Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. helmikuuta 2014

Komissio ehdottaa EU:n strategiaa rannikko- ja merimatkailun edistämiseksi

Komissio esittelee tänään uuden strategian rannikko- ja merimatkailun tukemiseksi Euroopassa. Strategiassa tunnustetaan alalla piilevät mahdollisuudet kestävän kasvun ja työpaikkojen luomiseen sekä esitellään 14 EU:n toimea rannikkoalueiden ja alan yritysten auttamiseksi haasteista selviytymiseksi ja alan – joka on Euroopan sinisen talouden keskeinen vauhdittaja – aseman vahvistamiseksi. Näiden konkreettisten toimien lisäksi strategiassa on lueteltu toimia, joihin jäsenvaltiot, alueet ja alan sidosryhmät voivat ryhtyä EU:n toimien täydentämiseksi.

Ehdotettuihin toimiin kuuluvat muun muassa kaikkien rannikkomatkailun sidosryhmien yhteistyön ja vuoropuhelun tiivistämisen tukeminen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien perustaminen, ammattitaidon ja innovoinnin edistäminen, ekomatkailun edistäminen sekä rahoitusmahdollisuuksia koskevan sähköisen oppaan laatiminen investointien stimuloimiseksi. Jäsenvaltiot, alueviranomaiset ja rannikko- ja merimatkailuala ovat keskeisessä asemassa sekä toimien suunnittelussa että niiden toteuttamisessa.

Kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari Maria Damanaki kertoo, että komission sinisen kasvun strategiassa rannikko- ja merimatkailualan todettiin olevan yksi merkittävimpiä kasvun ja uusien työpaikkojen luojista etenkin EU:n rannikkoalueilla, joilla työttömyysaste on usein korkea. “Koska kyseessä on suurin yksittäinen mereen liittyvä elinkeinoala ja useiden EU:n rannikkoalueiden talouden perusta, velvollisuutemme on auttaa sitä kehittymään ja menestymään“, Damanaki toteaa.

Komission varapuheenjohtaja, teollisuudesta, yritystoiminnasta ja matkailusta vastaava komission jäsen Antonio Tajani katsoo matkailun olevan ratkaiseva Euroopassa kasvua luova talouden vipuvoima ja edellyttävän siksi kohdennettuja, johdonmukaisia ja integroituja toimintamalleja. “Rannikko- ja merimatkailualan kohdennettu strategia tuo esiin kyseisellä tärkeällä matkailun sektorilla piilevän potentiaalin ja sen mahdollisuudet työttömyyden ja etenkin nuorisotyöttömyyden torjunnassa“, komissaari jatkaa.

Kiistämättömästä potentiaalistaan huolimatta ala joutuu kamppailemaan erilaisten haasteiden kanssa, joita strategialla pyritään ratkaisemaan. Alalle haasteita asettavat muun muassa aukot tiedoissa ja tietämyksessä, vaihteleva kysyntä, huomattava kausiluonteisuus, tarvittavan ammattitaidon ja innovoinnin puute sekä vaikeudet rahoituksen hankinnassa. Tänään julkistetun strategian toimilla pyritään auttamaan alaa näiden haasteiden voittamisessa ja sellaisen ympäristön luomisessa, joka houkuttaa investointeja. Samalla tarkoituksena on saada alan toiminta kestäväksi, säilyttää ympäristö- ja kulttuuriperintö, saada aikaan huomattavia taloudellisia ja ympäristöhyötyjä sekä auttaa alaa parantamaan kansainvälistä kilpailukykyään.

Taustaa

Rannikko- ja merimatkailuun kuuluvat rantalomamatkailu sekä veneily- ja laivamatkailu, ja se on useiden Euroopan rannikkoalueiden ja saarten talouden selkäranka.

Ala työllistää miltei 3,2 miljoonaa henkilöä ja tuottaa EU:n taloudelle bruttoarvonlisäyksenä yhteensä 183 miljardia, mikä on yli kolmannes meritalouden kokonaisbruttotuotosta. Matkailu on kasvussa oleva ala: vuonna 2013 hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä yöpymisten määrä 28 EU:n jäsenvaltion alueella saavutti 2,6 miljardin huippunsa, mikä merkitsee 1,6 prosentin kasvua vuodesta 20121.

Rannikko- ja merialueiden potentiaalin käyttöön ottaminen edistäisi rannikkoalueiden vaurautta ja hyvinvointia sekä EU:n taloutta yleensä. Samalla varmistettaisiin kaiken matkailuun liittyvän toiminnan kestävä ja pitkän aikavälin kehitys.

Tänään julkistetusta strategiasta käydään keskustelua puheenjohtajavaltio Kreikan Ateenassa 10. maaliskuuta järjestämässä konferenssissa, joka tuo yhteen viranomaisia, yrityksiä ja muita sidosryhmiä. Konkreettiset toimet pannaan täytäntöön tulevina kuukausina.

Lisätietoja

Rannikkomatkailua käsittelevä verkkosivu meriasioiden pääosaston verkkosivuilla: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_fi.htm

Matkailua käsittelevä verkkosivu yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston verkkosivuilla: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_fi.htm

MEMO/14/120

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Yleisölle: Europe Direct, puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse


Side Bar