Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV FI HU MT BG HR

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. marca 2014

Komisija je zaključila poglobljene preglede za ugotavljanje makroekonomskih neravnotežij in ocenila napredek pri konsolidaciji javnih financ

Evropska komisija je danes objavila svoje sklepe iz poglobljenih pregledov gospodarskega stanja, ki so bili opravljeni za 17 držav članic1. V istem dokumentu je ocenila napredek pri odpravi fiskalnih primanjkljajev v zadevnih državah članicah, s čimer je dopolnila svoja mnenja o osnutkih proračunskih načrtov iz lanskega leta. To je ključni korak v sedaj že dobro uveljavljenem evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik, letnem ciklu gospodarskega upravljanja, prek katerega Komisija sodeluje z državami članicami, da bi ustvarila pogoje za trajnostno rast in zaposlovanje na podlagi zdravih javnih financ, v skladu s strategijo rasti Evropa 2020.

„Naša analiza, ki jo predstavljamo danes, kaže, da se države članice uspešno spopadajo z gospodarskimi izzivi. Vendar napredek, ki ga dosegajo, ni enakomeren in bi ga bilo treba v nekaterih primerih pospešiti,” je povedal Olli Rehn, podpredsednik Evropske komisije, odgovoren za ekonomske in monetarne zadeve ter evro. “Želimo videti odločen odziv s strani držav članic in pripravljeni smo, da jih podpremo v konstruktivnem partnerstvu za reforme, ki krepijo okrevanje in ustvarjajo delovna mesta."

Gospodarstva uspešno okrevajo, vendar izzivi ostajajo. Neravnotežja so se nabirala več kot desetletje. Da bi zagotovili, da se bo v Evropi ponovno zagotovila še močnejša, a trajnostna rast, in postopno zmanjšala brezposelnost, bodo potrebni stalni ukrepi politike. Številna neravnotežja so skupna več državam članicam. Med izzivi so velike zunanje obveznosti nekaterih gospodarstev, vztrajni visoki presežki tekočega računa, ki odražajo upad domačega povpraševanja v nekaterih državah, stroškovna konkurenčnost za države, ki so nekoč beležile največje primanjkljaje tekočega računa, in države, ki so utrpele velike izgube deležev na izvoznih trgih. Izboljšanje konkurenčnosti ne samo na podlagi dejavnikov, povezanih s stroški, je pomembno za večino analiziranih držav članic, tako kot tudi vpliv razdolževanja na zasebno potrošnjo in naložbe. Bistvenega pomena bo, da države še naprej obravnavajo ta neravnotežja, da bi znižale nesprejemljivo visoke stopnje brezposelnosti v številnih delih Evrope.

Žarišče makroekonomskih izzivov v državah članicah se postopno spreminja. Primanjkljaji tekočega računa so se precej zmanjšali, kar prav tako kaže na napredek, ki so ga nekatere države članice dosegle pri povrnitvi izgubljene konkurenčnosti. Vendar nekateri izzivi, kot so vpliv razdolževanja na srednjeročno rast, visoke stopnje zasebnega in javnega dolga ob zelo nizki inflaciji, težave, s katerimi se srečujejo uspešna podjetja pri dostopu do kreditov, ter visoke stopnje brezposelnosti, vztrajajo.

V zvezi s fiskalnimi vprašanji zadnje napovedi kažejo, da se prilagajanje v EU in območju evra v povprečju upočasnjuje zaradi uspešnih prizadevanj za konsolidacijo v zadnjih nekaj letih. Vendar morajo nekatere države članice pospešiti konsolidacijo javnih financ, če želijo doseči ciljne primanjkljaje. Po napovedih naj bi delež javnega dolga v BDP v letu 2013 narasel tako v EU kot v območju evra, letos naj bi dosegel najvišjo vrednost, nato pa naj bi začel upadati.

Prispevek velikih držav članic k rasti v Evropi je pomemben. Med največjimi državami članicami območja evra bi morale biti prednostne politične naloge naslednje: v Nemčiji krepitev domačega povpraševanja in srednjeročne rasti, v Italiji in Franciji odprava ozkih grl za srednjeročno rast, pri čemer si morata hkrati prizadevati za strukturne reforme in konsolidacijo javnih financ, Španija pa mora nadaljevati z nadzorovanim razdolževanjem in strukturnim preoblikovanjem gospodarstva, kar bo pripomoglo k trajnostni rasti, prav tako mora obravnavati socialne težave.

Znotraj območja evra je treba obravnavati več makroekonomskih izzivov. Potrebno je povečati vlaganja in spodbuditi povpraševanje, obravnavati finančno razdrobljenost ter izziv zadolženosti in ponovnega uravnoteženja v scenariju z zelo nizko inflacijo in v težkih gospodarskih razmerah. Svet je junija lani državam članicam priporočil, naj prevzamejo odgovornost, posamezno in skupno, za skupno politično naravnanost v območju evra, da bi zagotovile dobro delovanje ekonomske in monetarne unije ter povečale rast in zaposlovanje.

Neravnotežja in čezmerna neravnotežja

Komisija meni, da neravnotežje obstaja v 14 državah članicah: Belgiji, Bolgariji, Nemčiji, Irski, Španiji, Franciji, Hrvaški, Italiji, Madžarski, Nizozemski, Sloveniji, Finski, Švedski in Združenem kraljestvu. Na Hrvaškem ter v Italiji in Sloveniji so ta neravnotežja čezmerna.

Države članice s čezmernimi neravnotežji

Hrvaška se mora odzvati na znatne zunanje obveznosti, slabši izvoz, visoko zadolžena podjetja in hitro rastoč javni dolg, vse to v kombinaciji z nizko rastjo in slabo sposobnostjo prilagajanja. Potrebna so precejšnja dodatna prizadevanja za konsolidacijo javnih financ, da se bo primanjkljaj zmanjšal in da se bo preprečilo nevzdržno naraščanje dolga. Hrvaška ima čezmerni fiskalni primanjkljaj in mora za njegovo odpravo sprejeti učinkovite ukrepe do konca aprila 2014. Brez dodatnih ukrepov morda ne bo dosegla zastavljenih ciljev za leto 2014.

Italija mora zmanjšati zelo visok javni dolg in izboljšati slabo zunanjo konkurenčnost. Oboje je zakoreninjeno v dolgotrajni počasni rasti produktivnosti ter zahteva nujno in odločno ukrepanje, da bi se zmanjšalo tveganje negativnih učinkov na italijansko gospodarstvo in območje evra.

Slovenija še naprej beleži čezmerna makroekonomska neravnotežja, ki zahtevajo spremljanje in nadaljnje učinkovite ukrepe politike, čeprav so se neravnotežja v preteklem letu zmanjšala zaradi makroekonomskega prilagajanja in odločnih ukrepov politike.

Glede Španije, za katero so se pred enim letom prav tako ugotovila čezmerna neravnotežja, Komisija meni, da je država v preteklem letu izvedla precejšnje prilagoditve in da bo neravnotežja glede na sedanje trende še naprej postopoma zmanjševala. To je sicer podlaga za sklep, da neravnotežja v Španiji niso več čezmerna, vendar Komisija poudarja, da tveganja še vedno obstajajo.

Čeprav so bili poglobljeni pregledi opravljeni tudi za Dansko, Luksemburg in Malto, je Komisija sklenila, da v teh državah ni neravnotežij v smislu postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

Kot del stalnega spremljanja obveznosti v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem Komisija danes uporablja tudi nov instrument na podlagi okrepljenega pakta za stabilnost in rast, da bi opozorila dve državi članici območja evra, Francijo in Slovenijo, na tveganje neizpolnitve proračunskega cilja, priporočenega za letošnje leto.2 Komisija bo v okviru evropskega semestra junija ponovno ocenila celoten položaj v zvezi z obveznostmi v okviru pakta za stabilnost in rast ter bo po potrebi Svetu predlagala ustrezne ukrepe.

Naslednji koraki

Neravnotežja in čezmerna neravnotežja, ki jih bodo države članice morale obravnavati, so različne narave. Posamezni poglobljeni pregledi so analitična podlaga, ki bi morala voditi do dialoga z državami članicami, ko pripravljajo nacionalne programe reform in konvergenčne programe (srednjeročni fiskalni načrti). Te je treba predložiti Komisiji do konca aprila, ocenjeni pa bodo v začetku junija, ko bo Komisija v sklepni fazi evropskega semestra predstavila dopolnjen sklop priporočil za posamezno državo. Junija se bo prav tako odločalo, ali so v državah članicah s čezmernimi neravnotežji potrebni nadaljnji ukrepi.

Države s programom (Grčija, Ciper, Portugalska in Romunija) niso vključene v postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, saj so že pod nadzorom v okviru njihovih programov za gospodarsko prilagajanje.

Za več informacij:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Kontakti:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e­pošti

Synoptic Table: Integrated surveillance of macroeconomic and Fiscal imbalances
(Member States for which an IDR has been prepared)

Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP)

Stability and Growth Pact (SGP)

Finding

Follow-up

BE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

BG

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

DE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

DK

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

IE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit, deadline for correction: 2015

ES

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

FR

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

HR

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

IT

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Not yet at MTO

LU

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Overachieving MTO

HU

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

MT

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

NL

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

SI

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues. Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

SE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

FI

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

UK

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014-5

(*) The Recommendations under the '2-pack' (Reg. No 473/2013) regarding measures to be taken in order to ensure a timely correction of its excessive government deficit only concern euro area Member States. MTO: Medium-term fiscal objective. Euro area Member States for which an IDR was prepared are shaded.

1 :

Gre za 16 držav članic, za katere je bilo v poročilu o mehanizmu opozarjanja iz novembra lani ugotovljeno, da kažejo znake makroekonomskih neravnotežij, ter Irsko, ki je uspešno izstopila iz programa za makroekonomsko prilagoditev in je sedaj pod nadzorom po običajnih postopkih EU za nadzor gospodarstva.

2 :

V skladu s členom 11(2) Uredbe 473/2013.


Side Bar