Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. října 2013

Dohoda o Evropském námořním a rybářském fondu: investice do udržitelné budoucnosti

Evropská komise uvítala dnešní hlasování v Evropském parlamentu týkající se Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF) na období let 2014–2020. Toto hlasování je zásadním krokem, který by měl do konce tohoto roku vyústit v politickou dohodu, jež by umožnila zprovoznění fondu od ledna 2014.

Komise s potěšením konstatuje, že Evropský parlament zamítl veřejnou podporu na konstrukci plavidel a stanovil jasná omezení veřejných finančních prostředků, které mohou členské státy vyčlenit na loďstvo.

Evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová přivítala výsledek hlasování: „S celkovým výsledkem hlasování jsem spokojena. Vítám zejména rozhodnutí, kterým se zamítá vynakládání prostředků daňových poplatníků EU na budování nových rybářských plavidel a kterým se stanoví maximální výše finančních prostředků, jež mohou členské státy vyčlenit na rybářské loďstvo. EMFF se tak bude moci zaměřit na finanční projekty podporující udržitelnou budoucnost pro odvětví rybolovu a pobřežní komunity. Vítám rovněž rozhodnutí Parlamentu, na jehož základě by měla být všem zúčastněným stranám poskytnuta taková podpora, která by jim umožnila účastnit se aktivit v rámci poradních sborů.“

Fond bude podporovat provádění nedávno přijaté reformy společné rybářské politiky (SRP), zejména obnovení rybí populace, snížení dopadu rybolovu na mořské prostředí a postupné odstraňování výmětů představujících zbytečné plýtvání. Zvýší investice do drobného rybolovu a akvakultury, které představují zdroje pro budoucí růst, a podpoří modernizaci shromažďování údajů o rybolovu, aby se umožnilo přijímání rozhodnutí založených na spolehlivých důkazech. Zintenzivní rovněž podporu Evropské unie ve prospěch programů kontroly rybolovu s cílem zajistit dodržování pravidel o zodpovědném a udržitelném rybolovu.

Fond bude navíc spolufinancovat projekty, na něž budou souběžně vyčleněny prostředky z vnitrostátních zdrojů financování, přičemž každý členský stát obdrží z celkového rozpočtu určitý podíl. Členské státy vypracují operační program a upřesní, jakým způsobem plánují přidělené prostředky využít. Jakmile tento program Komise schválí, vnitrostátní orgány rozhodnou, které projekty chtějí podpořit.

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar