Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 juli 2013

Commissie vraagt inbreng van het publiek over Europese aanpak van insolventie van ondernemingen

De Europese Commissie start vandaag een openbare raadpleging over een Europese aanpak van faillissementen en insolventie, die er vooral op gericht is gezonde ondernemingen te helpen overleven en eerlijke ondernemers een tweede kans te helpen geven, en tegelijk het recht van de schuldeisers om hun geld terug te krijgen, te beschermen. In het belang van zowel schuldenaars als schuldeisers moeten de procedures snel en efficiënt zijn, werkgelegenheid helpen waarborgen, leveranciers helpen hun klanten te behouden en aandeelhouders helpen de waarde van hun rendabele ondernemingen te behouden. Verschillen tussen de nationale insolventieregelingen kunnen leiden tot rechtsonzekerheid en een ongunstig ondernemingsklimaat. Belangrijkste kwesties zijn de termijn voor schuldbevrijding, de voorwaarden om een procedure in te leiden, het indienen van vorderingen en de regels voor herstructureringsplannen. Deze kunnen ongunstige gevolgen hebben voor grensoverschrijdende investeringen. De vandaag gestarte raadpleging peilt de standpunten van de belanghebbenden over de beste manier om deze kwesties aan te pakken.

"Europa heeft behoefte aan een reddings- en saneringscultuur voor rendabele ondernemingen en personen in financiële moeilijkheden", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, Europees commissaris voor Justitie. "Eerlijke ondernemers moeten een tweede kans krijgen, zodat insolventie niet eindigt met een veroordeling tot levenslang wanneer er iets misgaat. Kmo's, die de ruggengraat van onze economie vormen, zijn van bijzonder belang. Ik reken op eenieder die geïnteresseerd is om actief deel te nemen aan deze raadpleging, zodat wij de beste ideeën kunnen verzamelen over de manier waarop het probleem van zakelijke faillissementen kan worden aangepakt."

De voorgestelde modernisering van de EU-insolventieverordening – die van 2000 dateert – is een eerste belangrijke stap om het EU-insolventierecht de 21ste eeuw binnen te leiden (IP/12/1354, MEMO/12/969). Ook is het duidelijk dat alleen een herziening van de verordening de onderliggende problemen van grensoverschrijdende insolventie niet kan oplossen, zoals de soms uitgesproken verschillen tussen de nationale insolventieregelingen. Daarom werd in de mededeling die de Commissie in december 2012 samen met het voorstel tot wijziging van de insolventieverordening heeft aangenomen, een denkproces gestart over een nieuwe EU-aanpak van faillissementen in het licht van de uiteenlopende nationale insolventieregels. De vandaag gestarte raadpleging is de follow-up daarvan.

Een van de kwesties die in de raadpleging worden behandeld, is de noodzaak de "bevrijdingstermijn" te harmoniseren (de tijd die nodig is om een failliete onderneming te sluiten), die dikwijls als cruciaal wordt beschouwd om een onderneming te kunnen herstarten. Momenteel verschilt de termijn om een failliete onderneming te sluiten aanzienlijk in de EU, variërend van vier maanden in Ierland tot meer dan zes jaar in Tsjechië, en in sommige landen kunnen failliete ondernemers helemaal geen schuldbevrijding krijgen.

De raadpleging heeft ook betrekking op de regels voor de uitoefening van het beroep van curator. Voorts wordt de belanghebbenden gevraagd of de bestaande regels inzake de plichten en aansprakelijkheid van bestuurders bij insolvabiliteit in de praktijk problemen opleveren en of op EU-niveau regels moeten worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat frauduleuze bestuurders die zijn uitgesloten in het ene land ook in een ander land geen onderneming mogen leiden. Ten slotte wordt in de raadpleging gevraagd of de rechtsonzekerheid die ontstaat door de verschillende voorwaarden waaronder een voor de schuldeisers nadelige handeling van een insolvente schuldenaar voor de rechtbank nietig kan worden verklaard, in de praktijk tot problemen heeft geleid.

Deze raadpleging loopt tot 11 oktober 2013 en is te vinden onder:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Achtergrond

Ondernemingen zijn essentieel om welvaart en werkgelegenheid te creëren, maar er een oprichten – en draaiende houden – is moeilijk, vooral in het economisch klimaat van vandaag.

Uit cijfers blijkt dat op dit gebied dringend maatregelen moeten worden genomen: de helft van alle ondernemingen haalt de vijf jaar niet. Jaarlijks gaan gemiddeld 200 000 ondernemingen failliet in de EU, wat resulteert in een direct verlies van 1,7 miljoen banen. Een kwart van deze faillissementen heeft een grensoverschrijdend aspect.

Als Europese reactie hierop presenteerde de Commissie in december 2012 een pakket maatregelen ter modernisering van de insolventieregels (IP/12/1354, MEMO/12/969). De belangrijkste elementen van het pakket waren een voorstel tot wijziging van de insolventieverordening en een beleidsmededeling over "Een nieuwe Europese aanpak van faillissementen en insolventie".

Het Europese insolventierecht is neergelegd in Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures (de "insolventieverordening"), die sinds 31 mei 2002 van toepassing is. Deze verordening bevat voorschriften inzake rechterlijke bevoegdheid, erkenning en toepasselijk recht, en voorziet in de coördinatie van insolventieprocedures die in meerdere lidstaten zijn geopend. De verordening is van toepassing wanneer de schuldenaar goederen of schuldeisers heeft in meer dan een lidstaat.

Meer informatie

Openbare raadpleging over een nieuwe Europese aanpak van faillissementen en insolventie

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Europese Commissie – Insolventieprocedures:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie: http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar