Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. august 2013

Keskkond: uue biotsiidide määrusega kaitstakse inimeste tervist ja keskkonda

Uus biotsiide käsitlev määrus, mida kohaldatakse 1. septembrist, suurendab oluliselt Euroopa Liidus kasutatavate ja müüdavate biotsiidide ohutust ja lihtsustab neile lubade andmise korda. Biotsiidid on kemikaalid, mida kasutatakse kahjulike organismide, nagu kahjurite ja haigusetekitajate (st hallituse ja bakterite) tõrjeks. Nende hulka kuuluvad muu hulgas putukatõrjevahendid, desinfektsioonivahendid ja tööstuskemikaalid, näiteks veeorganisme tõrjuvad värvid laevadele ja materjali säilitusained.

Uus määrus tähendab siseturul suurt edasiminekut. Biotsiiditootjad saavad nüüd taotleda üle-euroopalist luba, mis võimaldab neil oma tooteid kogu Euroopas otse turule viia. Kogu tootmisharu kulude kokkuhoid on tänu lihtsustatud ja tõhusale andmevahetusele, tooteloa andmise korrale ja andmenõuetele hinnanguliselt 2,7 miljardit eurot kümne aasta jooksul.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „See määrus on järgmine samm, millega tagatakse, et üksnes ohutud ja müügiloa saanud tooted tehakse ELis kättesaadavaks. Lubade andmise korra lihtsustamine toob äriühingutele märkimisväärseid majanduslikke hüvesid, tagades samas kodanikele kõrgetasemelise keskkonnakaitse.”

Uute sätete alusel kohustuslikuks muudetud andmevahetuse abil vähendatakse loomkatseid ning soodustatakse terviklikumat ja paindlikumat katsete tegemist. Taotluste esitamiseks ning otsuste registreerimiseks ja üldsusele teabe levitamiseks kasutatakse spetsiaalset IT-platvormi (biotsiidide register).

See uus määrus on esimene õigusakt, mis sisaldab komisjoni määratlust nanomaterjalide kohta.

Uue määruse kohaselt on Euroopa Kemikaaliamet komisjoni ja liikmesriikide teaduslik ja tehniline tugi. Ameti ülesannete hulka kuuluvad muu hulgas toimeainete heakskiitmise kohta arvamuse esitamine ja biotsiididele Euroopa Liidu loa andmine. Ameti esitatavate arvamuste arv suureneb eeldatavasti 80-lt 2014. aastal 300-ni 2020. aastal.

Taust

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ biotsiidide turule laskmise kohta võeti vastu 1998. aastal. Direktiivi kohaselt pidid liikmesriigid eeskirjad siseriiklikku õigusesse üle võtma enne 14. maid 2000. Biotsiidide direktiivi eesmärk on ühtlustada Euroopas biotsiidide turgu ja ühtlasi biotsiidides kasutatavaid toimeaineid. Samal ajal on selle eesmärk tagada kõrgetasemeline kaitse inimestele, loomadele ja keskkonnale.

Uus biotsiide käsitlev määrus (EL) nr 528/2012 võeti vastu 22. mail 2012 ja seda kohaldatakse 1. septembrist 2013. Sellega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse nimetatud varasem direktiiv.

Alates direktiivi vastuvõtmisest on Euroopa Komisjon vastu võtnud mitmeid rakendusmeetmeid, et võimaldada määruse nõuetekohast rakendamist.

Lisateave:

Komisjoni veebisait biotsiidide kohta:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

Euroopa Kemikaaliameti veebisait biotsiidide kohta:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar