Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 oktober 2014

Concentraties: Commissie geeft Liberty Global toestemming voor overname Nederlandse kabelaar Ziggo - onder voorwaarden

Na een diepgaand onderzoek heeft de Europese Commissie, op grond van de EU-concentratieverordening, Liberty Global toestemming gegeven voor zijn geplande overname van het Nederlandse kabeltelevisiebedrijf Ziggo. Die toestemming is wel afhankelijk gesteld van de uitvoering van een pakket toezeggingen. De Commissie maakte zich zorgen dat de concentratie - in de oorspronkelijk aangemelde vorm - de concurrentie zou verstoren doordat twee nauwe concurrenten en belangrijke bronnen van concurrentie op de Nederlandse markt voor premium betaalfilmzenders zouden verdwijnen. Bovendien zou de afnemersmacht van Liberty Global tegenover televisiezenders daardoor zo sterk zijn toegenomen dat het bedrijf innovatie in het aanbod van audiovisuele content via Internet (de zogeheten Over-the-Top (OTT)-diensten) kon belemmeren. Om deze bezwaren weg te nemen, heeft Liberty Global aangeboden om Film1, haar premium betaalfilmzender, te verkopen. Verder zegde Liberty Global toe om een eind te maken aan clausules in overeenkomsten over zenderdoorgifte die omroepen beperken in hun mogelijkheden om hun zenders en content via het Internet aan te bieden. Ook zal het de komende acht jaar dit soort clausules niet opnemen in nieuwe overeenkomsten over zenderdoorgifte. Met deze toezeggingen konden de bezwaren van de Commissie worden weggenomen.

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "De toezeggingen die Liberty Global heeft gedaan, zorgen ervoor dat de Nederlandse consumenten geen nadeel zullen ondervinden van de overname van Ziggo. Bij het bekijken van audiovisuele content zullen zij de voordelen blijven genieten van innovatieve diensten en een innovatief aanbod."

Met de concentratie gaan de nummers één en twee onder de Nederlandse kabelexploitanten samen. Beide ondernemingen zijn in Nederland in andere geografische regio's actief en concurreren dus niet om dezelfde consumenten. De concentratie zal aan deze situatie niets veranderen.

Wel zouden met de concentratie - in de oorspronkelijk aangemelde vorm - de twee enige lineaire premium betaalfilmzenders in Nederland zijn samengegaan: Film1 en HBO Nederland. Daarmee had Liberty Global de wholesaletarieven voor deze zenders kunnen verhogen voor concurrerende retailbetaaltelevisiebedrijven zoals KPN. Bovendien zou Liberty Global in een positie gekomen zijn dat het met name kon weigeren om Film1 aan concurrerende retailers te leveren, waardoor dus het aanbod aan content dat die concurrenten consumenten kunnen aanbieden, zou verschralen.

Verder vond de Commissie dat het samengaan van de kabeldekking van Ziggo en Liberty Global, die samen ongeveer 90% van Nederland dekken en momenteel goed zijn voor tussen 60% en 70% van de Nederlandse betaaltelevisieabonnementen, Liberty Global meer afnemersmacht zou bieden tegenover televisiezenders, met name Nederlandse televisiezenders. De Commissie vreesde dat Liberty Global hiermee de mogelijkheid kreeg om de ontwikkeling te hinderen van innovatieve audiovisuele OTT-diensten die televisiezenders willen opstarten of waarvoor zij content leveren. OTT-diensten vormen een grote bedreiging voor het traditionele betaaltelevisiemodel. De Nederlandse markt wordt nu al gekenmerkt door het bestaan van overeenkomsten met televisiezenders, met name met Liberty Global, die de mogelijkheden voor televisiezenders beperken om dit soort OTT-diensten aan te bieden. Met de concentratie zouden de mogelijkheden voor Liberty Global worden versterkt om televisiezenders dit soort restricties op te dringen, met name door aan doorgifte van televisiezenders via haar kabelnetwerk voor betaaltelevisie de eis te verbinden dat zenders beloven hun OTT-activiteiten te beperken.

Om al deze redenen maakte de Commissie zich zorgen dat de concentratie - in haar oorspronkelijk aangemelde vorm - tot hogere tarieven voor premium betaalfilmzenders had geleid en de OTT-innovatie had beperkt - ten koste van de Nederlandse consumenten.

De toezeggingen

Om deze bezwaren weg te nemen heeft Liberty Global toezeggingen aangeboden met twee bestanddelen.

Allereerst heeft Liberty Global, om daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse wholesalemarkt voor premium betaalfilmzenders te behouden, toegezegd om zijn Film1-zender van de hand te doen aan een externe overnemer. Voorts beloofde Liberty Global om Film1 drie jaar lang door te geven op haar betaaltelevisienetwerk. Dit moet zorgen voor voldoende concurrentie op de wholesalemarkt voor premium betaalfilmzenders. Film1 blijft zo namelijk een levensvatbare concurrent op de markt.

In de tweede plaats heeft Liberty Global voor audiovisuele OTT-diensten toegezegd om clausules in bestaande overeenkomsten met televisiezenders voor zenderdoorgifte stop te zetten die (direct of indirect) de mogelijkheden van omroepen beperken om via eigen OTT-diensten of audiovisuele OTT-diensten van derden hun zenders en hun content aan te bieden. Ook zegde Liberty Global toe om acht jaar lang geen overeenkomsten voor zenderdoorgifte te sluiten die dit soort clausules bevatten. Om voorts te vermijden dat deze toezegging wordt ondergraven door congestie te laten ontstaan op interconnectiepunten waarlangs door audiovisuele OTT-diensten gegenereerd internetverkeer naar het internetnetwerk van Liberty Global zou lopen - en zo uiteindelijk naar internetabonnees van Liberty Global - heeft Liberty Global zich ertoe verbonden voldoende interconnectiecapaciteit te behouden via ten minste drie congestievrije routes op zijn Nederlandse internetnetwerk, waarvan minstens één bij een grote transitprovider.

Met deze toezeggingen worden de mededingingsbezwaren van de Commissie weggenomen, zeker gelet op de ontwikkelingen waarvoor OTT-diensten hebben gezorgd bij de levering van televisiecontent aan consumenten. De conclusie van de Commissie was dan ook dat de transactie, dankzij de aanpassingen die werden toegezegd, niet langer mededingingsbezwaren opleverde. Dit besluit is wel afhankelijk gesteld van de volledige naleving van de gedane toezeggingen.

Achtergrond

De transactie werd op 14 maart 2014 bij de Commissie aangemeld. Op 8 mei 2014 is de Commissie een diepgaand onderzoek begonnen (zie IP/14/540). Op 25 juni 2014 besloot de Commissie de transactie niet voor onderzoek te verwijzen naar de Nederlandse mededingingsautoriteit (zie IP/14/726). In juli deed Liberty Global een eerste reeks toezeggingen en in augustus versterkte zij haar aanbod, om rekening te houden met de opmerkingen die bij de markttest waren ingekomen. Tijdens de hele procedure heeft de Commissie steeds nauw samengewerkt met de Nederlandse mededingingsautoriteit.

De ondernemingen

UPC en Ziggo zijn allebei kabeltelevisiebedrijven en leveren vaste en mobiele telecomdiensten aan eindgebruikers in Nederland. UPC is een dochteronderneming van Liberty Global plc, een internationaal kabeltelevisiebedrijf met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Momenteel zijn er nog twee andere concentratiezaken waarin een fase II-onderzoek loopt. In de eerste zaak gaat het om de plannen van Liberty Global om een zeggenschapsbelang te verwerven in De Vijver Media (zie IP/14/1029). In die zaak is de termijn voor een besluit 5 februari 2015. In de tweede zaak onderzoekt de Commissie een transactie in de sector orthopedische implantaten en aanverwante chirurgische producten waarbij Zimmer sectorgenoot Biomet wil overnemen (zie IP/14/1091). Hier moet het eindbesluit vallen tegen 11 maart 2015.

Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie beschikbaar in het publieke zaakregister van de Commissie, onder zaaknummer M.7000.

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine ))

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Voor het publiek: Europe Direct - tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e-mail


Side Bar