Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden elpyminen jatkuu useimmissa jäsenvaltioissa ja EU:ssa kokonaisuutena. Taantuman päätyttyä keväällä 2013 elpyminen on ollut vaimeaa kolmena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Nyt näyttää siltä, että talouskasvu alkaa hieman vilkastua. Vuonna 2014 kokonaistuotanto kasvoi 1,5 prosenttia koko EU:ssa ja 1,2 prosenttia euroalueella, ja kasvun ennustetaan kiihtyvän 2,0 prosenttiin koko EU:ssa ja 1,8 prosenttiin euroalueella. Syksyn 2013 talousennusteeseen verrattuna lukuja on tarkistettu 0,1 prosenttiyksikköä ylöspäin sekä koko EU:n että euroalueen osalta. Ennuste perustuu edelleen siihen oletukseen, että EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla sovittujen politiikkatoimien toteutus vahvistaa luottamusta ja pitää yllä parempia rahoitusolosuhteita sekä edistää jäsenvaltioissa tarvittavaa talouden sopeutusta lisäämällä niiden kasvupotentiaalia.

On huomattava, että Portugalia koskeva ennuste perustuu arvioihin, jotka laadittiin talouden sopeutusohjelman 10. tarkastelun yhteydessä joulukuun puolivälissä. Ennuste päivitetään käynnissä olevan 11. tarkastelun aikana. Kyprosta koskeva ennuste valmistui helmikuun alussa talouden sopeutusohjelman kolmannen tarkastelun jälkeen, mutta ennen kuin alustava arvio BKT:n kehityksestä neljännellä vuosineljänneksellä oli käytettävissä.

Talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaavan komission varapuheenjohtajan Olli Rehnin mukaan "elpyminen on päässyt vauhtiin talouden käännyttyä kasvuun viime vuoden puolivälissä. Vuoden 2014 aikana kotimaisen kysynnän vahvistumisen pitäisi johtaa tasapainoisempaan ja kestävämpään kasvuun. Euroopan talous on tasapainottumassa ja kilpailukyky paranee erityisesti heikoimmassa asemassa olevissa maissa. Vaikka pahin kriisi saattaa olla jo ohi, itsetyytyväisyyteen ei ole varaa, koska elpyminen on edelleen hidasta. Talousuudistuksia on jatkettava, jotta elpyminen vahvistuu ja työpaikkoja syntyy enemmän."

Kasvu on laajapohjaisempaa

Talouden toimeliaisuus on vilkastunut myös heikommassa asemassa olevissa maissa, ja myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Usein päivitettävät indikaattorit osoittavat, että tilanteen paranemisesta on selviä merkkejä useimmissa maissa. Kuten aiemminkin toivuttaessa syvistä finanssikriiseistä, tämänhetkinen elpyminen on osoittautunut kokonaisuudessaan melko vaimeaksi. Talouden vaimean kasvuvauhdin taustalla on talouskriisin pitkäaikainen – joskin heikkenevä – vaikutus luotonannon vähentämispaineisiin, varainhankinnan rajoitteisiin sekä sisäisiin ja ulkoisiin sopeutustarpeisiin. Vaikka rahoitusolosuhteet ovat keskimäärin suotuisat, erot ovat huomattavia jäsenvaltioiden ja erikokoisten yritysten välillä. Useita vuosineljänneksiä kestäneen jyrkän laskun jälkeen investoinnit ovat lähteneet uuteen nousuun, ja kasvun arvioidaan kiihtyvän ennustejaksolla, myös jossain määrin rakennusalalla. Hälvenevän epävarmuuden pitäisi tukea kysynnän kasvua, jonka odotetaan olevan kasvun pääveturi, kun edellä mainitut tekijät vähitellen laantuvat.

Työmarkkinoille on ominaista hitaasti vakiintuva työllisyys. Työttömyysaste on edelleen korkea, sillä työmarkkinoiden kehitys seuraa yleensä BKT:n kehitystä vähintään puolen vuoden viipeellä. Tämän kehityssuunnan perusteella työllisyyden ennustetaan kohentuvan hieman tästä vuodesta lähtien ja työttömyysasteen alenevan vuoteen 2015 mennessä koko EU:ssa 10,4 prosenttiin ja euroalueella 11,7 prosenttiin. Erot maiden välillä ovat kuitenkin edelleen hyvin suuria.

Kuluttajahintainflaation odotetaan vuonna 2014 pysyttelevän EU:ssa 1,2 prosentissa ja euroalueella 1,0 prosentissa ennen kuin se kiihtyy hieman (noin ¼ prosenttiyksikköä) vuonna 2015, kun talouskasvu pääsee vauhtiin.

Heikommassa asemassa olevien jäsenvaltioiden vaihtotaseet ovat parantuneet viime vuosina, kun hintakilpailukyky on jatkuvasti parantunut ja vientisektorit vahvistuneet. Näistä talouksista useiden odotetaan saavuttavan vaihtotaseen ylijäämän vuosina 2014 ja 2015.

Julkisen talouden vakauttaminen tuottaa tuloksia

Julkisen talouden alijäämien supistumisen odotetaan jatkuvan. Vuonna 2014 julkisen talouden alijäämän odotetaan supistuvan koko EU:ssa 2,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen ja euroalueella 2,6 prosenttiin, kun taas julkinen velka suhteessa BKT:hen kasvaa koko EU:ssa lähes 90 prosenttiin ja euroalueella 96 prosenttiin. Julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman perusteella vakauttamisvauhti viittaa melko neutraaliin finanssipolitiikan viritykseen.

Riskit ovat tasapainottumassa

Riskit ovat paremmassa tasapainossa kuin viime syksynä. Suurin kasvunäkymiin kohdistuva negatiivinen riski on se, että uudistuksia viivytetään kansallisella tai EU:n tasolla, minkä seurauksena luottamus jälleen heikkenee. Tämä lisäisi sen todennäköisyyttä, että heikon kasvun aika Euroopassa jatkuu, mikä puolestaan vaikuttaisi ennustejaksolla kielteisesti talouden toimeliaisuuteen. Jos inflaatiovauhti pysyy pitkään hyvin hitaana, se aiheuttaa riskejä talouden tasapainottumiselle, koska nykyinen hintojen kehitys heijastaa sekä ulkoisia tekijöitä että käynnissä olevia sopeutustoimia. Koska elpyminen kuitenkin vahvistuu vähitellen ja luottamus lisääntyy, on hyvin epätodennäköistä, että syntyisi niin mittavia sokkeja, että ne käynnistäisivät EU:n laajuisen deflaation.

On kuitenkin myös mahdollista, että elpyminen on ennakoitua voimakkaampaa. Tämä kuitenkin edellyttäisi uusien kunnianhimoisten rakenneuudistusten toteuttamista. Näin tuettaisiin luottamuksen, talouskasvun (erityisesti investointien) ja pankkisektorin luotonantokyvyn myönteistä vuorovaikutusta.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter_forecast_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Simon O'Connor (+32-2) 296 73 59

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar