Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. syyskuuta 2013

Komission uusi Avoin koulutus ‑aloite vauhdittaa innovaatioita ja digitaalisia taitoja kouluissa ja yliopistoissa

Yli 60 prosenttia EU:n yhdeksänvuotiaista käy kouluja, joita ei vielä ole varustettu digitaalisesti. Euroopan komissio esittelee tänään Avoin koulutus ‑toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on puuttua tähän ja muihin digitaaliongelmiin, jotka estävät kouluja ja yliopistoja tarjoamasta korkealaatuista koulutusta ja digitaalisia taitoja, joita 90 prosenttia työpaikoista edellyttää vuoteen 2020 mennessä. Aloitteen vauhdittamiseksi komissio avaa tänään uuden verkkosivuston Open Education Europa, joka antaa opiskelijoille, opettajille ja koulutuslaitoksille mahdollisuuden jakaa vapaasti käytettäviä avoimia oppimisresursseja.

EU-maiden oppilaista 50–80 prosenttia ei käytä koskaan digitaalisia oppikirjoja, harjoitusohjelmistoja, yleisradio-/podcast-lähetyksiä, simulaatioita tai oppimispelejä. Useimmat perus- ja keskiasteen opettajista eivät pidä itseään ”digitaalisesti pätevinä” tai kykenevinä opettamaan digitaalisia taitoja tehokkaasti, ja 70 prosenttia haluaisi lisää koulutusta tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Oppilailla Latviassa, Liettuassa ja Tšekissä on todennäköisimmin internetyhteys koulussa (yli 90 %), mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin Kreikassa ja Kroatiassa (noin 45 %).

Myös korkea-asteen koulutuksella on digitaalihaasteensa: samalla kun EU:n opiskelijoiden määrä nousee merkittävästi tulevan vuosikymmenen aikana, yliopistojen on tarpeen mukauttaa perinteisiä opetusmenetelmiä ja tarjota yhdistelmä lähiopetusta ja verkossa tapahtuvia oppimismahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi verkossa avoimet massakurssit eli MOOC-kurssit (Massive Open Online Courses), jotka antavat yksilöille mahdollisuuden koulutukseen missä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella. Monet yliopistot eivät kuitenkaan ole valmiita tähän muutokseen.

Avoin koulutus ‑aloite on koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun ja digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin yhteinen aloite, jossa keskitytään kolmeen keskeiseen osa-alueeseen:

  • luodaan innovoinnin mahdollisuuksia organisaatioille, opettajille ja oppijoille

  • lisätään avointen oppimisresurssien (Open Educational Resources, OER) käyttöä ja varmistetaan, että julkisella rahoituksella tuotettu oppimateriaali on kaikkien saatavilla, ja

  • parannetaan tieto- ja viestintäteknistä infrastruktuuria ja verkkoyhteyksiä kouluissa.

”Koulutusympäristö on muuttumassa dramaattisesti, niin kouluissa ja yliopistoissa kuin laajemminkin: avoimeen teknologiaan perustuva koulutus on pian kaikenikäisille välttämättömyys, eikä enää hyvä lisä. Meidän on tehtävä enemmän varmistaaksemme, että erityisesti nuoret saavat ne digitaaliset taidot, joita he tulevaisuudessa tarvitsevat. Ei riitä, että ymmärtää, miten sovellusta tai ohjelmaa käytetään; tarvitsemme nuoria, jotka osaavat luoda omia ohjelmiaan. Avoin koulutus ‑aloitteessa on kyse siitä, että avarretaan mieliä uusille oppimismenetelmille, jotta kansalaisista tulisi helpommin työllistettäviä, luovempia, innovatiivisempia ja yrittäjähenkisempiä,” totesi komissaari Vassiliou.

Varapuheenjohtaja Kroes kertoi puolestaan, että hänen ideansa on, että jokainen luokkahuone olisi digitaalisesti varustettu vuoteen 2020 mennessä. ”Koulutuksen täytyy liittyä todelliseen elämään; se ei voi olla oma rinnakkainen maailmansa. Nuoret haluavat käyttää digitaalista teknologiaa kaikilla elämänalueilla. He tarvitsevat digitaalisia taitoja työpaikan saamiseksi. Kaikkien Euroopan koulujen ja yliopistojen, eikä vain joidenkin niistä, on otettava tämä todellisuus huomioon.”

Avoin koulutus ‑aloitteeseen liittyviä aloitteita rahoitetaan tuella, joka saadaan EU:n uudesta koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevasta Erasmus+-ohjelmasta ja uudesta tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta Horisontti 2020 sekä EU:n rakennerahastoista. Esimerkiksi Erasmus+-ohjelma tarjoaa rahoitusta koulutuksen tarjoajille liiketoimintamallien mukauttamiseksi teknologian muutokseen ja opettajien täydennyskoulutuksen tukemiseksi avointen verkkokurssien avulla. Kaikki Erasmus+-ohjelmasta tuettava oppimateriaali tulee olemaan vapaasti yleisön saatavilla avoimien lisenssien mukaisesti.

Taustaa

Elämme verkottuneissa yhteiskunnissa, joissa yhä useammat kaikenikäiset ihmiset käyttävät digitaalista teknologiaa päivittäisessä elämässään. Kouluun mennessään monet lapsista kuitenkin astuvat järjestelmään, joka ei heijasta tätä päivittäistä todellisuutta.

Verkkoympäristö muuttaa tapoja, joilla koulutusta resurssoidaan, tarjotaan ja käytetään. Seuraavien kymmenen vuoden aikana e-Learning-markkinoiden ennustetaan joidenkin lähteiden mukaan kasvavan viisitoistakertaisesti, mikä olisi noin 30 prosenttia koko koulutusmarkkinoista. Tämän kehityskulun hyötyjen olisi oltava kaikkien eurooppalaisten saatavilla.

Kouluttajien ja päättäjien olisi oltava mukana muovaamassa tätä muutosta eikä vain annettava sen tapahtua.

Äskettäin tehdyssä kyselytutkimuksessa tieto- ja viestintätekniikan käytöstä kouluissa havaittiin, että vain yksi neljästä yhdeksänvuotiaasta käy ”digitaalisesti hyvin varustettua koulua”, jossa on uudenaikaiset laitteet, nopea laajakaistayhteys (yli 10 Mbit/s) ja hyvä ”verkottuneisuus” (verkkosivusto, sähköposti oppilaille ja opettajille, lähiverkko, virtuaalinen oppimisympäristö). Vain puolet 16-vuotiaista käy tällaista ”digitaalisesti hyvin varustettua koulua", ja 20 prosenttia toisen asteen opiskelijoista ei ole koskaan tai lähes koskaan käyttänyt tietokonetta oppitunneilla.

Avoin koulutus ‑aloitteen vaikutusta vahvistetaan suosituksilla, jotka korkea-asteen koulutuksen uudistamista käsittelevän korkean tason työryhmän on määrä julkistaa ensi kesänä. Tämä työryhmä, jonka on perustanut komissaari Vassiliou ja jonka puheenjohtajana toimii Irlannin entinen presidentti Mary McAleese, arvioi parhaillaan sitä, miten korkea-asteen koulutuksessa voidaan parhaiten hyödyntää uusia opetuksen ja oppimisen muotoja.

Tämä aloite liittyy myös suureen koalitioon digitaalialan työpaikkojen edistämiseksi (Grand Coalition for Digital Jobs), joka on sidosryhmäfoorumi, joka käsittelee tieto- ja viestintäteknisten taitojen puutteita ja niitä jopa 900 000:ta tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää avointa työpaikkaa, jotka ovat täyttämättä.

Lisätietoja

MEMO/13/813 Avoin koulutus – Usein kysyttyä

Tiedonanto: Avoin koulutus: innovatiivisia opetus- ja oppimismahdollisuuksia kaikille uuden teknologian ja avointen oppimisresurssien avulla.

Komission vksiköiden valmisteluasiakiria: Analysis and mapping of innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources in Europe.

Euroopan komissio: Education and training

Digital Agenda and Education

Digitaalisia taitoja ja työpaikkoja käsittelevä komission verkkosivusto

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Neelie Kroes website

Twitter: @VassiliouEU ja @NeelieKroesEU

Yhteystiedot:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar