Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. júla 2013

Komisia skúma verejnú mienku o európskom prístupe k platobnej neschopnosti

Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu o európskom prístupe k neúspechu v podnikaní a k platobnej neschopnosti. Cieľom tohto prístupu je predovšetkým pomôcť zdravým podnikom, aby prežili, a poskytnúť čestným podnikateľom druhú šancu, ale zároveň chrániť právo veriteľov získať svoje peniaze späť. V záujme dlžníkov aj veriteľov by postupy mali byť rýchle a účinné, mali by pomôcť zachovať pracovné miesta, dodávateľom by mali pomôcť udržať si zákazníkov a vlastníkom zachovať hodnoty v životaschopných spoločnostiach. Rozdiely v konkurznom práve jednotlivých členských štátov môžu viesť k právnej neistote a nepriaznivému podnikateľskému prostrediu. Ku kľúčovým otázkam patrí čas potrebný na vyrovnanie dlhu, podmienky na začatie konania, podávanie žiadostí o uplatnenie nároku a pravidlá pre reštrukturalizačné plány. To môže mať nepriaznivý vplyv na cezhraničné investície. Dnešná konzultácia sa bude usilovať získať názory zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie reagovať na tieto výzvy.

„Európa potrebuje pre svoje životaschopné podniky a jednotlivcov vo finančných ťažkostiach tzv. kultúru záchrany a oživenia,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Čestní podnikatelia by mali dostať druhú šancu, aby sa platobná neschopnosť v prípade ťažkostí nestala doživotným trestom. Obzvlášť dôležité sú malé a stredné podniky, ktoré sú chrbticou nášho hospodárstva. Spolieham sa na to, že všetci zainteresovaní sa do tejto konzultácie aktívne zapoja, aby sme mohli zhromaždiť tie najlepšie návrhy na riešenie problémov spojených s platobnou neschopnosťou podnikov.“

Navrhovaná modernizácia nariadenia o  konkurznom konaní z roku 2000 je kľúčovým prvým krokom k posunutiu konkurzného práva EÚ do 21. storočia (IP/12/1354, MEMO/12/969). Zároveň je jasné, že len samotná revízia nariadenia nemôže vyriešiť hlavné problémy cezhraničnej platobnej neschopnosti, ako sú napríklad niekedy značne rozdielne vnútroštátne právne predpisy o platobnej neschopnosti. Preto Komisia v decembri 2012 prijala súčasne s návrhom nariadenia o konkurznom konaní oznámenie, ktorým otvorila diskusiu o novom prístupe EÚ k neúspechu v podnikaní s prihliadnutím na rozdielne vnútroštátne pravidlá platobnej neschopnosti. Dnešná konzultácia na túto diskusiu nadväzuje.

Jedna z otázok, ktoré sa počas konzultácie objavili, sa týkala potreby zosúladiť „čas na vyrovnanie dlhu“ (čas potrebný na zatvorenie neúspešného podniku). Ten je často považovaný za kľúčový pre možnosť opätovne začať podnikať. V súčasnosti sa doba potrebná na zatvorenie neúspešného podniku v rôznych krajinách EÚ výrazne líši: od štyroch mesiacov v Írsku po viac než šesť rokov v Českej republike. V niektorých krajinách nemôžu neúspešní podnikatelia získať vyrovnanie dlhu vôbec.

Konzultácia sa tiež zaoberá pravidlami výkonu povolania likvidátora. Okrem toho sa od zainteresovaných strán žiada odpoveď na otázku, či súčasné pravidlá o povinnostiach a zodpovednosti riaditeľov v prípade platobnej neschopnosti spôsobujú v praxi problémy. Ďalej Komisia skúma, či by sa mali na úrovni EÚ prijať pravidlá, ktoré by zabránili tomu, aby manažéri, ktorí spáchali podvod a stratili spôsobilosť v jednej krajine, mohli riadiť podnik v inej krajine. Napokon sa v konzultácii kladie otázka, či v praxi spôsobuje ťažkosti právna neistota vyplývajúca z rozdielnych podmienok, za ktorých je možné na vnútroštátnych súdoch predísť úkonu insolventného dlžníka, ktorý by mal negatívny vplyv na jeho veriteľov.

Táto konzultácia je otvorená do 11. októbra 2013 a je možné zapojiť sa do nej na tejto adrese: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Súvislosti

Podniky majú zásadný význam pre vytváranie prosperity a pracovných miest. Ale založiť a udržať pri živote podnik je ťažké, a to najmä v kontexte súčasnej hospodárskej klímy.

Údaje ukazujú, aké nevyhnutné je uskutočňovať opatrenia v tejto oblasti: polovica všetkých podnikov neprežije prvých päť rokov svojej existencie. Priemerne 200 000 firiem ročne v EÚ skrachuje, čo vedie k priamej strate 1,7 milióna pracovných miest. Štvrtina týchto bankrotov má cezhraničný charakter.

Európska únia na situáciu reagovala prostredníctvom balíka opatrení, ktorý predložila Komisia v decembri 2012 s cieľom modernizovať pravidlá konkurzných konaní (IP/12/1354, MEMO/12/969). Hlavnými prvkami tohto balíka boli návrh na zmenu nariadenia o konkurznom konaní a oznámenie „Nový európsky prístup k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti“.

Základom európskeho konkurzného práva je nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní („nariadenie o konkurznom konaní“), ktoré sa uplatňuje od 31. mája 2002. Toto nariadenie obsahuje pravidlá týkajúce sa súdnej príslušnosti, uznávania rozhodnutí a uplatniteľného práva a ustanovuje aj pravidlá koordinácie konkurzných konaní začatých v niekoľkých členských štátoch. Nariadenie sa uplatňuje vždy, keď má dlžník aktíva alebo veriteľov vo viac než jednom členskom štáte.

Ďalšie informácie

Verejná konzultácia o novom európskom prístupe k neúspechu v podnikaní a k platobnej neschopnosti:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Európska komisia – Konkurzné konania:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar