Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. dubna 2014

Komise uvítala schválení nového Evropského námořního a rybářského fondu Parlamentem

Evropský parlament dnes drtivou většinou schválil Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). Fond s rozpočtem ve výši 6,5 miliard EUR na období 2014–2020 bude financovat projekty zaměřené na provádění nové reformované společné rybářské politiky (SRP) a poskytovat finanční podporu rybářům, chovatelům ryb a pobřežním komunitám při přizpůsobování se novým pravidlům. Z fondu se budou rovněž financovat projekty na podporu „modrého“ růstu a zaměstnanosti v rámci integrované námořní politiky EU.

Evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová uvítala schválení fondu těmito slovy: „Díky naší reformované rybářské politice bude stát evropský rybolov jednou provždy na udržitelném základě. Jeho dosažení bude znamenat zásadní změny pro naše rybáře a celé odvětví, které potřebuje naši finanční podporu. Budeme se podílet na financování konkrétních projektů v členských státech, které rybářům a pobřežním komunitám pomohou vybudovat udržitelný způsob výroby produktů z mořských živočichů – ze sítě až na talíř“.

Financování udržitelného rybolovu

EU podnikla v rámci reformy společné rybářské politiky (SRP) kroky proti nadměrnému rybolovu a praxi vyhazování nechtěných ryb zpátky do moře (tzv. výměty). Nový Evropský námořní a rybářský fond bude rybářům, chovatelům ryb a pobřežním komunitám poskytovat příležitosti pro investice a financování určené na snížení dopadu rybolovu na mořské prostředí a na obnovu rybích populací. Financováním například selektivnějších lovných zařízení fond rovněž zásadním způsobem pomůže odstranit zbytečné výměty, což je klíčový aspekt nové politiky.

Žádné finanční prostředky EU nebudou vynakládány na stavbu nových rybářských pravidel nebo na jiné iniciativy, jež by přispěly ke zvýšení rybolovné kapacity. Prioritou je spíše pomáhat drobným rybářům, kteří budou moci profitovat z vyšší míry podpory, jakož i mladým rybářům a jejich rodinám. Fond bude rovněž pomáhat chovatelům ryb zvýšit jejich konkurenceschopnost tím, že je podpoří při oslovování nových trhů. EMFF tak pomůže zajistit stabilní dodávky udržitelných produktů z mořských živočichů pro spotřebitele, posílí inovace, pomůže komunitám při diverzifikaci jejich hospodářství, poskytne finanční podporu projektům, jejichž prostřednictvím se vytvoří nové pracovní příležitosti, a v konečném důsledku zlepší kvalitu života v evropských pobřežních oblastech.

Kromě toho bude financovat shromažďování údajů o rybolovu, aby se rozhodnutí mohla zakládat na spolehlivých důkazech, a bude posilovat kontrolní programy v odvětví rybolovu, aby bylo zajištěno, že pravidla zodpovědného a udržitelného rybolovu respektují a dodržují všechny strany. Fond bude rovněž podporovat tvorbu regionální politiky nové SRP a umožní všem zainteresovaným subjektům plné zapojení.

Posilování modrého růstu

Fond rovněž poprvé podpoří integrovanou námořní politiku usnadněním koordinace napříč zeměmi a odvětvími. Financování se zaměří na ty iniciativy, které přinášejí prospěch různým sektorům, ale není možné je provádět v rámci politiky jednoho sektoru nebo jednoho členského státu. Jedná se například o územní plánování námořních prostor, integrovaný námořní dohled nebo znalosti v námořní oblasti.

Další kroky

Po dnešním hlasování v Evropském parlamentu bude nyní fond postoupen ke konečnému schválení ministrům pro rybolov v Radě. Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) tak bude moci vstoupit v platnost v červnu tohoto roku.

Fond bude navíc spolufinancovat projekty, na něž budou souběžně vyčleněny prostředky z vnitrostátních zdrojů financování, přičemž každý členský stát obdrží z celkového rozpočtu určitý podíl. Členské státy vypracují své národní operační programy a upřesní, jakým způsobem plánují přidělené prostředky využít. Jakmile tento program Komise schválí, vnitrostátní orgány rozhodnou, které projekty podpoří.

Další informace

Evropský námořní a rybářský fond: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_cs.htm

MEMO/14/311

Kontaktní osoby:

Helene Banner (+32 22952407)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Pro veřejnost: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail


Side Bar