Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 maart 2014

Het EU-scorebord voor justitie 2014: naar doeltreffender rechtsstelsels in de EU

De Europese Commissie heeft vandaag de tweede editie van het EU-scorebord voor justitie gepresenteerd ter bevordering van de kwaliteit, de onafhankelijkheid en de efficiëntie van rechtsstelsels in de Europese Unie. Het EU-scorebord voor justitie is een informatie-instrument met objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de rechtsstelsels in de lidstaten. Na de eerste editie van het EU-scorebord voor justitie van 2013 (IP/13/285) zal ook die van 2014 de lidstaten en de EU bijstaan bij het doeltreffender maken van de rechtsstelsels en derhalve ook bijdragen aan het stimuleren van de economische groei in de Unie. Dat zal gebeuren door bij te dragen aan het Europees Semester, de jaarlijkse coördinatie van het economisch beleid van de EU die als doel heeft de economische prestaties en het concurrentievermogen van de lidstaten te bevorderen via een aantal landenspecifieke aanbevelingen.

"Te laat recht doen, is geen recht doen. Het EU-scorebord voor justitie is een belangrijk instrument in de economische strategie van de EU, dat een doeltreffender rechtsbedeling voor burgers en ondernemingen mogelijk maakt. Een goed werkend onafhankelijk rechtsstelsel is van cruciaal belang om het vertrouwen van burgers en investeerders te winnen, en onmisbaar voor het wederzijdse vertrouwen in de Europese rechtsruimte", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Deze tweede editie van het EU-scorebord voor justitie verschijnt op een ogenblik dat veel lidstaten gerechtelijke hervormingen doorvoeren om hun concurrentievermogen te vergroten. Uit ontwikkelingen en gegevens blijkt dat het belangrijk is om met inzet en vastberadenheid door te gaan met de inspanningen om de doeltreffendheid van rechtsstelsels in de hele EU te vergroten."

Het EU-scorebord van 2014 bevat gegevens uit diverse bronnen. De meeste kwantitatieve gegevens zijn afkomstig van de Commissie voor efficiëntie in justitie van de Raad van Europa (CEPEJ) die gegevens van de lidstaten verzamelt. In het scorebord van 2014 ligt de klemtoon op geschillen in burgerlijke en handelszaken, en bestuurlijke zaken. Er is sprake van dezelfde indicatoren als in 2013, terwijl ook sommige aanvullende informatiebronnen worden gebruikt:

  • doeltreffendheid van rechtsstelsels: als indicatoren werden onder meer gebruikt de duur van de procedures, het afhandelingspercentage en het aantal aanhangige zaken;

  • kwaliteit: als indicatoren werden onder meer gebruikt de verplichte opleiding van rechters, het toezicht op en de evaluatie van activiteiten van rechterlijke instanties, de aan rechterlijke instanties toegewezen begroting en personele middelen en de beschikbaarheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en van alternatieve geschillenbeslechting;

  • onafhankelijkheid: het scorebord bevat gegevens over de perceptie van de onafhankelijkheid van het rechtsstelsel. Daarnaast bevat het scorebord van 2014 een eerste algemeen vergelijkend overzicht van de manier waarop de nationale rechtsstelsels zijn georganiseerd om de gerechtelijke onafhankelijkheid te beschermen in bepaalde soorten situaties waarin die in het gedrang kan komen. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op juridische waarborgen tegen overplaatsing of afzetting van rechters.

Het scorebord van 2014 bevat ook de resultaten van twee proefstudies die meer verfijnde gegevens verstrekken over de duur van gerechtelijke procedures in verband met mededingingsrecht en consumentenrecht, uitgedrukt in gemiddelde dagen.

Belangrijke bevindingen van het EU-scorebord voor justitie van 2014 zijn onder meer (zie bijlage voor een opsplitsing naar de drie gebieden):

  • sommige lidstaten blijven kampen met bijzondere problemen op het gebied van doeltreffendheid van hun rechtsstelsel. Lange procedures in eerste aanleg wijzen, samen met lage afhandelingspercentages of een groot aantal aanhangige zaken, op de noodzaak van verdere verbeteringen. In sommige lidstaten (bijvoorbeeld Portugal) zijn recentelijk weliswaar ambitieuze hervormingen doorgevoerd, maar het effect daarvan kan nog niet in het scorebord worden weergegeven aangezien de meeste gegevens van 2012 dateren.

  • de beschikbaarheid van ICT-hulpmiddelen voor rechtbanken is toegenomen, maar er blijft ruimte voor verdere verbetering, met name om contacten tussen rechtbanken en burgers vlotter te laten verlopen. In bijna alle lidstaten zijn thans mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting beschikbaar en in de meeste lidstaten is er sprake van toezicht op en evaluatie van de activiteiten van rechterlijke instanties.

  • in bijna een derde van de lidstaten bedraagt het aantal rechters dat deelneemt aan permanente opleidingsactiviteiten over EU-recht meer dan 50%. Opleiding van rechters en beoefenaars van juridische beroepen en ICT-hulpmiddelen zijn essentieel voor de goede werking van een Europese rechtsruimte die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

  • in verscheidene lidstaten is de perceptie van onafhankelijkheid verbeterd en in sommige lidstaten verslechterd.

Volgende stappen

De bevindingen van het scorebord zullen in aanmerking worden genomen bij de voorbereiding van de volgende landenspecifieke analyse van het Europees semester 2014. Zij zullen ook in aanmerking worden genomen bij de werkzaamheden in het kader van de economische aanpassingsprogramma's. Er kunnen EU-middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Europees Sociaal Fonds) worden gebruikt ter ondersteuning van hervormingen van de nationale rechtsstelsels.

Op basis van het eerste vergelijkend overzicht van juridische waarborgen ter bescherming van de onafhankelijkheid van het gerecht, wil de Commissie deze vergelijkende gegevens verder ontwikkelen. De Commissie zal samenwerken met deskundigen uit de rechterlijke macht en de lidstaten, alsook met beoefenaars van juridische beroepen en Europese justitiële netwerken, om de kwaliteit, de beschikbaarheid en de vergelijkbaarheid van de gegevens te verbeteren met het oog op de volgende edities van het scorebord.

Achtergrond

De verbetering van de kwaliteit, de onafhankelijkheid en de doeltreffendheid van rechtsstelsels maakt al deel uit van het proces van coördinatie van het economisch beleid van de EU in het kader van het Europees Semester. Nationale gerechtelijke hervormingen maken ook een integrerend onderdeel uit van de economische aanpassingsprogramma's in Griekenland, Portugal en Cyprus.

Het EU-scorebord voor justitie draagt bij aan het proces van het Europees semester door te helpen met justitie verband houdende problemen op te sporen die bijzondere aandacht vereisen. Samen met de specifieke evaluatie van de situatie in de lidstaten heeft het scorebord van 2013 bijgedragen tot het vaststellen van de landenspecifieke aanbevelingen op het gebied van justitie voor tien lidstaten (BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI, SK). Op die manier zal het scorebord zowel de EU als de lidstaten helpen de rechtsstelsels voor burgers en ondernemingen doeltreffender te maken. Dit zal bijdragen tot de versterking van de groeistrategieën in de betrokken landen en in de EU als geheel.

Het scorebord bevat niet één enkele algemene rangschikking maar wel een overzicht van de werking van alle rechtsstelsels op basis van verschillende indicatoren die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle lidstaten. Het pleit niet voor een bepaald type rechtsstelsel. Snelheid, onafhankelijkheid, betaalbaarheid en gebruiksvriendelijke toegang zijn enkele essentiële parameters van een doeltreffend rechtsstelsel, ongeacht de vorm ervan of de rechtstraditie waarin het verankerd ligt.

Het EU-scorebord voor justitie van 2014 maakt gebruik van dezelfde indicatoren als het EU-scorebord voor justitie van 2013, waaronder de tijd die nodig is om een zaak op te lossen voor de rechterlijke instantie, het percentage afgehandelde zaken, het aantal aanhangige zaken, het gebruik van elektronische hulpmiddelen voor het beheer van zaken, het gebruik van alternatieve geschillenbeslechting, opleiding voor rechters en begrotingsmiddelen van rechterlijke instanties. Justice must not only be done, but also be seen to be done. Om die reden bevat het scorebord ook gegevens over de perceptie van onafhankelijkheid van rechtsstelsels, gebaseerd op bevindingen van het World Economic Forum.

Meer informatie

Link naar MEMO

Persdossier: EU-scorebord voor justitie 2014 / Landenfiches — Door CEPEJ verzamelde gegevens van de lidstaten:

Link wijzigen

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg het EU-beleid op het gebied van justitie op Twitter: @EU_Justice

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Efficiency

Figure 1: Time needed to resolve litigious civil and commercial cases* (1st instance/in days) (source: CEPEJ study)

*Litigious civil (and commercial) cases concern disputes between parties, for example disputes regarding contracts, following the CEPEJ methodology. The length of proceedings expresses the time (in days) needed to resolve a case in court, that is the time taken by the court to reach a decision at first instance. The 'disposition time' indicator is the number of unresolved cases divided by the number of resolved cases at the end of a year multiplied by 365 days.

Figure 2: Rate of resolving litigious civil and commercial cases (1st instance/in %) (source: CEPEJ study)

The clearance rate is the ratio of the number of resolved cases over the number of incoming cases. It measures whether a court is keeping up with its incoming caseload. The length of proceedings is linked to the rate at which the courts can resolve cases, the 'clearance rate', and to the number of cases that are still waiting to be resolved, 'pending cases'. When the clearance rate is about 100% or higher it means the judicial system is able to resolve at least as many cases as come in. When the clearance rate is below 100%, it means that the courts are resolving fewer cases than the number of incoming cases, and as a result, at the end of the year, the number of unresolved cases adds up as pending cases. If this situation persists over several years, this could be indicative of a more systemic problem as backlogs build up which further aggravate the workload of courts, and which cause the length of proceedings to rise further.

Figure 3: Number of litigious civil and commercial pending cases (1st instance/per 100 inhabitants) (source: CEPEJ study)

The number of pending cases expresses the number of cases that remains to be dealt with at the end of a period. The number of pending cases influences the disposition time. Therefore, in order to improve the length of proceedings measures to reduce the number of pending cases are required.

2. Quality

Figure 4: ICT Systems for the registration and management of cases (weighted indicator-min=0, max=4) (source: CEPEJ study)

Figure 5: Judges participating in continuous training activities in EU Law or in the law of another Member State (as a % of total number or judges)* ( source: European Commission, European Judicial Training, 2012)

*In a few cases reported by the Member States the ratio of participants to existing members of a legal profession exceeds 100%, meaning that participants took part in more than one training activity on EU law. Some of the exceptionally high figures may suggest that, the data delivered concerns training in all subjects and not just in EU law.

Figure 6: Budget for courts (in EUR per inhabitant)* (source: CEPEJ study)

* This figure indicates the annual approved budget allocated to the functioning of all courts, whatever the source and level of this budget (national or regional).

3. Independence

Figure 7: Perceived judicial independence (higher value means better perception) (source: World Economic Forum [WEF])

The WEF indicator is based on survey answers to the question: "To what extent is the judiciary in your country independent from the influences of members of government, citizens, or firms?" The survey was replied to by a representative sample of firms in all countries representing the main sectors of the economy (agriculture, manufacturing industry, non- manufacturing industry, and services).


Side Bar