Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. oktobra 2014

Kljub spodbudnim znakom gospodarskega okrevanja MSP v letu 2013 še vedno v težavnem položaju

Leta 2013 so bile gospodarske razmere za mala in srednja podjetja (MSP) v večini držav članic še vedno izziv. Gospodarski rezultati kažejo na okrevanje, vendar je neenakomerno in še nima stabilne usmeritve. To so sklepi letnega pregleda uspešnosti MSP in informativna gradiva „Small Business Act“ (SBA) za posamezne države, ki jih je danes objavila Evropska komisija. V letu 2013 sta število MSP in njihova dodana vrednost presegala raven pred krizo leta 2008, vendar je bilo zaposlovanje v MSP še vedno daleč pod to vrednostjo, saj je bilo število zaposlenih manjše za 1,9 milijona, kar je 2,16 % pod ravnjo iz leta 2008. Poleg tega medletni razvoj dogodkov zahteva nadaljnjo previdnost. V letu 2013 se je dodana vrednost še naprej večala, in sicer za 1,1 %, vendar to pomeni stalno upočasnjevanje v primerjavi s stopnjami rasti v predhodnih letih, tj. 1,5 % leta 2012 in 4,2 % leta 2011. Zaradi splošne šibke gospodarske rasti in padajoče inflacije v gospodarstvu EU sta se zmanjšala tudi število MSP in obseg njihove delovne sile, in sicer za 0,9 % oziroma 0,5 %(MEMO/14/549).

Komisar za industrijo in podjetništvo Ferdinando Nelli Feroci je povedal: „Nenehne težave, s katerimi se soočajo MSP, kažejo na dejstvo, da si morajo EU in države članice še naprej prizadevati za izboljšanje poslovnega ozračja. Mala in srednja podjetja potrebujemo za ustvarjanje novih delovnih mest, iz danes objavljeni kazalnikov pa je razvidno, da je treba storiti več za odpravo ovir, kot so težave pri dostopu do finančnih sredstev, če želimo doseči trajnostno rast pri malih in srednjih podjetjih po vsej EU.“

Uspešnost MSP se znatno razlikuje glede na velikost, sektorje in države

Gonilna sila za ponovno izboljšanje dodane vrednosti so v veliki meri srednja podjetja in mikropodjetja, mala podjetja pa še vedno zaostajajo za ravnjo pred krizo. Podjetja vseh velikostnih razredov zaposlujejo manj delavcev kot leta 2008, vendar pa je skupina mikropodjetij zabeležila največje relativno zmanjšanje (–4,2 %).

Kriza je najbolj prizadela MSP v sektorjih gradbeništva in proizvodnje, in sicer je vztrajen upad dodane vrednosti od leta 2008 do leta 2013 skupaj dosegel –22 % oz. –2,9 %, medtem ko so se sektor poslovnih storitev, informacijski in komunikacijski sektor ter sektor nepremičnin izkazali za najbolj dinamične in so z najvišjimi stopnjami rasti (7 %, 9 % oz. 15 %) presegli ravni pred krizo.

Med državami članicami EU so se pojavile izrazite razlike:

V vodilni skupini so Nemčija, Avstrija, Švedska, Belgija, Malta, Luksemburg, Združeno kraljestvo in Francija. V tej skupini sta zaposlovanje in dodana vrednost MSP popolnoma okrevala in celo presegla ravni iz leta 2008, čeprav se stabilnost tega razvoja med državami razlikuje. Splošno trdno rast dodane vrednosti v državah v tej skupini pa ne dopolnjuje enako trdna rast zaposlovanja. Samo nemška MSP so sporočila stopnjo zaposlovanja, ki je bila v letu 2013 za 10 % ali več višja kot v letu 2008.

Na drugi strani lestvice pa je skupina, ki vključuje deset držav: Grčija, Španija, Portugalska, Hrvaška, Ciper, Irska, Romunija, Slovenija, Latvija in Madžarska. Raven dodane vrednosti, ki so jo MSP ustvarila v letu 2013, je bila 10 % (ali več) pod ravnjo v letu 2008.

Izboljšanje poslovnega ozračja za MSP – napredek pri izvajanju SBA

Ukrepi, priporočeni v okviru vodilnega programa politike za mala in srednja podjetja „Small Business Act“ (SBA), so se v obdobju 2013/2014 v državah članicah EU-28 še naprej enakomerno izvajali. Najvišjo stopnjo izvajanja so tako v obdobju 2013/2014 kot v dveh predhodnih letih dosegli ukrepi na področjih dostopa do finančnih sredstev, podjetništva, znanja in inovacij, odzivne uprave in internacionalizacije, pri čemer je edina izjema internacionalizacija, ki je v tem referenčnem obdobju 2013/2014 zamenjala področje „najprej pomisli na male“. Glavni poudarek politike v obdobju 2013/2014 je bil zlasti na izboljšanju dostopa do finančnih sredstev za MSP, kar predstavlja več kot četrtino (26 %) novih ukrepov politike, izvedenih v letih 2013/2014. Temu so sledila področja podjetništva, znanja in inovacij, odzivne uprave in internacionalizacije.

Obeti za leti 2014 in 2015: previdno optimistični, vendar veliko tveganj

Dodana vrednost, ki jo ustvarijo MSP v EU, se bo po pričakovanjih povečala za 2,8 % v letu 2014 in 3,4 % v letu 2015. Pričakuje se tudi povečanje zaposlovanja v MSP, in sicer za 0,1 % v letu 2014 in 0,7 % v letu 2015. To pomeni neto povečanje za približno 740 000 delovnih mest v MSP, kar še vedno ni dovolj za popolno povrnitev nastalih izgub od leta 2008.

Lani je okrog 21,6 milijona MSP v nefinančnem sektorju po vsej EU-28 zaposlovalo 88,8 milijona ljudi in ustvarilo 3 666 bilijonov evrov dodane vrednosti.

Kaj je pregled uspešnosti MSP?

Pregled uspešnosti MSP analizira napredek evropskih držav pri izvajanju akta „Small Business Act“ (SBA), Evropska komisija pa ga objavi enkrat na leto. Cilj SBA, sprejet leta 2008 in revidiran leta 2011, je ustvariti enake konkurenčne pogoje za MSP po vsej EU ter izboljšati upravno in zakonodajno okolje, da lahko podjetja v celoti izkoristijo svoj potencial za ustvarjanje novih delovnih mest in za rast. SBA ima trdno upravljavsko strukturo, pri čemer so v ospredju poslovne organizacije in vlade držav članic. Komisija hkrati vsako leto objavi tudi informativna gradiva SBA za posamezne države, ki so pripravljena na podlagi najrazličnejših kazalnikov uspešnosti (za informativna gradiva SBA za posamezne države glej MEMO).

Več informacij:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

Kontakti:

Miguel Sagredo (+32 22968589)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar