Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. heinäkuuta 2013

Komissio kuulee sidosryhmiä EU:n lähestymistavasta yritysten maksukyvyttömyyteen

Euroopan komissio käynnisti tänään julkisen kuulemisen eurooppalaisesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen. Lähestymistavassa on olennaista auttaa terveellä pohjalla olevia yrityksiä selviytymään ja antaa rehellisille yrittäjille toinen mahdollisuus ja turvata samalla velkojien oikeus saada rahansa takaisin. Menettelyjen pitäisi olla nopeita ja tehokkaita sekä kumpaakin osapuolta suojaavia. Niillä olisi helpotettava työpaikkojen säilymistä, toimittajan ja asiakkaan välisen yhteistyön jatkumista ja omistajan mahdollisuutta hyötyä elinkelpoisesta yrityksestä.

Erot jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädännössä voivat aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja luoda yritysvastaisen toimintaympäristön. Olennaisia kysymyksiä ovat aika, joka kuluu velkavastuusta vapautumiseen, menettelyjen käynnistämistä koskevat edellytykset, saatavia koskevien hakemusten jättäminen ja rakenneuudistussuunnitelmia koskevat säännöt. Nämä tekijät voivat vaikuttaa kielteisesti rajat ylittäviin investointeihin. Tämän päivän kuulemisessa kartoitetaan sidosryhmien näkemyksiä siitä, kuinka nämä kysymykset olisi ratkaistava.

Eurooppa tarvitsee pelastus- ja elvytystoimien kulttuuria elinkelpoisten yritysten ja rahoitusvaikeuksissa olevien yrittäjien auttamiseksi, sanoi oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. Rehellisille yrittäjille pitäisi antaa toinen mahdollisuus, ettei maksukyvyttömyys muutu elinkautiseksi, jos asiat menevät väärin. Erityisen tärkeitä ovat pk-yritykset, jotka ovat talouden selkäranka. Toivon kaikilta kiinnostuneilta aktiivista osallistumista kuulemiseen, jotta voimme löytää parhaat ideat yritysten maksukyvyttömyyteen vastaamiseksi.

Ehdotus EU:n maksukyvyttömyysasetuksen – joka on vuodelta 2000 – uudistamiseksi on tärkeä ensimmäinen askel EU:n maksukyvyttömyyslainsäädännön nykyaikaistamisessa (IP/12/1354, MEMO/12/969). Samalla on selvää, että pelkällä asetuksen uudistamisella ei ratkaista rajat ylittävää maksukyvyttömyyttä koskevia haasteita, jotka aiheutuvat esimerkiksi joskus hyvinkin korostuneista eroista kansallisissa maksukyvyttömyyslainsäädännöissä. Tästä syystä tiedonanto, jonka komissio hyväksyi joulukuussa 2012 samanaikaisesti maksukyvyttömyysasetuksesta annetun ehdotuksen kanssa, käynnisti pohdinnan EU:n uudesta lähestymistavasta yritysten maksukyvyttömyyteen tilanteessa, jossa on kirjavia kansallisia sääntöjä. Nyt järjestettävä kuuleminen on jatkoa tälle pohdinnalle.

Yksi kuulemisessa esitettävistä kysymyksistä koskee velkavastuusta vapautumisaikaa (aikaa, joka kuluu konkurssin tehneen yrityksen toiminnan lopettamiseen), jonka katsotaan usein vaikuttavan ratkaisevasti mahdollisuuteen käynnistää liiketoiminta uudelleen. Tällä hetkellä konkurssin tehneen yrityksen uudelleenkäynnistymiseen kuluva aika EU:ssa vaihtelee paljon: Irlannissa se on neljä kuukautta, Tšekissä yli kuusi vuotta ja joissakin maissa velkavastuusta vapautuminen ei lainkaan ole mahdollista.

Kuulemisessa käsitellään myös selvittäjien ammattikuntaa koskevia sääntöjä. Sidosryhmiltä kysytään lisäksi, aiheuttavatko johtajien velvollisuuksia ja vastuuta koskevat nykyiset säännöt ongelmia maksukyvyttömyystapauksissa, ja olisiko otettava käyttöön EU:n tason sääntöjä sen varmistamiseksi, että yhdessä maassa petolliseen toimintaan syyllistynyttä johtajaa estetään johtamasta yritystä toisessa maassa. Lopuksi kuulemisessa kartoitetaan siihen mahdollisesti liittyviä ongelmia, että velkojan mahdollisuus hakea korvausta kansallisilta tuomioistuimilta vaihtelee eri maiden välillä.

Kuuleminen on käynnissä 11. lokakuuta 2013 saakka, ja siihen voi osallistua tällä sivustolla: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Tausta

Yritykset ovat tärkeitä vaurauden ja työpaikkojen luomiseksi. Yrityksen perustaminen ja pitäminen toiminnassa on kuitenkin raskasta varsinkin nykyisessä taloussuhdanteessa.

Luvut paljastavat, että toimiin on ryhdyttävä kiireellisesti: puolet yrityksistä kaatuu alle viidessä vuodessa. EU:ssa menee konkurssiin keskimäärin 200 000 yritystä vuosittain, ja näin menetetään suoraan 1,7 miljoonaa työpaikkaa. Neljäsosassa näistä konkursseista on jollakin tapaa kyse rajat ylittävästä toiminnasta.

Eurooppalaisen ratkaisun ehdottamiseksi komissio esitteli joulukuussa 2012 toimenpidekokonaisuuden maksukyvyttömyysmenettelyn uudistamiseksi (IP/12/1354, MEMO/12/969). Sen keskeisimmät tekijät olivat ehdotus maksukyvyttömyysasetuksen uudistamiseksi ja toimintapoliittinen tiedonanto aiheesta ”Uusi eurooppalainen lähestymistapa liiketoiminnan epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen”.

Alan eurooppalainen lainsäädäntö on vahvistettu maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1346/2000 (maksukyvyttömyysasetus), jota on sovellettu 31. toukokuuta 2002 lähtien. Asetuksessa on toimivaltaa, tunnustamista ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevia säännöksiä, minkä lisäksi siinä säädetään useissa jäsenvaltioissa aloitettujen maksukyvyttömyysmenettelyjen koordinoimisesta. Asetusta sovelletaan aina, kun velallisella on omaisuutta tai velkojia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

Lisätietoja

Julkinen kuuleminen eurooppalaisesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Euroopan komissio – maksukyvyttömyysmenettelyt:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu: http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar