Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. oktoober 2014

Komisjon teeb ettepaneku kalapüügivõimaluste kohta Atlandi ookeanis ja Põhjameres 2015. aastal

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku kalapüügivõimaluste kohta 2015. aastal Atlandi ookeanis ja Põhjameres. Tegemist on iga-aastase ettepanekuga selle kohta, kui palju kala võivad ELi kalurid püüda peamistest kaubandusliku väärtusega kalavarudest järgmisel aastal. See on esimene kord, mil ettepanek põhineb uuel ühisel kalanduspoliitikal. Uue ühise kalanduspoliitika üks tugisambaid on kõigi kalavarude püüdmine säästvalt, nn maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel. Kui vähegi võimalik, küsitakse teadlastelt nõu, kuidas varude maksimaalse jätkusuutliku saagikuse taset saavutada. Nende kalavarude kohta, mille püügis ei tule kokku leppida kolmandate riikidega, teeb komisjon teadusnõuannete kohaselt ettepaneku suurendada või säilitada 29 kalavaru lubatud kogupüüki samal tasemel ning vähendada 40 kalavaru kogupüüki.

Paljude rahvusvaheliste partneritega jagatavate kalavarude üle peetavad läbirääkimised on veel pooleli. Seepärast on ettepanekus praegu arvuliselt esitatud umbes poolte kalavarude lubatud kogupüük. Ettepanekut täiendatakse niipea, kui läbirääkimised kolmandate riikide ja piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonidega on lõpule jõudnud.

Liikmesriikide ministrid arutavad käesolevat ettepanekut 15.–16. detsembril toimuvas kalandusnõukogus ning seda hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2015.

Ettepaneku üksikasjad

Ettepanekuga kehtestatakse ELi majandatavate kalavarude lubatud kogupüük ja püügikoormus, samuti nende kalavarude lubatud kogupüük, mida majandatakse koos kolmandate riikidega, näiteks Norraga, või piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide kaudu kogu maailma ookeanides.

Mõne ELi kalavaru kohta, mis on maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel, nagu merikurat ja stauriid Pürenee poolsaare vetes, merikeel La Manche’i lääneosas ja norra salehomaar Põhjameres, teeb komisjon ettepaneku suurendada lubatud kogupüüki. Nende varude puhul on tegemist kalamajanduse ja asjaomaste liikmesriikide ühise edulooga. Nad on näidanud, et kalavarude vastutustundlik majandamine ja maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamist taotlevate otsuste vastuvõtmine toob selles tööstusharus töötavatele inimestele ka rahalist kasu.

Samal ajal on muret tekitav mõne kalavaru halb seisukord. Iiri mere ja Kattegati väina tursavarud on jätkuvalt halvas seisukorras ja puudulikud andmed takistavad nende majandamist. La Manche’i idaosa merikeelevarud on väga väikesed. Keldi mere kilttursa- ja tursavarusid käsitlevas teadusnõuandes soovitatakse samuti lubatud kogupüüki märkimisväärselt vähendada, nii et need varud saaksid taastuda maksimaalset jätkusuutlikku saagikust tagavale tasemele. Šotimaast lääne pool paiknevad tursavarud on tõsises hävimisohus, kuna nende puhul on püütud kalade tagasiheide väga suur.

Paljude selliste varude säilimiseks on kiiresti vaja kasutusele võtta selektiivsem püügitehnika, nii et noori kalu ei püütaks välja enne, kui nad on saanud paljuneda ja kalavarusid suurendada. Eriti kiiresti tuleks seda teha kalapüügil Keldi meres ja läänepoolsetes vetes, kus on vaja suuri jõupingutusi, et rakendada teadlaste soovitatud selektiivsuse suurendamise meetmeid. Samuti aitab see meie kalandussektoril täita kohustust lossida kogu saak alates järgmisest aastast ning saavutada tasuvus keskpikas perspektiivis.

Selliste kalavarude puhul, mille suuruse hindamiseks ei ole piisavalt andmeid, kajastab komisjoni ettepanek Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu soovitust kohandada lubatud kogupüüki, seda 20% võrra vastavalt vähendades või suurendades. Lähtudes nõukogu möödunudaastasest otsusest ennetava vähendamise kohta, soovitati 26 sellise kalavaru lubatud kogupüük jätta 2014. aasta tasemele.

ELi mõne kalavaru kohta on teadusnõuanne saadud alles hiljuti või saadakse see järgnevate nädalate jooksul. Selliseid varusid käsitlevat teadusnõuannet tuleb täiendavalt analüüsida, enne kui sügise lõpul saab teha ettepaneku lubatud kogupüügi koguste kohta.

Kolmandate riikidega (Norra, Fääri saared, Gröönimaa, Island, Venemaa) jagatavate kalavarudega seoses peab Euroopa Komisjon teadusnõuandele tuginedes iga aasta lõpus ELi nimel läbirääkimisi kalakoguste üle, mida võib püüda järgmisel aastal.

Rahvusvaheliste vete kalavarude ja pika rändega liikide (nt harilik tuun) püügivõimaluste üle peab Euroopa Komisjon ELi nimel läbirääkimisi piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide raames. Tehtud otsused tuleb seejärel üle võtta ELi õigusesse.

Lisateave:

Vt lisatud tabeleid, kus on esitatud üksikasjad Atlandi ookeani ja Põhjamere kalapüügivõimaluste tänaste ettepanekute kohta.

Lubatud kogupüügid ja kvoodid:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_et.htm

Teaduslik nõuanne: kavandatud püügikvoodid põhinevad Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) ning kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) teaduslikel nõuannetel, vt:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_et.htm

Komisjoni maikuus vastuvõetud konsultatsioonidokumendile tuginedes on nõu peetud ka sidusrühmadega, vt: IP/13/487

Mitmeaastased majandamiskavad:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_et.htm

Püügipiirkondade kaart:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

MEMO/14/516

Kontaktisikud:

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post

Märkus: järgmistes tabelites on loetletud üksnes ELi kalavarud, mida ei jagata kolmandate riikidega.

Ladinakeelne nimi

Tavanimetus

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

(Vt kaart)

Lubatud kogupüük 2014. aastal

Lubatud kogupüük 2015. aastal (ettepanek)

Lubatud kogupüügi muutus: 2014-2015 (ettepanek)

Lophius

Merikuratlased

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2629

2987

13,6%

Nephrops

Norra salehomaar

IIa ( ELi veed ), Põhjameri ( ELi veed )

15499

17699

14,2%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIe

832

851

2,3%

Trachurus

Stauriid

IX

35000

59500

70,0%

Tabel 1. Kalavarud, mille lubatud kogupüüki soovitatakse suurendada

Tabel 2. Varud, mille lubatud kogupüüki ei muudeta1

Ladinakeelne nimi

Tavanimetus

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

(Vt kaart)

Lubatud kogupüük 2014. aastal

Lubatud kogupüük 2015. aastal (ettepanek)

Lubatud kogupüügi muutus: 2014-2015 (ettepanek)

Engraulis

Anšoovis

IX, X, CECAF 34.1.1

8778

8778

0,0%

Gadus morhua

Tursk

VIa, Vb…

0

0

0,0%

Lepidorhombus

Megrimid

IIa (ELi veed), IV (ELi veed)

2083

2083

0,0%

Tabel 3. Kalavarud, mille lubatud kogupüüki soovitatakse vähendada

Ladinakeelne nimi

Tavanimetus

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

(Vt kaart)

Lubatud kogupüük 2014. aastal

Lubatud kogupüük 2015. aastal (ettepanek)

Lubatud kogupüügi muutus: 2014-2015 (ettepanek)

Argentina silus

Põhjaatlandi hõbekala

V, VI, VII (ELi ja rahvusvahelised veed)

4316

3798

-12,0%

Caproidae

Hirvkala

VI, VII, VIII (ELi veed)

127509

53296

-58,2%

Clupea

Heeringas

VIa(S), VIIbc

3676

0

-100,0%

VIIghjk

22360

15652

-30,0%

VIIa

5251

4854

-7,6%

Gadus morhua

Tursk

VIIb, c, e–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

6848

2471

-63,9%

Kattegat (IIIa(S))

100

80

-20,0%

VIIa

228

182

-20,0%

Lepidorhombus

Megrimid

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

2257

1013

-55,1%

VII

17385

13814

-20,5%

VIIIabde

1716

1366

-20,4%

Lophius

Merikuratlased

VII

33516

29536

-11,9%

VIIIabde

8980

7914

-11,9%

Melanogrammus

Kilttursk

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

9479

5605

-40,9%

VIIa

1181

945

-20,0%

Merlangius

Merlang

VIII

3175

2540

-20,0%

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

292

234

-20,0%

Merluccius

Euroopa merluus

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

16266

13826

-15,0%

Euroopa merluus (kogu põhjapoolse varu lubatud kogupüük)

Kogu põhjapoolse varu lubatud kogupüük (IIIa / IIa ja IV / Vb, VI, VII, XII ja XIV / VIIIabde)

81846

78457

-4,1%

Molva dypterigia

Sinine molva

XII püügipiirkonna rahvusvahelised veed

697

558

-20,0%

Nephrops

Norra salehomaar

VIIIabde

3899

3214

-17,6%

VIIIc

67

60

-10,0%

IX ja X; CECAFi 34.1.1 ELi veed

221

199

-10,0%

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIa

1220

976

-20,0%

VIIde

5322

4597

-13,6%

VIIfg

461

420

-8,9%

Pollachius pollachius

Pollak

VII

13495

10796

-20,0%

VIIIabde

1482

1186

-20,0%

Rajidae

Railised

IIIa

47

38

-20,0%

VI, VIIa–c, VIIe–k (ELi veed)

8032

6426

-20,0%

IIa (ELi veed), IV - Põhjameri (ELi veed)

1256

1005

-20,0%

VIId

798

638

-20,0%

VIII, IX püügipiirkonna ELi veed

3420

3078

-10,0%

Solea solea

Harilik merikeel

VIId

4838

1931

-60,1%

IIIa, IIIbcd (ELi veed)

353

205

-41,9%

VIIfg

1001

652

-34,9%

VIIIab

3800

3420

-10,0%

VIIa

95

90

-5,3%

Trachurus

Harilik stauriid

VIIIc

18508

13572

- 26,7%

IIa, IVa, VI, VII, VIIIabde; Vb, XII, XIV püügipiirkonna ELi veed

115212

85732

-25,6%

Tabel 4. Märkega pm, nt varude puhul, mille kohta esitatakse nõuanne hiljem

Ladinakeelne nimi

Tavanimetus

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

(Vt kaart)

Lõplik lubatud kogupüük 2014. aastal

Lepidorhombus

Megrimid

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

4074

Lophius

Merikuratlased

IIa (ELi veed), Põhjameri (ELi veed)

7833

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

4432

Melanogrammus

Kilttursk

Vb, VIa

3988

Merlangius

Merlang

VIIb–k

20668

Nephrops

Norra salehomaar

VII

20989

Vb (ELi ja rahvusvahelised veed), VI

15287

Tabel 5. Kalavarud, mille lubatud kogupüügi määramine on delegeeritud ühele liikmesriigile

Ladinakeelne nimi

Tavanimetus

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

(Vt kaart)

Vastutav liikmesriik

Clupea

Heeringas

VIa Clyde

Ühendkuningriik

Trachurus

Harilik stauriid

CECAF(Kanaari saared)

Hispaania

CECAF(Madeira)

Portugal

X, CECAF(Assoorid)

Portugal

Penaeus

Viburhännakud

Prantsuse Guajaana

Prantsusmaa

Merlangius

Merlang

IX ,X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

Portugal

1 :

See tabel ei hõlma kalavarusid, mis on esitatud nõukogu ja komisjoni ühisavalduses „Konkreetsed piiratud andmetega kalavarud” (vt nõukogu dokument PECHE 13, 5232/14). Piiratud andmetega kalavarude lubatud kogupüük, mis on esitatud selles avalduses, jääb veel neljaks aastaks samale tasemele, välja arvatud juhul, kui märgatakse, et mõne kõnealuse varu seisukord selle ajavahemiku jooksul oluliselt muutub.


Side Bar