Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. august 2013

Miljø: Ny forordning om biocidholdige produkter vil forbedre vores sundhed og miljøbeskyttelsen

En ny forordning om biocidholdige produkter, som finder anvendelse fra den 1. september, øger i væsentlig grad sikkerheden og forenkler godkendelsesprocedurerne i forbindelse med anvendelse og markedsføring af biocidholdige produkter i EU. Biocidholdige produkter er kemiske produkter, der bruges til at bekæmpe skadelige organismer (bl.a. skadedyr, bakterier og svampe), f.eks. insektmidler, desinfektionsmidler og industrikemikalier som bundmaling til skibe og beskyttelsesmidler til diverse materialer.

Den nye forordning er et stort gennembrud for det indre marked, idet der nu kan anmodes om en godkendelse af biocidholdige produkter, der gælder i hele EU. Det giver industrien mulighed for at markedsføre sine produkter direkte på hele EU's marked. Det anslås, at industrien samlet set vil kunne spare ca. 2,7 mia. EUR over 10 år gennem forenklede og mere effektive procedurer for produktgodkendelse, dataudveksling og datakrav.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Denne forordning markerer endnu et skridt i retning af at sikre, at der kun findes sikre og godkendte produkter på det europæiske marked. En forenkling af godkendelsesprocedurerne skaber betydelige økonomiske fordele for virksomhederne, samtidig med at det sikrer borgerne en langt bedre miljøbeskyttelse."

De nye bestemmelser vil desuden føre til færre dyreforsøg, idet udvekslingen af data gøres obligatorisk, og der tilskyndes til en mere fleksibel og intelligent tilgang til dyreforsøg. Registret over biocidholdige produkter, som i øjeblikket bruges til at indgive ansøgninger og registrere afgørelser, vil fremover også blive brugt som dedikeret it-platform til at udbrede oplysninger til offentligheden.

Den nye forordning er også den første retsakt, der indeholder Kommissionens nye definition af nanomaterialer.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vil i henhold til den nye forordning yde videnskabelig og teknisk støtte til Kommissionen og medlemsstaterne. Agenturets opgaver omfatter bl.a. at afgive udtalelser om godkendelsen af aktive stoffer og EU's godkendelse af biocidholdige produkter. Det forventes, at antallet af udtalelser fra ECHA vil stige fra 80 udtalelser i 2014 til 300 i 2020.

Baggrund

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter blev vedtaget i 1998. Medlemsstaterne skulle i henhold til direktivet gennemføre bestemmelserne i national ret inden den 14. maj 2000. Formålet med direktivet om biocidholdige produkter er at harmonisere det europæiske marked for biocidholdige produkter og de aktive stoffer, de indeholder. Samtidig sigter det mod at øge sikkerheden for mennesker, dyr og miljøet.

Den nye forordning (EU) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter blev vedtaget den 22. maj 2012 og finder anvendelse fra den 1. september 2013. Den ophæver og erstatter det tidligere direktiv.

Siden vedtagelsen af forordningen har Kommissionen vedtaget en række gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at sikre, at forordningen anvendes hensigtsmæssigt.

Yderligere oplysninger:

Kommissionens websted om biocidholdige produkter:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

ECHA's websted om biocidholdige produkter:

http://echa.europa.eu/da/regulations/biocidal-products-regulation

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar