Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. července 2013

Komise chce znát názor veřejnosti na nový evropský přístup k insolvenci podniků

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o novém evropském přístupu k neúspěchu v podnikání a  insolvenci. Cílem je především pomoci zdravým podnikům přežít, dát poctivým podnikatelům druhou šanci a zároveň chránit právo věřitelů na navrácení peněz. V zájmu dlužníků i věřitelů by měla být řízení rychlá a účelná, měla by pomoci zachovat pracovní místa, dovolit dodavatelům podržet si zákazníky a umožnit vlastníkům uchovat si hodnotu v životaschopných společnostech. Rozdíly mezi vnitrostátními insolvenčními zákony mohou vést k nejistotě a nepříznivému podnikatelskému prostředí. Hlavními faktory jsou doba potřebná k oddlužení, podmínky pro zahájení řízení, přihlašování pohledávek a pravidla pro restrukturalizační plány. Tyto faktory mohou mít nepříznivý vliv na přeshraniční investice. Dnešní konzultace uvítá názory zúčastněných stran na to, jak tyto problémy nejlépe řešit.

Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost, uvedla: „Evropa potřebuje pro své životaschopné podniky a jednotlivce ve finančních obtížích kulturu ‚záchrany a oživení‘. Poctiví podnikatelé by měli dostat druhou šanci, aby se insolvence nestala v případě potíží doživotním trestem. Zvláště důležité jsou malé a střední podniky, které jsou páteří naší ekonomiky. Spoléhám na to, že všichni zúčastnění se do konzultace aktivně zapojí a že shromáždíme ty nejlepší návrhy, jak řešit problém insolvence podniků."

Navrhovaná modernizace nařízení EU o úpadkovém řízení z roku 2000 je klíčovým prvním krokem k posunutí insolvenčního práva EU do 21. století (IP/12/1354, MEMO/12/969). Zároveň je zřejmé, že pouhá revize tohoto nařízení nemůže vyřešit zásadní problémy přeshraničních úpadků, např. zmiňované rozdíly mezi vnitrostátními insolvenčními zákony. Proto Komise přijala současně s návrhem nařízení o úpadkovém řízení v prosinci 2012sdělení, v němž zahájila proces úvah nad novým přístupem EU k neúspěchu v podnikání s přihlédnutím k rozdílným vnitrostátním pravidlům pro insolvenci. Dnešní konzultace na tyto úvahy navazuje.

Jedna z otázek, které během konzultace zazněly, se týkala nutnosti harmonizovat „dobu na oddlužení“ (doba potřebná k uzavření neúspěšného podniku). Ta je často považována za klíčovou pro možnost obnovit podnikání. V současnosti se doba potřebná pro uzavření neúspěšného podniku v různých zemích EU výrazně liší: od čtyř měsíců v Irsku po více než šest let v České republice. V některých státech nemohou neúspěšní podnikatelé získat oddlužení vůbec.

Konzultace se také zabývá pravidly pro výkon povolání likvidátora. Zúčastněných stran se také ptáme, zda existující pravidla pro povinnosti a odpovědnost jednatelů v případě insolvence způsobují v praxi potíže a zda by měla být na úrovni EU stanovena pravidla, která by zabránila tomu, aby manažeři, kteří se v jednom státě dopustili podvodu a byli zbaveni odpovědnosti, mohli provozovat společnost v jiném státě. Dále pokládá konzultace otázku, zda v praxi vyvolává potíže právní nejistota vyplývající z rozdílných podmínek, za kterých lze před vnitrostátními soudy předejít úkonu nesolventního dlužníka, který by měl neblahý vliv na jeho věřitele.

Tato konzultace je otevřená do 11. října 2013 a můžete se do ní zapojit zde:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Souvislosti

Podniky mají zásadní význam pro vytváření prosperity a pracovních míst. Ale založit – a udržet – podnik je obtížné, zvláště v dnešním ekonomickém klimatu.

Čísla ukazují, jak naléhavě je potřeba podniknout kroky v této oblasti: polovina podniků nepřežije prvních pět let své existence. Průměrně 200 000 firem ročně v EU zkrachuje, což vede k přímé ztrátě 1,7 milionu pracovních míst. Zhruba jedna čtvrtina z těchto úpadků má přeshraniční prvek.

Evropská unie na tuto situaci reagovala prostřednictvím balíčku opatření, který předložila Komise v prosinci 2012 s cílem modernizovat insolvenční pravidla (IP/12/1354, MEMO/12/969). Hlavními body balíčku bylo sdělení o “novém evropském přístupu k neúspěchu v podnikání a úpadku” a návrh na změnu nařízení o úpadkovém řízení.

Evropské insolvenční právo upravuje nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, které je v platnosti od 31. května 2002. Nařízení obsahuje pravidla týkající se příslušnosti soudů, uznávání rozhodnutí a rozhodného práva a upravuje koordinaci úpadkových řízení, která probíhají v několika členských státech najednou. Toto nařízení se pokaždé použije v případech, kdy má dlužník majetek či věřitele ve více než jednom členském státě.

Více informací

Veřejná konzultace o novém evropském přístupu k neúspěchu v podnikání a úpadku

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Evropská komise – úpadková řízení:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky EU pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar