til at mindske fiskeriets påvirkning af havmiljøet og genopbygge fiskebestandene. Det har afgørende betydning, at fonden f.eks. ved at finansiere mere selektive fiskeredskaber også vil bidrage til at afvikle praksis med udsmid, der indebærer et stort spild – et centralt aspekt af den nye politik.

Der bruges ikke EU-midler på at bygge nye fiskerfartøjer eller andre initiativer, der vil bidrage til at øge fiskerikapaciteten. Der lægges snarere vægt på at hjælpe fiskere, der driver fiskeri i mindre målestok, med et højere støtteniveau, samt unge fiskere og fiskernes familier. Fonden vil ligeledes hjælpe fiskeopdrættere med at øge deres konkurrenceevne ved at støtte deres bestræbelser på at nå ud til nye markeder. EHFF vil således bidrage til at sikre forbrugerne en stabil forsyning af bæredygtige fødevarer fra havet, fremme innovation, hjælpe lokalsamfundene med at diversificere deres økonomier og finansiere projekter, der skaber ny beskæftigelse og bedre livskvalitet langs de europæiske kyster.

Den vil også finansiere indsamling af data om fiskeri, så det sikres, at beslutningerne bygger på solid dokumentation, og styrke programmer for fiskerikontrol for at sikre, at reglerne om ansvarligt og bæredygtigt fiskeri respekteres og overholdes af alle. Fonden skal også støtte den regionaliserede beslutningsproces inden for den nye fælles fiskeripolitik og give alle berørte parter mulighed for at deltage.

Fremme af blå vækst

For første gang fonden vil også fremme den integrerede havpolitik ved at lette koordinationen på tværs af grænser og sektorer. Finansieringen vil fokusere på de initiativer, som kan være til gavn for flere sektorer, men som ikke kan gennemføres ved hjælp af en politik, der er rettet mod én enkelt sektor, eller af en medlemsstat alene, såsom maritim fysisk planlægning, integreret maritim overvågning og viden om havene.

De næste skridt

Efter dagens afstemning i Europa-Parlamentet vil fonden efterfølgende blive behandlet af fiskeriministrene i Rådet med henblik på endelig vedtagelse, hvormed EHFF vil kunne træde i kraft i juni i år.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond vil samfinansiere projekter sideløbende med national støtte, og hver medlemsstat vil få en andel af det samlede budget. Medlemsstaterne udarbejder deres nationale operationelle programmer, hvori de angiver, hvordan de agter at bruge de tildelte midler, og når det er godkendt af Kommissionen, beslutter de nationale myndigheder, hvilke projekter de vil støtte.

Yderligere oplysninger

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF): http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_da.htm

MEMO/14/311

Pressehenvendelser:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar