Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. augustā

Vide: jaunā Biocīdu regula uzlabo cilvēku veselības un vides aizsardzību

Jauna regula par biocīdajiem produktiem, kuru piemēros no 1. septembra, būtiski uzlabos ES tirgū laisto un izmantoto biocīdu drošumu un vienkāršos atļauju piešķiršanas procedūru šiem biocīdiem. Biocīdi ir ķīmiskas vielas, ko izmanto, lai apkarotu kaitīgus organismus, tādus kā kaitēkļi un mikrobi (piemēram, pelējumu un baktērijas). Biocīdi ir, piemēram, kukaiņu atbaidīšanas līdzekļi jeb repelenti, dezinfekcijas līdzekļi un rūpnieciskas ķīmiskās vielas, kā pretapaugšanas krāsas kuģiem un materiālu konservanti.

Jaunā regula ir liels sasniegums iekšējā tirgus izveidē, jo tā dod iespēju pieprasīt biocīdajiem produktiem ES mēroga atļauju, un tādējādi šīs nozares produktus būs iespējams tieši laist tirgū visā ES. Tiek lēsts, ka šāda vienkāršota un efektīvāka produktu atļauju piešķiršanas procedūra, datu koplietošana un prasības attiecībā uz datiem 10 gadu laikā nozarei nodrošinās kopējo izmaksu ietaupījumu 2,7 miljardu eiro apmērā.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Šī regula ir vēl viens solis tuvāk tam, lai nodrošinātu, ka visā ES ir pieejami tikai droši produkti, kam piešķirta attiecīga atļauja. Atļauju piešķiršanas procedūras vienkāršošana dos ievērojamu ekonomisku labumu uzņēmumiem un vienlaikus nodrošinās augstu vides aizsardzības līmeni visas sabiedrības labā."

Datu koplietošanu padarot obligātu un veicinot elastīgāku un intelektiskāku pieeju testēšanai, jaunie noteikumi turklāt samazinās dzīvnieku izmantošanu testos. Īpašu IT platformu (Biocīdu reģistru), ko patlaban izmanto pieteikumu iesniegšanai un pieņemto lēmumu reģistrēšanai, turpmāk izmantos arī, lai izplatītu informāciju sabiedrībai.

Jaunā regula ir arī pirmais tiesību akts, kurā integrēta Komisijas izstrādātā jaunā nanomateriālu definīcija.

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) saskaņā ar šo jauno regulu sniegs zinātnisku un tehnisku atbalstu Komisijai un dalībvalstīm. Aģentūras uzdevums cita starpā ir sniegt atzinumus par aktīvo vielu apstiprināšanu un Savienības atļauju piešķiršanu biocīdajiem produktiem. Gaidāms, ka ECHA sniegto atzinumu kopskaits palielināsies no 80 atzinumiem 2014. gadā līdz 300 atzinumiem 2020. gadā.

Vispārīga informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū tika pieņemta 1998. gadā. Direktīvas noteikumi dalībvalstīm bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2000. gada 14. maijam. Biocīdo produktu direktīvas mērķis ir saskaņot biocīdo produktu un to aktīvo vielu Eiropas tirgu. Vienlaikus tās mērķis ir gādāt par cilvēku, dzīvnieku un vides augstu aizsardzības līmeni.

Jauno Regulu par biocīdajiem produktiem (ES) Nr. 528/2012 pieņēma 2012. gada 22. maijā, un to piemēro no 2013. gada 1. septembra. Tā atceļ un aizstāj kādreizējo direktīvu.

Kopš regulas pieņemšanas Eiropas Komisija pieņēmusi daudzus īstenošanas pasākumus nolūkā nodrošināt regulas atbilstīgu piemērošanu.

Papildu informācija

Komisijas vietne par biocīdiem:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

ECHA vietne par biocīdiem:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar