Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. augusta 2013

Životné prostredie: Nové nariadenie o biocídoch zvyšuje ochranu ľudského zdravia a životného prostredia

Nové nariadenie o biocídnych výrobkoch, ktoré sa začne uplatňovať od 1. septembra, výrazne zvýši bezpečnosť a zjednoduší postup povoľovania biocídov, ktoré sa používajú v EÚ a uvádzajú na jej trh. Biocídy sú chemikálie používané na potlačenie výskytu škodlivých organizmov, ako sú škodcovia a mikróby (t.j. plesne a baktérie), vrátane repelentov hmyzu, dezinfekčných činidiel a priemyselných chemikálií, ako sú antivegetatívne nátery lodí a látky na koznzerváciu materiálu.

Nové nariadenie je pre vnútorný trh prelomovým, keďže umožňuje vyžiadanie povolenia biocídnych výrobkov na úrovni EÚ, čím sa odvetviu umožní uvádzať svoje výrobky priamo na celý trh EÚ. Odhaduje sa, že zjednodušené a efektívnejšie povoľovanie výrobkov, výmena údajov, ako aj dátové požiadavky prinesú tomuto odvetviu v priebehu desiatich rokov celkovú úsporu nákladov na úrovni 2,7 miliardy eur.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Toto nariadenie je ďalším krokom k zabezpečeniu, aby boli v rámci EÚ dostupné len bezpečné, schválené výrobky. Zjednodušené postupy povoľovania prinesú spoločnostiam výrazný hospodársky úžitok a zároveň zaistia občanom vysokú mieru ochrany životného prostredia.“

Novými ustanoveniami sa takisto obmedzuje testovanie na zvieratách tým, že sa zavádza povinnosť výmeny údajov a podporuje flexibilnejšia a inteligentnejšia koncepcia testovania. Špecializovaná IT platforma (Register pre biocídne výrobky), ktorá sa aktuálne používa na podávanie žiadostí a zaznamenávanie rozhodnutí, bude teraz slúžiť aj na šírenie informácií verejnosti.

Toto nové nariadenie bolo zároveň prvým legislatívnym predpisom obsahujúcim novú definíciu nanomateriálov podľa Komisie.

Európska chemická agentúra (ECHA) bude podľa nového nariadenia poskytovať Komisii a členským štátom vedeckú a technickú podporu. Medzi jej úlohy patrí okrem iného poskytovanie stanovísk k schvaľovaniu účinných látok a povoľovaniu biocídnych výrobkov na úrovni EÚ. Očakáva sa, že celkový počet stanovísk agentúry ECHA porastie z 80 v roku 2014 na 300 v roku 2020.

Súvislosti

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh bola prijatá v roku 1998. Podľa tejto smernice mali členské štáty príslušné pravidlá transponovať do vnútroštátnej legislatívy do 14. mája 2000. Cieľom smernice o biocídnych výrobkoch je harmonizácia európskeho trhu s biocídnymi výrobkami a ich účinnými látkami. Zároveň má zabezpečiť vysokú mieru ochrany ľudí, zvierat a životného prostredia.

Nové nariadenie o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 bolo prijaté 22. mája 2012 a uplatňuje sa od 1. septembra 2013. Uvedená smernica sa ním ruší a nahrádza.

Od jeho prijatia Európska komisia prijala viacero vykonávacích opatrení na umožnenie riadneho uplatňovania nariadenia.

Ďalšie informácie:

Webová stránka Komisie o biocídoch:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

Webová stránka ECHA o biocídoch:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Monica Westeren (+32 2 299 1830)


Side Bar