Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2014

Ελεύθερη κυκλοφορία: η Επιτροπή δημοσιεύει οδηγό για την εφαρμογή του «ελέγχου της συνήθους διαμονής», για την κοινωνική ασφάλιση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δημοσίευσε έναν πρακτικό οδηγό σχετικά με τον «έλεγχο της συνήθους κατοικίας» για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης για τους πολίτες της ΕΕ που έχουν μετοικήσει σε άλλο κράτος μέλος. Ο νέος οδηγός παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον «έλεγχο συνήθους κατοικίας» της ΕΕ και θα διευκολύνει την εφαρμογή του στην πράξη από τις αρχές των κρατών μελών.

Ο κ.László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Υπάρχουν σαφείς εγγυήσεις στο δίκαιο της ΕΕ προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση από διάφορους πολίτες των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας άλλων χωρών της ΕΕ. Ο παρών οδηγός θα καταστήσει ευκολότερη για τις αρχές των κρατών μελών την πρακτική εφαρμογή των διασφαλίσεων της «συνήθους κατοικίας». Το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος των ενεργειών της Επιτροπής που βρίσκονται σε εξέλιξη για την διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων ανά την ΕΕ.»

Ο οδηγός, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αποσαφηνίζει τις διαφορετικές έννοιες της «συνήθους κατοικίας» και της «προσωρινής διαμονής» ή «διαμονής». Οι ορισμοί αυτοί, που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ (κανονισμός EΚ/883/2004, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ΕΕ/465/2012), είναι αναγκαίοι για τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε πολίτες της ΕΕ που μετακινούνται μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, μπορεί να υπάρχει μόνο ένας τόπος συνήθους κατοικίας και, ως εκ τούτου, μόνο ένα κράτος μέλος που είναι υπεύθυνo για την καταβολή παροχών κοινωνικής ασφάλισης με βάση την κατοικία.

Μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα όπου εργάζονται, ενώ τα μη ενεργά άτομα (π.χ. συνταξιούχοι, σπουδαστές), στο κράτος μέλος όπου είναι «η συνήθης κατοικία τους». Ο καθορισμός του κράτους μέλους «συνήθους κατοικίας» ενός ατόμου είναι επίσης σημαντικός για τους εργαζομένους που εργάζονται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Ο οδηγός υπενθυμίζει τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του τόπου «συνήθους κατοικίας» ενός ατόμου, όπως:

  • οικογενειακή κατάσταση και οικογενειακοί δεσμοί

  • διάρκεια και συνεχής παρουσία στο οικείο κράτος μέλος

  • κατάσταση απασχόλησης (ιδίως ο τόπος όπου ασκείται συνήθως η δραστηριότητα, η σταθερότητα της δραστηριότητας και η διάρκεια της σύμβασης εργασίας)

  • άσκηση μη αμειβόμενη δραστηριότητας

  • στην περίπτωση σπουδαστών, η πηγή των εισοδημάτων τους

  • πόσο μόνιμες είναι οι συνθήκες στέγασης ενός ατόμου

  • το κράτος μέλος όπου το πρόσωπο καταβάλλει φόρους

  • οι λόγοι μετακίνησης

  • οι προθέσεις του ατόμου που βασίζονται σε όλες τις περιστάσεις και υποστηρίζονται από πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία.

Άλλα στοιχεία είναι δυνατόν επίσης να λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο οδηγός παρέχει επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα και καθοδήγηση για τις περιπτώσεις στις οποίες ο καθορισμός του τόπου κατοικίας μπορεί να είναι δύσκολος, όπως οι μεθοριακοί εργαζόμενοι, οι εποχικοί εργαζόμενοι, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι σπουδαστές, οι συνταξιούχοι, και τα μεγάλης κινητικότητας μη ενεργά άτομα.

Για παράδειγμα, εάν ένας πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου συνταξιοδοτηθεί και ζει στην Πορτογαλία και περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην Πορτογαλία, ο τόπος της «συνήθους κατοικίας» του είναι πλέον η Πορτογαλία ακόμη και εάν εξακολουθεί να κατέχει ένα σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο και να διατηρεί πολιτισμικούς και οικονομικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιστορικό

Ο οδηγός «συνήθους κατοικίας» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εγχειριδίου που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τα ιδρύματα, τους εργοδότες και τους πολίτες στον καθορισμό τίνος κράτους μέλους η νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το εγχειρίδιο διευκρινίζει επίσης τους κανόνες που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους και για άτομα που εργάζονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που εφαρμόζονται για τους εργαζομένους στις μεταφορές, ιδίως για τα μέλη του πληρώματος πτήσης και θαλάμου επιβατών.

Η δημοσίευση του πρακτικού οδηγού για τον έλεγχο συνήθους κατοικίας αποτελεί μία από τις πέντε δράσεις που προβλέπει η ανακοίνωση για την «ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των οικογενειών τους» της 25ης Νοεμβρίου (βλ. IP/13/1151 και MEMO/13/1041). Ο οδηγός είναι πλέον διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αγγλική γλώσσα (βλ. παρακάτω), και θα μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Ο τροποποιημένος οδηγός εγκρίθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στις 18 Δεκεμβρίου 2013. Το όργανο αυτό απαρτίζεται από αντιπροσώπους όλων των κρατών μελών και είναι αρμόδιο για την ερμηνεία των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων για την κοινωνική ασφάλιση που θεσπίζει ο κανονισμός EC/883/2004.

Για περισσότερες πληροφορίες

Guide on the Habitual Residence Test (Οδηγός ελέγχου της συνήθους κατοικίας)

Δικτυακός τόπος της κ. László Andor

Ακολουθήστε τον κ László Andor στο Twitter

Γίνετε συνδρομητής στο δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου newsletter on employment, social affairs and inclusion (ενημερωτικό δελτίο για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αρμόδιοι επαφής:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar