Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 3 marca 2014 r.

Środowisko: Nowe badania przemawiają za wzmocnieniem ochrony przeciwpowodziowej i wprowadzeniem podatków ekologicznych

Dwa badania opublikowane dziś przez Komisję Europejską pokazują, w jaki sposób polityka ochrony środowiska może pobudzić wzrost gospodarczy poprzez zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i przejście na bardziej ekologiczne podatki. Jedno badanie dostarcza więcej informacji na temat ogólnych korzyści gospodarczych z ze sprawnie realizowanych inwestycji w ochronę przed powodziami, zaś drugie podkreśla korzyści płynące z przeniesienia obciążeń podatkowych z obszaru zatrudnienia na wykorzystanie zasobów i zanieczyszczenia.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: Inwestowanie w ochronę przeciwpowodziową może przynieść ogólne korzyści dla gospodarki, zwłaszcza dzięki naturalnym rozwiązaniom, które są wysoce opłacalne. Z kolei ekologiczne reformy podatkowe mogą prawie dwukrotnie zwiększyć obecne dochody dla budżetów krajowych. Będzie to korzystne dla środowiska naturalnego, a także może przyczynić się do zmniejszenia podatków w sektorze zatrudnienia oraz do redukcji deficytu. To poważny argument za zmianą stanu obecnego.

Badanie na temat potencjału bardziej ekologicznych podatków, w którym zgromadzono dane z 12 państw członkowskich, sugeruje, że przejście od opodatkowania zatrudnienia w kierunku opodatkowania zanieczyszczenia (przykładowo poprzez zwiększenie opodatkowania przyczyn zanieczyszczenia powietrza i wody) przyniosłoby realne dochody w wysokości 35 mld euro w 2016 r., które wzrosłyby do 101 mld euro w 2025 r. Gdyby podjęto również działania w celu wyeliminowania dotacji szkodliwych dla środowiska, kwoty te byłyby jeszcze wyższe. W zależności od państwa członkowskiego potencjalne przychody sięgają od nieco ponad 1 proc. PKB rocznie do niewiele ponad 2,5 proc. PKB rocznie w 2025 r.

Drugie badanie analizuje różne powiązania pomiędzy środowiskiem a polityką gospodarczą, w tym skutki makroekonomiczne powodzi, najlepsze praktyki w zakresie wspierania MŚP skupiających się na efektywnym korzystaniu z zasobów oraz wydatki związane z ochroną środowiska we wszystkich państwach członkowskich. Przybliżony całkowity koszt szkód spowodowanych powodziami w UE w latach 2002-2013 wyniósł co najmniej 150 mld euro. Inwestowanie w środki mające na celu ograniczenie powodzi jest bardzo skuteczne, a koszty takich inwestycji są średnio około 6-8 razy niższe od kosztów szkód spowodowanych przez powodzie. Korzyści płynące z inwestycji w ekologiczną infrastrukturę – tzn. odbudowa naturalnych cech krajobrazu w celu poprawy gospodarki wodami powodziowymi i magazynowania ich – obejmują lepsze wyniki dla różnorodności biologicznej. Może to doprowadzić do zmniejszenia kosztów budowy.

Kontekst

Opublikowane dziś badania zostaną uwzględnione w europejskim semestrze — mechanizmie ustanowionym w 2010 r., aby poprawić koordynację polityki gospodarczej w państwach Unii Europejskiej. Była to jedna z odpowiedzi UE na kryzys finansowy i gospodarczy, który spowodował spadek aktywności gospodarczej i wzrost bezrobocia w wielu państwach UE. Europejski semestr opiera się na założeniu, że ponieważ gospodarki unijne są w dużym stopniu zintegrowane, wzmocniona koordynacja polityki może przyczynić się do pobudzenia rozwoju gospodarczego w UE.

Przez „ekologizację europejskiego semestru” Komisja chce zagwarantować, aby polityka makroekonomiczna była zrównoważona nie tylko pod względem gospodarczym i społecznym, lecz również środowiskowym. Wcześniejsze badanie podkreślające korzyści gospodarcze płynące ze środowiska, w którym przeanalizowano realizację przepisów dotyczących odpadów w celu zwiększenia „zielonego wzrostu” wykazało, że pełne wdrożenie przepisów przyniesie oszczędności rzędu 72 mld euro rocznie, zwiększy roczne obroty unijnego sektora gospodarki odpadami i recyklingu o 42 mld euro i doprowadzi do utworzenia ponad 400 000 miejsc pracy do roku 2020.

Więcej informacji:

Badania można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm

Strona internetowa europejskiego semestru:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/

Kontakt:

Informacje dla prasy:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Informacje dla obywateli: Europe Direct tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail


Side Bar