Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

 Brusel 7. února 2013

Žlutá karta Komise za nadsazování poplatků za přestupy hráčů a za nerovné podmínky ve fotbale

Fotbalové kluby utratí přibližně 3 miliardy EUR ročně za přestupy hráčů, ale jen velmi málo z této částky se dostane k menším klubům nebo amatérským sportovcům, zjistila dnes zveřejněná studie Evropské komise. Počet přestupů v evropské kopané se v období 1995–2011 více než ztrojnásobil, zatímco částky, které kluby zaplatily na poplatcích za přestupy, se zvýšily sedminásobně. Většina výdajů však připadá pouze na malý počet klubů s nejvyššími příjmy nebo klubů, za nimiž stojí movití investoři. Tato situace přispívá ke zvyšování nerovnováhy mezi bohatými a chudými kluby, neboť k menším klubům a do amatérského sportu, tedy k inkubátorům nových talentů, se dostanou necelá 2 % z částky za přestupové poplatky. Úroveň přerozdělování prostředků, které by měly hradit náklady na trénink a výchovu mladých hráčů, nepostačuje menším klubům k tomu, aby se rozvíjely a dokázaly prosadit v soutěžích, které jsou stále doménou největších klubů.

„Evropská komise plně uznává právo sportovních orgánů stanovovat pravidla pro přestupy hráčů. Naše studie však ukazuje, že současná pravidla nezajišťují ve fotbale spravedlivou rovnováhu a ani zdaleka nevytvářejí rovné podmínky pro účast v ligových nebo pohárových zápasech. Potřebujeme takový systém přestupů, který bude přispívat k rozvoji všech klubů a mladých hráčů,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka odpovědná za sport.

Přestupová pravidla stanovují sportovní řídící orgány – například FIFA v kopané a FIBA pro košíkovou. Elektronický systém TMS (Transfer Matching System) mezinárodní fotbalové federace FIFA, který používá 4 600 klubů po celém světě, zvýšil transparentnost mezinárodních přestupů, větší aktivitu je však třeba vyvinout na národních úrovních. Zpráva konstatuje, že současný systém nadále zvýhodňuje především nejbohatší kluby, hvězdné hráče a jejich agenty.

Autoři dokumentu tedy doporučují, aby FIFA a národní fotbalové svazy přijaly pravidla, která zajistí přísnější kontroly nad finančními transakcemi, a aby byla zavedena „fair play daň“ na poplatky za přestupy přesahující částku, na které se dohodnou sportovní řídící orgány a kluby: tím by se mělo dosáhnout lepšího přerozdělování prostředků mezi bohatými a chudšími kluby.

Studie také navrhuje, aby se stanovil limit na počet hráčů v klubu, přezkoumala otázka „vlastnictví třetí stranou“, kdy agent vlastně pronajímá hráče klubu, a aby se ukončily smluvní praktiky, které neúměrně nadsazují výši poplatků za přestupy, například když klub prodlouží ochrannou lhůtu, během které nemohou hráči bez jeho souhlasu přestoupit. Zpráva rovněž vyzývá k plnému uplatňování fair play pravidel Unie evropských fotbalových asociací v oblasti financí a k posílení „mechanismů solidarity“, které podpoří rozvoj mladých hráčů a zvýší jejich ochranu. Autoři studie vyzývají sportovní orgány, aby zlepšily spolupráci s donucovacími orgány a bojovaly proti praní špinavých peněz a korupci.

Další kroky

Výsledky této studie prozkoumá skupina odborníků EU zabývajících se „dobrou správou v oblasti sportu“ na svém příštím zasedání, jež se bude konat v dubnu 2013. Tuto skupinu, která se také zabývá problémem manipulace s výsledky zápasů, tvoří národní odborníci a pozorovatelé z FIFA a UEFA, z Asociace evropských profesionálních fotbalových soutěží, Evropské klubové asociace a z Mezinárodní federace profesionálních fotbalových hráčů. Skupina by měla ještě před koncem tohoto roku podat zprávu o svých zjištěních ministrům sportu členských států EU.

Souvislosti

Fotbalový trh práce je velmi roztříštěný: existuje „primární trh“ s malým počtem hvězdných hráčů a sekundární trh, na kterém figurují profesionální nebo poloprofesionální hráči, kteří nevydělávají horentní částky a často se potýkají s kariérními problémy, zejména v závěru své aktivní sportovní dráhy.

Aby se zlepšily podmínky pro spravedlivou a vyváženou hospodářskou soutěž mezi kluby prostřednictvím rovnoměrnějšího a spravedlivějšího přerozdělování prostředků, tato studie navrhuje:

i) prosadit „fair play daň“ z poplatků za přestupy přesahující určitou částku, aby se podpořilo lepší přerozdělování prostředků mezi bohaté a méně majetné kluby. Cílem těchto odvodů je nastolit určitou konkurenční rovnováhu mezi kluby. Práh, sazba a použití této „daně“ by měly být stanoveny mezinárodními fotbalovými orgány ve spolupráci s kluby;

ii) lépe informovat o pohybu hráčů, aby se zajistilo, že klubům bude vyplaceno příslušné solidární odškodnění a že kluby znají svá práva;

iii) zavést limity na počet hráčů v klubu;

iv) regulovat mechanismus půjčování hráčů;

v) řešit otázku „vlastnictví práv hráčů třetí stranou“ přijetím pravidel, která ochrání jak integritu a svobodu hráčů, tak spravedlnost sportovních soutěží. Pravidla by neměla nepřiměřeně bránit investicím ve sportu a měla by být slučitelná s předpisy EU o volném pohybu kapitálu;

vi) podporovat fair play pravidla v oblasti financí, aby si kluby uvědomily, že nemohou mít větší výdaje než příjmy;

vii) řešit nestabilitu družstev v košíkové.

Pokud jde o omezení nadsazených poplatků za přestupy hráčů, studie doporučuje:

i) zabránit klubům v prodlužování „ochranné lhůty“, během které hráč potřebuje k přestupu souhlas klubu, neboť tato praktika nadsazuje poplatky za přestup (smlouvy se běžně chrání po dobu tří let až do věku 28 let, po dobu dvou let u starších hráčů);

ii)„výkupní“ klauzule v hráčských smlouvách by měly být přiměřené.

Ve svém sdělení z roku 2011 s názvem „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ Komise uvádí, že přestupy hráčů zpravidla neuniknou veřejné pozornosti kvůli otázkám legality příslušných aktů a transparentnosti finančních toků. V lednu 2012 Komise zahájila studii týkající se přestupů hráčů s cílem získat podrobný přehled o hospodářských a právních aspektech přestupových systémů v týmových sportech v Evropě, se zvláštním zaměřením na fotbal a košíkovou. Studii provedla poradenská společnost KEA European Affairs (Belgie) a Centrum pro právní a ekonomické aspekty sportu při univerzitě v Limoges (Francie).

Zveřejnění studie přichází 17 let po rozhodnutí Soudního dvora ve věci Bosman, které vedlo k zásadním změnám v organizaci profesionálního fotbalu v Evropě a ve světě tím, že odstranilo překážky volného pohybu hráčů, a 12 let po neformální dohodě mezi Komisí, FIFA a UEFA, která vedla k přepracování pravidel pro přestupy hráčů v oblasti profesionálního fotbalu.

Evropská komise navrhla vyčlenit na sport kapitolu v rámci programu Erasmus pro všechny, což je program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Navrhovaný rozpočet na sport pro období 2014 až 2020 obnáší průměrně 34 milionů EUR ročně. Podpory se dostane nadnárodním projektům zaměřeným na povzbuzení výměny know-how a osvědčených postupů, nekomerčním evropským sportovním událostem většího významu a studiím a statistickým pracím zaměřeným na rozšiřování poznatkové báze pro utváření politiky v oblasti sportu. Hlavními příjemci budou veřejné instituce a organizace občanské společnosti, které působí na nejnižších úrovních sportu. V současnosti Komise v oblasti sportu podporuje řadu přípravných iniciativ: patří sem také pět panevropských projektů zaměřených na zvýšení spolupráce v oblasti řešení problému manipulace s výsledky zápasů.

Více informací

Shrnutí:

Úplné znění studie (EN)

Úplné znění studie (FR

Internetové stránky Evropské komise o sportu

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar