Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 юли 2013 г.

Защита на парите на данъкоплатците от измами: Комисията внася предложение за Европейска прокуратура и засилва процесуалните гаранции на OLAF

Европейската комисия предприе днес действия за усъвършенстване на наказателното преследване на европейско равнище на извършителите на измами, засягащи данъкоплатците в ЕС, като предложи създаване на Европейска прокуратура. Задачата на този орган ще бъде изключително да провежда разследвания, да образува наказателни производства, а когато е меродавно, и да повдига обвинения пред съдилищата на държавите членки за престъпления, засягащи бюджета на ЕС. Европейската прокуратура ще бъде независима институция и спрямо нея ще се упражнява демократичен контрол.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Както обещах в Речта си за състоянието на Съюза за 2012 г., днес Комисията внесе предложение за създаване на Европейска прокуратура. Тази инициатива потвърждава поетия от Комисията ангажимент за укрепване на върховенството на закона. С нея решително ще се засилят защитата на парите на данъкоплатците и ефективното справяне с измамите със средства на ЕС. Комисията изпълни също така ангажимента си да укрепи и засили процедурите на OLAF, прилагани спрямо процесуалните гаранции, в съответствие с гаранциите, които ще се прилагат от Европейската прокуратура.“

„С днешното си предложение Европейската комисия изпълнява обещанието си за прилагане на политика на нулева толерантност спрямо измамите против бюджета на ЕС. Когато става дума за средствата на данъкоплатците, всяко евро е от значение, като това е още по-меродавно в настоящата икономическа обстановка“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на правосъдието. „Престъпниците, които се възползват от пропуските в законодателството, за да присвоят парите на данъкоплатците, не следва да остават ненаказани поради това, че не разполагаме с подходящи средства да ги подведем под отговорност. Нека да е ясно: Ако ние, самият ЕС, не защитим федералния си бюджет, никой няма да го направи вместо нас. Призовавам държавите членки и Европейския парламент да обединят сили в подкрепа на този важен проект, така че Европейската прокуратура да може да поеме функциите си от 1 януари 2015 г.“

„Европейската прокуратура ще гарантира отдаване на съответния приоритет на защитата на бюджета на ЕС в цяла Европа. С нея ще се запълни празнотата между наказателноправните системи на държавите членки, чиято компетентност не надхвърля националните граници, и органите на Съюза, които не могат да провеждат наказателни разследвания“, каза Алгирдас Шемета, комисар на ЕС по въпросите на борбата с измамите. „Междувременно OLAF ще продължи да извършва сериозна работа за борба с измамите в областите, които не са обхванати от компетентността на новата прокуратура. Представените днес идеи за допълнително подобряване на управлението на OLAF, в съчетание с проведената наскоро реформа, ще доведат до по-голяма ефикасност на тази служба и до по-добра отчетност за работата ѝ. По този начин ще постигнем значително по-големи успехи в борбата и възпирането на измамите против ЕС.

Логиката на предложението за създаване на Европейска прокуратура е проста: Ако имаме „федерален бюджет“ — съставен от средства, постъпващи от всички държави членки, и управляван съгласно общи разпоредби, — то следва да имаме и „федерални инструменти“ за ефективната защита на този бюджет навсякъде в Съюза. Понастоящем равнищата на защитата и правоприлагането в ЕС по отношение на борбата с измамите със средства на ЕС са твърде различни. Процентът на успеваемост при наказателното преследване на престъпленията против бюджета на ЕС варира значително между отделните държави членки, като средната стойност за ЕС е едва 42,3 % (вж. приложението). В много от случаите въобще не се образува наказателно производство, което позволява на измамниците да се възползват безнаказано от празнотите в законодателството и да присвояват парите на гражданите. Дори когато се образуват наказателни производства обаче, се наблюдават големи различия между държавите членки от гледна точка на процента постановени присъди за престъпления против бюджета на ЕС.

Европейската прокуратура ще гарантира, че всеки случай, при който има съмнения за измама против бюджета на ЕС, се проучва задълбочено и се приключва, така че престъпниците да знаят, че ще бъдат преследвани и изправени пред съда. Това ще има силно възпиращо действие.

Съгласно Договорите за ЕС Дания не взема участие в инициативата за Европейска прокуратура. Обединеното кралство и Ирландия също няма да участват, освен ако доброволно и изрично решат да го направят (опция за участие).

Успоредно със създаването на Европейската прокуратура, Комисията предлага да се извърши реформа на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и представя съобщение относно управлението на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Децентрализирана и икономична структура

Европейската прокуратура ще разполага с децентрализирана структура, интегрирана в националните съдебни системи. Делегираните европейски прокурори ще провеждат разследванията и ще образуват наказателни производства в съответната държава членка, като използват местния персонал и прилагат националното законодателство. Действията им ще се координират от европейския прокурор, за да се гарантира еднообразен подход към правоприлагането в целия ЕС, което е от решаващо значение, особено при трансграничните казуси. Предвид обстоятелството, че цялата структура ще използва вече съществуващи ресурси, за нея не би следвало да се правят значителни допълнителни разходи.

Националните съдилища ще бъдат натоварени с упражняването на съдебен контрол, което означава, че действията на европейските прокурори ще могат да се обжалват пред тях. Същевременно с предложението значително се укрепват процесуалните права на заподозрените, предмет на разследване от страна на Европейската прокуратура.

Десетчленен „колегиум“, в който ще участват европейският прокурор, четиримата му заместници и 5 делегирани прокурора, ще осигурява безпрепятствената интеграция между ЕС и националното равнище, по-специално посредством одобряване на общите правила за разпределяне на делата.

Засилени процесуални права

С предложението се гарантира по-засилена защита на процесуалните права на лицата, засегнати от разследванията на Европейската прокуратура, в сравнение със съществуващите понастоящем съгласно националните системи. Това обхваща например правото на устен и писмен превод, правото на информация и на достъп до материалите по делото или правото на достъп до адвокат в случай на задържане.

В допълнение, с разпоредбите за създаване на Европейска прокуратура се уреждат и други права, които все още не са хармонизирани от законодателството на ЕС, с което се цели осигуряване на солидни гаранции за процесуалните права. Сред тях са правото да се запази мълчание и да се прилага презумпцията за невиновност, правото на правна помощ и правото да се представят доказателства и да се изслушат свидетели.

С предложението се въвеждат също така ясни, хармонизирани разпоредби относно действията по разследване, които Европейската прокуратура може да извършва при разследванията си, както и разпоредби относно събирането и използването на доказателства.

Подобряване на управлението на OLAF и укрепване на процесуалните гаранции

Комисията предлага допълнително подсилване на управлението на OLAF и укрепване на процесуалните гаранции при провеждане на нейните разследвания, с оглед на предвиденото във връзка с Европейската прокуратура. В това отношение се предвиждат две ключови инициативи. На първо място, ще бъде създаден независим контрольор на процесуалните гаранции, с цел да се засили контрола върху мерките по разследване, предприемани от OLAF. Второ, ще се въведе специфична процесуална гаранция под формата на давано от контрольора разрешение за по-инвазивни мерки по разследване (претърсване на служебни помещения, изземване на документи и др.), които може да се наложи да бъдат предприети от OLAF в институциите на ЕС.

Със създаването на Европейската прокуратура ще се промени и ролята на OLAF.

Тя ще запази компетентността си за провеждане на административни разследвания в областите, които не попадат в сферата на компетентност на европейския прокурор. Сред тях са неправомерното поведение, засягащо финансовите интереси на ЕС, както и тежките нарушения или престъпления, извършени от служители на ЕС, които нямат финансово отражение.

OLAF вече няма да провежда административни разследвания на измами, свързани с ЕС, или други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. Това се дължи на обстоятелството, че след създаването на Европейската прокуратура тези престъпления ще бъдат от нейна изключителна компетентност. Ако OLAF има подозрения за такива престъпления, тя ще бъде длъжна да докладва за тях на Европейската прокуратура на възможно най-ранен етап. Въпреки че вече няма да извършва разследвания в тази област, OLAF ще продължи да оказва съдействие на Европейската прокуратура при поискване от нейна страна (каквато е понастоящем и практиката с националните прокуратури). Тази промяна ще улесни ускоряването на процеса на разследване и ще спомогне за избягване на дублирането на административни и наказателни разследвания на едни и същи обстоятелства. По този начин ще се увеличат шансовете за успешно преследване по наказателноправен ред.

Следващи стъпки

Предложеният регламент трябва да бъде приет с единодушие от държавите членки в рамките на Съвета след получаване на одобрение от Европейския парламент.

Ако в Съвета не може да се стигне до единодушно решение, Договорите предвиждат възможност група от най-малко девет държави членки да установи засилено сътрудничество (член 86 от ДФЕС).

Контекст

Според държавите членки всяка година поради вероятни измами изчезват около 500 млн. евро от разходите и приходите на ЕС.

Създаването на Европейската прокуратура (член 86 от ДФЕС), както и укрепването на Евроюст (член 85 от ДФЕС) са заложени в Договора от Лисабон. В последната си Реч за състоянието на Съюза (SPEECH/12/296) от септември 2012 г. председателят Барозу потвърди поетия от Комисията ангажимент за постигане на напредък по този проект.

В съвместен документ от 20 март 2013 г. министрите на правосъдието на Франция и Германия изразиха подкрепата си за създаването на Европейска прокуратура.

През май 2011 г. Комисията прие Съобщение относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателното право и чрез административни разследвания, в което се съдържаха предложения за подобряване на защитата на финансовите интереси на ЕС (вж. IP/11/644).

През юли 2012 г. Комисията предложи директива за борба с измамите, засягащи бюджета на ЕС, посредством наказателното право (IP/12/767, MEMO/12/544). В нея бяха включени общи определения за престъпления против бюджета на ЕС, хармонизирани минимални наказания (включително лишаване от свобода за тежки престъпления) и общи срокове на погасителната давност.

За повече информация

MEMO/13/693

Съобщение за медиите

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/130717_en.htm

Европейска комисия — Политика в областта на наказателното право:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Уебсайт на Алгирдас Шемета:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Разбивка на делата, предадени на държавите членки, съдебните решения и присъдите за периода 2006—2011 г.

Дела, предадени на държавите членки

Дела, приключили с решение на съда

Дела, приключили с решение на съда като % от прехвърлените

Осъдителни присъди

Осъдителни присъди като % от делата, приключили с решение на съда

Австрия

8

4

50%

4

100%

Белгия

56

28

50%

18

64,3%

България

37

14

37,8%

6

42,9%

Кипър

1

0

0%

0

NA

Чешка република

23

8

34,8%

2

25%

Дания

4

3

75%

1

33,3%

Естония

3

1

33,3%

1

100%

Финландия

12

12

100%

11

91,7%

Франция

29

12

41,4%

9

75%

Германия

168

114

67,9%

65

57%

Гърция

86

26

30,2%

5

19,2%

Унгария

10

1

10%

0

0%

Ирландия

0

0

NA

0

NA

Италия

112

37

33%

14

37,8%

Латвия

4

0

0%

0

NA

Литва

9

9

100%

8

88,9%

Люксембург

2

1

50%

1

100%

Малта

5

0

0%

0

NA

Нидерландия

29

16

55,2%

5

31,3%

Полша

90

17

18,9%

6

35,3%

Португалия

21

9

42,9%

6

66,7%

Румъния

225

128

56,9%

30

23,4%

Словакия

16

9

56,3%

0

0%

Словения

2

0

0%

0

NA

Испания

54

5

9,3%

0

0%

Швеция

5

4

80%

4

100%

Обединеното кралство

19

13

68,4%

3

23,1%

Общо

1030

471

45,7%

199

42,3%

Източник: Доклад на OLAF за 2011 г.: Дванадесети оперативен доклад на Европейската служба за борба с измамите, 1 януари—31 декември 2011 г., таблица 6, стр. 22.

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar